نویسنده = زهرا حاجی برات
تعداد مقالات: 3
1. آنالیز بیوانفورماتیکی فاکتور رونویسی MADS-box در گیاه Brachypodium distachyon

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 1-15

10.30473/cb.2018.4901

زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات


2. ریزازدیادی Rosa canina با استفاده از مریستم جانبی

دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 93-102

ابراهیم بیرامی زاده؛ رقیه زارعی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی


3. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 85-94

زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ رضا طالبی؛ زهرا حاجی برات