دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 1-170 
3. بررسی سیتوژنتیکی اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L)

صفحه 25-34

صادق ایمانی؛ راهله رهباریان؛ علی معصومی؛ سعید خاوری خراسانی


4. آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo

صفحه 35-47

صهبا طوسی؛ فرهاد شکوهی فر؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ عبدالرضا باقری