دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 1-100 
1. شناسایی نشانگرهای EST-SSR عدس (Lens culinaris) تحت تنش سرما

صفحه 1-14

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی


4. تنظیم miR319 و ژن هدف آن MYB3 در طی بهاره سازی دو رقم گندم

صفحه 41-50

نوشین آشوری؛ رضا فتوت؛ مریم مرتضائی؛ نسترن مهری