دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-156 
4. ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در گندم دوروم و نان

صفحه 33-41

معصومه رجبی هشجین؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ محمدحسین فتوکیان؛ محسن محمدی


5. کاهش میزان توکوفرول کل از طریق خاموشی ژن HPT در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از تکنیک RNAi

صفحه 43-52

علیرضا عباسی؛ ناهید رعناییان؛ فریبا ابویی؛ اوو سونوالد؛ لارس فول


6. انگشت نگاری تعدادی از ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر های مولکولیAFLP

صفحه 53-60

میثم علی زاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمد علی ابراهیمی؛ سیدحمید رضا هاشمی


12. بررسی تأثیرات پرتو گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنتاگونیستی قارچ Trichoderma harzianum

صفحه 109-117

رضا مرادی؛ سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری؛ سید مهیار میرمجلسی


15. تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

صفحه 149-156

ناهید رعناییان؛ علیرضا عباسی؛ حسن زینالی خانقاه