نویسنده = قاسم حسینی سالکده
تعداد مقالات: 5
1. آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 1-13

محمدرضا عظیمی؛ قاسم حسینی سالکده


2. شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 93-102

بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر


4. پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

آمنه سادات هاشمی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم حسینی سالکده؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا حاجی رضایی


5. بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-11

قاسم حسینی سالکده؛ داود نصر آبادی