دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 1-150 
1. تولید پروتئین دوگانه EspA- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana tobbacum)

صفحه 1-9

حسین ملکی؛ علی هاتف سلمانیان؛ جعفر امانی؛ علاء الدین کردنائیج؛ محیات جعفری


2. مطالعه روابط ژنتیکی برخی از گونه های مختلف نعناع با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 11-21

آرش زین الدینی؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ فرزاد مرادی؛ هومن شیروانی


3. الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

صفحه 23-31

فاطمه پیراسته بروجنی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا عباسی؛ حسن سلطانلو؛ مجتبی رنجبر؛ سارا رییسی


4. افزایش فعالیت ژن کیتیناز قارچ Trichoderma harzianum با استفاده از جهش القایی ناشی از پرتو گاما

صفحه 33-40

سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری؛ سید مهیار میرمجلسی؛ مهسا کریمی


6. تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانیmiR398 در گیاه افتابگردان

صفحه 49-51

ریحانه ابراهیمی؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسین فلاحی


9. بررسی قرابت دو گندم پوشینه‌دار با گندم‌های تتراپلویید و هگزاپلویید

صفحه 75-83

محسن اسماعیل زاده مقدم؛ فاطمه صمدی خوزانی؛ آقافخر میر لوحی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی


11. شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

صفحه 93-102

بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر


12. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پوشینه‌دار و بدون پوشینه جو دیم با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)

صفحه 103-111

احمد اسماعیلی؛ بهناز طالبی؛ رضا دریکوند؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طهماسب حسین‌پور


13. بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی

صفحه 105-115

احسان محسنی فرد؛ محمد فارسی؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ امین میرشمسی کاخکی؛ مریم شهبازی


14. تجزیه مکان‌های ژنی کمّی مرتبط با آنزیم‌های تحمّل به شوری در جو (Hordeum vulgare L)

صفحه 117-127

حسین جعفری؛ محمد نقی انصاری؛ محمد علی ابراهمی؛ مهدی طاهری؛ ابراهیم دستکار