دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1390 
5. نقشه یابی دقیق QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) در برنج

صفحه 49-59

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ عبدالمجید رضایی؛ احمد ارزانی؛ بابک ناخدا؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مؤمنی؛ گلن گرگوریو


7. بررسی نرعقیمی در ارقام تجاری چغندرقند

صفحه 77-83

عاطفه نصیری؛ اصغر میرزایی اصل؛ محسن آقایی زاده؛ علی دلجو؛ باقر محمودی


8. مطالعه کاریوتیپی برخی از گونه های جنس اسپرس(Onobrychis)

صفحه 85-95

فرنگیس قنواتی؛ حسن اسکندری؛ غلامرضا بخشی خانیکی