دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 1-120 
3. نقشه یابی ارتباطی در گیاهان

صفحه 25-37

رضا عطایی؛ مجید غلامحسینی؛ ولی اله محمدی


6. معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه

صفحه 65-76

شهربانو میردارمنصوری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ زهراسادات شبّر؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمدرضا غفاری