با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

آمنه سادات هاشمی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم حسینی سالکده؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا حاجی رضایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 1-14

چکیده
  دو ژنوتیپ برنج IR29 و FL478با حساسیت های متفاوت به شوری تحت تنش شوری با 100 میلی مولار NaCl برای پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب وزن خشک، وزن تر و طول ریشه و اندام هوایی گیاهان و همچنین میزان یون های سدیم و پتاسیم، مقدار اسید های آمینه و برخی قند ها و قند- الکل ها در ریشه و اندام هوایی گیاهان در شرایط کنترل ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به خشکی

رضا امینی نسب؛ محمد علی ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ محسن قدسی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 15-25

چکیده
  چکیدهاین تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی مجموعه ای از 20 رقم برنج ایرانی، با استفاده از 19 نشانگر ریز ماهواره پیوسته با ژنهای کنترل‌کننده تحمل به خشکی، انجام گرفت. همچنین شاخص مقاومت به خشکی به عنوان یک صفت تکمیلی مهم در مرحله رسیدگی دانه در 20 رقم و دو محیط (تحت تنش و بدون تنش) ، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 27-37

چکیده
  شوری و به طور عمده کلرید سدیم، از رشد گیاهان جلوگیری نموده و سبب کاهش تولیدات کشاورزی می‌گردد. در ‏گیاهان عالی دفع و حجره بندی سدیم بواسطه آنتی پورترهای موجود در غشاهای پلاسمایی و واکوئلی انجام می شود. ‏در این مطالعه، الگوی بیان ژن‌های ‏AlNHX‏ و ‏AlSOS1‎‏ در پاسخ به تیمار شوری 250 میلی مولار کلرید سدیم در ‏زمان های 6 ساعت، 1، 3، 8 و 17 روز ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 39-47

چکیده
  خشکی مهمترین تنش محیطی است که تاکنون به محصولات کشاورزی خسارت وارد کرده است. تاکنون تلاش‌های زیادی در جهت بهبود محصول در شرایط کمبود آب صورت گرفته است.اکسپنسین ها یک ابرخانواده پروتئینی هستند که در گیاهان آوندی از چهار خانواده تشکیل شده‌اند. اکسپنسین ها دسته‌ای از پروتئین‌های دیواره سلولی هستند که زمینه نرم شدن وابسته به اسیدیته ...  بیشتر

علمی پژوهشی مهندسی ‍ژنتیک و انتقال ژن
ترانسفورماسیون پایدار و آسان جنین بالغ برنج (Oryza sativa L. var. indica) با استفاده از روش In planta

صدیقه نصررمزی؛ محمد مهدی سوهانی؛ سید حسن حسنی؛ جعفر اصغری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 49-62

چکیده
  ترانسفورماسیون ژنتیکی برنج با استفاده از اگروباکتریوم (Agrobacterium tumefaciens) رویکردی مطلوب، ضروری و قدرتمند برای انتقال ژن به گیاهان زراعی می‌باشد. در این پژوهش به منظور ترانسفورماسیون گیاهان برنج از روش in planta استفاده شد. بر این اساس، بذور برنج به مدت دو روز خیسانده شدند و سپس سمت مریستم انتهایی بذر که جنین بالغ برنج وجود دارد در مراحل اولیه ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
بررسی بیوانفورماتیکی نقش جایگاه آمینو اسیدی 134 در اختصاصیت سوبسترای آنزیم دی هیدروفلاونول 4-ریدوکتاز دخیل در بیوسنتز آنتوسیانین ها

محمد رضا نقوی؛ رحیم سروستانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 63-71

چکیده
  رنگ گیاهان اساسا ناشی از سه دسته ترکیبات فلاونوئید ها، کاروتنوئید ها و بتالین ها می باشد. فلاونوئید ها و بطور خاص آنتوسیانین ها رنگریزه های اصلی گل ها، میوه ها و بذر هستند. سه آنتوسیانین سیانیدین، پلارگونیدین و دلفینیدین آنتوسیانین های اصلی در گیاهان می باشند. مسیر بیوسنتزی منتهی به آنتوسیانین ها در بین گونه های مختلف بخوبی محافظت ...  بیشتر

علمی پژوهشی مهندسی ‍ژنتیک و انتقال ژن
بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت

سمیرا شهبازی؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ عزیزاله علیزاده

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 73-85

چکیده
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم که به وسیله قارچ Fusarium graminearum ایجاد می شود, قادر است علاوه بر کاهش چشمگیر عملکرد, خسارت غیر مستقیمی را نیز از طریق تجمع مایکوتوکسین ها (تریکوتسین ها) در دانه های برداشت شده وارد سازد که محصول را برای تغذیه انسان و دام نامناسب می نماید. تریکوتسین ها (مانند دی اکسی نیوالنول یا DON) ممانعت کنندگان سنتز پروتئین ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ازدیاد درون شیشه ای واریته city of leads رز (Rosa hybrid Cv. City of leads) از طریق کشت جوانه جانبی

عباس سعیدی؛ ندا ایروانی؛ امیررضا زارع کاریزی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 87-95

چکیده
  یک روش تکثیر درون شیشه‌ای کارآمد به منظور تکثیر گونه rosa hybrid واریته city of leads از طریق تکثیر جوانه جانبی بررسی گردید. در ابتدا ریزنمونه‌ها به منظور استقرار بر روی دو محیط کشت MS و van der salm در ترکیب با غلظت‌های مختلف هورمون‌های BA و NAA کشت گردیدند. بیشترین درصد استقرار ریزنمونه‌ها (100 درصد) و تعداد نوساقه‌ها (4/3 نوساقه در هر ریزنمونه) در محیط ...  بیشتر