با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی تغییرات بیان ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در لاین های ذرت تحت تنش شوری

زهرا ابراهیمی پور؛ رضا درویش زاده؛ سرور ارژنگ

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/cb.2020.52969.1807

چکیده
  غلظت بالای نمک در آب و خاک یکی از عمده‌ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در سراسر جهان است. در این مطالعه، میزان نشت یونی و تغییرات بیان نسبی ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در ریشه و برگ لاین‌های متحمل و حساس ذرت تحت شرایط نرمال و تنش شوری dS/m8، در زمان‌های 24 ساعت (کوتاه مدت) و 7 روز (بلند مدت) بعد از اعمال تنش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ...  بیشتر

علمی پژوهشی کشت بافت و ریزازدیادی
بهینه‌سازی شرایط رشد ریشه‌های مویین گیاه Stevia rebaudiana Bertoni حاصل تلقیح Agrobacterium rhizogenes

رقیه شریف پور؛ محمد علی اعظمی؛ محمدباقر حسن‌پور اقدم

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، صفحه 15-29

https://doi.org/10.30473/cb.2020.53538.1809

چکیده
  گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni درختچه چند ساله کوچکی از خانواده Asteraceae است که بومی جنوب آمریکا، به‌ویژه برزیل و پاراگوئه، می‌باشد. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر عوامل مختلف در القا و رشد ریشه‌های مویین توسط آگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه استویا صورت گرفت. بذور استویا در شرایط درون‌شیشه‌ای کشت شدند. پس از جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ها، ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
بیان افتراقی ژن‌های HSP90 و AGO1 و AGO4 گوجه فرنگی در مواجهه با ویروس موزاییک خیار

ندا اصغری؛ داود کولیوند؛ امید عینی

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/cb.2020.53550.1811

چکیده
  ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus (CMV) گونه شاخص جنس Cucumovirus از خانواده Bromoviridae است. در این تحقیق بیان برخی ژن‌های مرتبط با رشد و نمو و متیلاسیون در یک رقم حساس گوجه‏فرنگی آلوده به ویروس موزاییک خیار بررسی شد. برای آلوده‌سازی گوجه‌فرنگی از همسانه‌های آلوده‌گر جدایه استاندارد Fny ویروس موزاییک خیار استفاده شد. بدین منظور پس از تهیه نسخه‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
تاثیر همزیستی قارچ مایکوریز Rhizoglomus irregulare بر کاهش شدت آلودگی گیاه گوجه فرنگی به ویروس کوتولگی بوته با تاکید بر بیان ژن‌های دخیل در متیلاسیون

ندا خوش خطی؛ امید عینی؛ داود کولیوند

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، صفحه 43-55

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54419.1818

چکیده
  با توجه به اهمیت اقتصادی ویروس کوتولگی بوته گوجه‌فرنگی (TBSV-Tomato bushy stunt virus) در مزارع سراسر جهان، در این پژوهش ارتباط میان قارچ مایکوریزایی Rhizoglomus irregulare و ویروس کوتولگی بوته گیاه گوجه‌فرنگی بررسی گردید. به این منظور، در زمان نشاکاری گوجه‌فرنگی، مایه تلقیح مایکوریزا در بستر کشت گیاه اضافه گردید. پس از چهار هفته TBSVبصورت مکانیکی به تیمارها ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
اعتبارسنجی مولکولی ژن‌های پاسخگو به تنش شوری و ارزیابی تنوع آللی آنها در موتانت‌های برنج

مرتضی اولادی قادیکلائی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدحمید رضا هاشمی

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، صفحه 57-69

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54391.1815

چکیده
  انتخاب به کمک نشانگر (MAS) نوعی گزینش بوده که تحت تأثیر محیط نیست. موفقیت برنامه‌های به‌نژادی بر پایه MAS به انتخاب و اعتبارسنجی آغازگرهای مورد استفاده بستگی دارد. در این تحقیق، جهت اعتبارسنجی ژن (های) مرتبط با تنش شوری و ارزیابی تنوع آللی این آغازگرها در لاین‌های موتانت برنج، الگوی باندی 18 نشانگر SSR، بر روی نمونه برگی 14 لاین موتانت (M9) ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
مطالعه بیوانفورماتیکی خانواده ژنی BES1 در گستره ژنوم Vitis vinifera L.

علی رضا لادن مقدم

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، صفحه 71-86

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54046.1813

چکیده
  برازینواستروئیدها (Brassinosteroids) هورمونهای استروئیدی گیاهی هستند که کارکرد متنوعی در تنظیم طیف وسیعی از فرآیند‌های رشد و نموی و همچنین پاسخ به تنش‌های زیستی و غیرزیستی ایفا می‌کنند. عوامل رونویسی BES1 در تنظیم بیان ژن‌های واکنش‌گر به برازینواستروئید نقش حیاتی دارند. تکمیل توالی‌یابی ژنوم انگور محققان را قادر ساخته است که خانواده‌های ...  بیشتر