با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی فیزیولوژی مولکولی
اثرات الیسیتور نانوذرات نقره و تنش خشکی بر بیان ژن بتاکاروتن هیدروکسیلاز (bch) بر عملکرد کارتنوئید زعفران (Crocus sativus L.)

بتول صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده

دوره 7، شماره 17 ، خرداد 1396، صفحه 1-13

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و نانو ذرات نقره بر بیان ژن بتاکاروتن‌هیدروکسیلاز (bch) و تولید کارتنوئید در گیاه زعفران انجام شد. آزمایش در دو سطح آبیاری نرمال و تنش خشکی کامل بر روی نه اکوتیپ زعفران در سه سطح، شاهد (آب مقطر)، 55 و 110 پی‌پی‌ام نانو ذرات نقره پیاده شد. این بررسی به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بررسی بیوانفورماتیکی ژن آسیل کریر پروتئین (ACP) در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ زهرا امینی فر

دوره 7، شماره 17 ، خرداد 1396، صفحه 15-29

چکیده
  مسیر بیوسنتز اسید چرب یکی از مسیرهای مهم در بدن اکثر موجودات (پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها) است که آنزیم Acyl carrier protein (ACP) نقش مهمی در مسیر بیوسنتز اسید چرب دارد. هدف از این مطالعه آنالیز in silico و فیلوژنتیکی ژن ACP است. با آنالیز های بیشتر مشخص شد که ژنACP در پروکاریوت‌ها دارای 4 اگزون و 3 اینترون و 2mRNA و در یوکاریوت‌ها دارای 13 اگزون، 12 اینترون ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان نسبی برخی از ژن‌های مسیر تنفس نوری در واکنش به تنش خشکی در کلزا (Brassica napus)

مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد محسن زاده گلفزانی

دوره 7، شماره 17 ، خرداد 1396، صفحه 31-42

چکیده
  خشکی یکی از مخرب‌ترین تنش‌‌های محیطی مؤثر بر فرآیندهای متابولیکی گیاه است. در تنش خشکی ژن‌های بسیاری از جمله ژن‌های مسیر تنفس نوری در گیاهان متأثر می‌شوند. در این مطالعه تأثیر تنش خشکی بر بیان نسبی ژن‌های پراکسی‌زومی GO Glycolate) oxidase) و HPR1 (Hydroxy pyruvate reductase) و ژن‌های میتوکندریایی GDC (Glycine decarboxylase) و SHMT (Serine hydroxy methyl transferase) دو ژنوتیپ حساس ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
تأثیر کاربرد سالیسیلیک‌اسید در القاء مقاومت گندم به بیماری سپتوریای برگی (STB) با عامل Zymoseptoria tritici

آزاده قانعی؛ ناصر صفایی؛ رحیم مهرابی؛ فروغ سنجریان

دوره 7، شماره 17 ، خرداد 1396، صفحه 43-54

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید روی کاهش شدت بیماری سپتوریای برگی گندم (STB) در سه رقم تتراپلوئید و سه رقم هگزاپلوئید، در شرایط کنترل شده در مرحله گیاهچه‌ای انجام گرفت. گیاهچه‌های 10 روزه گندم ابتدا با سالیسیلیک‌ اسید به غلظت‌های صفر (شاهد)، یک، دو و چهار میلی‌مولار با مه‌پاش دستی تیمار شدند. پس از گذشت 24 ساعت، گیاهچه‌ها ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
آنالیز شبکه‌ هم‌بیان ژنی وزن‌دار برای یافتن ماژول های تنظیم‌شونده توسط هورمون جاسمونیک‌اسید در آرابیدوپسیس

مریم مرتضائی فر؛ رضا فتوت؛ فرید شکاری؛ شهریار ساسانی

دوره 7، شماره 17 ، خرداد 1396، صفحه 55-71

چکیده
  شرایط محیطی منجر به ساخت ملکول‌های پیام‌رسان از جمله فیتوهورمون‌ها در گیاهان می‌گردد که وظایف مهمی بعنوان پیام‌رسان اولیه در مسیر ترارسانی و تنظیم فعالیت‌های سوخت و ساز سلول را بعهده دارند. هورمون جاسمونیک‌اسید با کنترل عامل‌های رونویسی در فرآیندهای نموی و پاسخ گیاهان ‌به تنش‌های مختلف نقشی کلیدی ایفا ‌می‌کند. با وجود مطالعات ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه‌کمی ژن‌های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم‌آبی

علی اصغر صداقتی؛ سعیدرضا وصال؛ فرج‌الله شهریاری؛ عبدالرضا باقری

دوره 7، شماره 17 ، خرداد 1396، صفحه 73-84

چکیده
  کم‌آبی مهمترین تنش غیرزیستی است که تولید محصولات زراعی را در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا و ایران محدود می‌کند. به‌منظور انجام مقایسات کنترل‌شده ابتدا پاسخ فیزیولوژیک دو ژنوتیپ متمایز MCC508 و MCC521 نخود به تنش کم‌آبی بررسی و سپس بیان دو ژن مؤثر در همان شرایط اندازه‌گیری شد. رطوبت نسبی برگ MCC508 به‌ویژه پس از 24 ساعت در حد معنی‌داری کمتر ...  بیشتر