کلیدواژه‌ها = Aeluropus littoralis
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و بررسی خوشه‌ژنی پارالوگ DEVIL در گیاه آلوروپوس لیتورالیس به روش ژنومیکس مقایسه‌ای

دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 75-87

10.30473/cb.2019.42249.1747

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مارکوس کولمن


2. بررسی خصوصیات و بیان ژن AlPKL در پاسخ به شرایط تنش شوری و ریکاوری در گیاه شور زیست Aeluropus littoralis

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 13-27

سحر فرجی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر


3. تشریح مکانیسم مولکولی ایجاد تحمل به تنش شوری در گیاه شورپسند Aeluropus littoralis توسط ژن‌های AlSOS

دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 15-24

امین محمدی پورفرد؛ محمد زمان نوری؛ علی دهستانی کلاگر


4. شناسایی و جداسازی رونوشت‌های پاسخگو به پتاسیم کلراید از گیاه آلوروپوس لیتورالیس

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 73-83

سیده فرزانه فاطمی اردستانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ حمیدرضا هاشمی


5. بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-37

ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار