با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی کشت بافت و ریزازدیادی
ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها

پگاه مرادی دزفولی؛ محمد صدقی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ بهرام علیزاده

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، صفحه 1-14

چکیده
  در این تحقیق از هیبریدهای F1 تجاری هایولا اقدام به تولید لاین‌های دابل‌هاپلویید کلزا (اینبرد) به روش جنین‌زایی میکروسپور ‌گردید. به منظور بررسی ترکیب‌پذیری عمومی لاین‌های دابل‌هاپلویید آزمون تاپ‌کراسی با 28 لاین دابل‌هاپلویید و والد تاپ‌کراس هایولا 420 انجام گرفت. هیبریدهای حاصله از تلاقی لاین دابل‌هاپلویید-تستر در سال زراعی ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی ژن های مقاومت به زنگ های ساقه و قهوه ای در برخی از لاین های امیدبخش گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی

علی عمرانی؛ سعید اهری زاد؛ رامین روح پرور؛ منوچهر خدارحمی؛ محمود تورچی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، صفحه 15-25

چکیده
  زنگ های ساقه و قهوه ای از خسارت زاترین بیماری های گندم در سراسر جهان می باشند. استفاده از مقاومت ژنتیکی و تولید ارقام مقاوم مطمئن ترین روش کنترل زنگ‌ها به‌شمار می‌رود. شناسایی منابع مقاومت به زنگ و تعیین ژن‌های مقاومت موجود در آن‌ها یکی از ملزومات رسیدن به ارقام مقاوم و ایجاد مقاومت پایدار می‌باشد. برای تعداد قابل توجهی از ژن‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
شناسایی و تحلیل فیلوژنتیکی و بیانی چپرون‌های هیستونی کلاس NAP در ذرت (Zea mays)

امین عابدی عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، صفحه 27-40

چکیده
  در یوکاریوت‌ها DNA ژنومی در ترکیب با پروتئین‌های هیستونی کروماتین را ایجاد می‌کند. چپرون‌های هیستونی از طریق تغییر دسترسی به DNA بر میزان رونویسی ژن‌ها تأثیر می‌گذارند. بر خلاف مخمر و جانوران، در مورد چپرون‌های هیستونی گیاهی اطلاعات کمی وجود دارد. در این رابطه، خانواده nucleosome assembly protein (NAP) در تمام یوکاریوت‌ها حفاظت شده بوده و جزء ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط برای صفات مرفوفنولوژیک و مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS

حوریه مسعودی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ جبارالت جعفربای

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، صفحه 41-56

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط برای صفات مورفوفنولوژیک و مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR، IPBS و IRAP ، 115 ژنوتیپ گندم در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. ژنوتیپ‌ها از تنوع بالایی برخوردار بوده و بین ژنوتیپ‌ها ...  بیشتر

مروری ژنومیکس
کنترل ژنتیکی گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)

اصغر میرزایی اصل؛ میشانه عسگری؛ مریم علیمیرزائی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، صفحه 57-72

چکیده
  انتقال از رشد رویشی به فاز زایشی از تحولات مهم در زندگی گیاهان می‌باشد. این پدیده در گیاهان عالی تحت تاثیر بسیاری از عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی می‌باشد. شناسایی این عوامل یکی از اهداف مهم در اصلاح بسیاری از گیاهان می‌باشد. در دهه‌های اخیر گیاه آرابیدوپسیس به عنوان یک گیاه مدل در بسیاری از مطالعات مربوط به عمل گلدهی به کار رفته است ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بازسازی شبکه‌های ژنی و برهم کنش پروتئینی دخیل در پاسخ به تنش خشکی در برنج

احسان پورعابد؛ زهرا سادات شبر

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، صفحه 73-92

چکیده
  برنج یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی است. یکی از تأثیرگذارترین عوامل محدود کننده این محصول استراتژیک تنش خشکی می‌باشد. نظر به چند ژنی بودن تحمل به خشکی، هدف پژوهش حاضر بازسازی شبکه ژنی درگیر و شناسایی ژن‌های کلیدی مربوطه در برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های ریزآرایه بوده است. به همین منظور با استفاده از نرم‌افزار تحت ...  بیشتر

علمی پژوهشی کشت بافت و ریزازدیادی
ریزازدیادی Rosa canina با استفاده از مریستم جانبی

ابراهیم بیرامی زاده؛ رقیه زارعی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، صفحه 93-102

چکیده
  شیوه کشت درون شیشه‌ای روش مناسبی برای تکثیر رقم‌های تجاری گل سرخ با یکنواختی بسیار بالا و عاری از بیماری می‌باشد، امروزه به عنوان راه‌گشای مطلوبی در جهت اصلاح از طریق دست‌ورزی ژنتیکی به‌شمار می‌رود. در این مطالعه قابلیت ساقه‌زایی و ریشه‌زایی نسترن در شرایط درون شیشه‌ای بررسی گردید. از جوانه‌های جانبی به عنوان ریز نمونه کشت ...  بیشتر