دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 1-100 
4. توسعه نشانگرهای ریزماهواره EST-SSR مرتبط با تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris)

صفحه 43-57

10.30473/cb.2018.5114

سیده زهرا حسینی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ حسین فلاحی؛ عبدالحسین رضایی نژاد