با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی نشانگرهای EST-SSR عدس (Lens culinaris) تحت تنش سرما

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی

دوره 8، شماره 22 ، شهریور 1397، صفحه 1-14

چکیده
  توسعه برنامه‌های به‌نژادی عدس برای مقابله با عوامل نامساعد محیطی نسبت به سایر حبوبات، به علت کمبود منابع ژنتیکی با چالش‌های بیشتری روبرو می‌باشد. نشانگرهای EST-SSR به‌دلیل ایجاد چندشکلی در نواحی کدکننده ژن‌ها، یکی از پرکاربردترین نشانگرهای مولکولی در بسیاری از برنامه‌های اصلاحی به‌شمار می‌روند. از این‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور ...  بیشتر

علمی پژوهشی پروتئومیکس
مطالعه پاسخ پروتئینی ریشه آفتابگردان به تنش خشکی با رهیافت پروتئومیکس

مهدی غفاری؛ سعادت شریفی؛ غلامرضا بخشی خانیکی

دوره 8، شماره 22 ، شهریور 1397، صفحه 15-26

چکیده
  برای درک مکانیسم مولکولی تحمل به خشکی در ارتباط با ریشه آفتابگردان، الگوی پروتئوم ریشه دو لاین حساس و متحمل به خشکی در شرایط آبیاری محدود و مطلوب بررسی شد. با استفاده از الکتروفورز دو بعدی و مقایسه شدت نسبی لکه‌ها با آزمونt تعداد 12 لکه از 417 لکه پروتئینی در لاین حساس و 17 لکه از 467 لکه پروتئینی در لاین متحمل به طور معنی‌داری از تنش خشکی ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
تغییرات آللی، تجزیه ارتباط و تنوع هاپلوتایپی برای نشانگرهای ریزماهواره ی پیوسته به ژن های تحمل به اسیدیته خاک در جو

محسن رضایی؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ رحمت الله محمدی گنبد

دوره 8، شماره 22 ، شهریور 1397، صفحه 27-39

چکیده
  خاک‌های اسیدی یک تهدید جدی برای تولید گیاهان زراعی در سرتاسر جهان محسوب می‌شوند. به منظور بررسی آلل‌های مرتبط با تحمل به اسیدیته خاک در گیاه جو و همچنین گروه‌های هاپلوتایپ اثرگذار، آزمایش فنوتیپی در گلدان‌های حاوی خاک اسیدی و در قالب طرح اگمنت با 96 ژنوتیپ و 4 شاهد اجرا شد و 27 صفت بر روی بوته‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تنظیم miR319 و ژن هدف آن MYB3 در طی بهاره سازی دو رقم گندم

نوشین آشوری؛ رضا فتوت؛ مریم مرتضائی؛ نسترن مهری

دوره 8، شماره 22 ، شهریور 1397، صفحه 41-50

چکیده
  بسیاری از گیاهان سازگار با اقلیم‌های سرد تنها پس از یک دوره‌ی طولانی سرما گل می‌دهند که بهاره‌سازی نامیده می‌شود. در طول زندگی غلات زمستانه، گلدهی ناشی از بهاره‌سازی تنها یک قسمت از فرآیند تولیدمثلی نبوده بلکه یک مرحله نموی مهم است که می‌تواند از گیاه در مقابل تنش‌های محیطی محافظت بکند. این فرآیند در غلاتی مثل گندم زمستانه توسط ...  بیشتر

علمی پژوهشی کشاورزی مولکولی
ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS) در ارقام رایج سیب‎زمینی در استان اردبیل

نسیم احتشام راثی؛ احمد روحی بخش؛ بیتا سهیلی مقدم؛ ناهید مسعودی

دوره 8، شماره 22 ، شهریور 1397، صفحه 51-64

چکیده
  ویروس S سیب‌زمینی (PVS) متعلق به جنس Carlavirus از تیره Betaflexiviridae یکی از ویروس‌های مهم خسارت‌زا در سیب‌زمینی می‌باشد. به منظور ردیابی ویروس S سیب‌زمینی، نمونه‌برداری از مزارع سیب‌زمینی استان اردبیل، طی تابستان سال‌های 95-1394، صورت گرفت. گیاهان محک در گلخانه، به منظور بررسی بیولوژیکی نمونه‌های برگی مشکوک به آلودگی، مایه زنی شدند. نمونه‌ها ...  بیشتر

مروری مهندسی ‍ژنتیک و انتقال ژن
بیان گذرای ژن در گیاهان و کاربردهای آن در کشاورزی مولکولی و شناسایی عملکرد ژن‌ها

کتایون زمانی

دوره 8، شماره 22 ، شهریور 1397، صفحه 65-79

چکیده
  تراریختی گذرای گیاهان روشی مفید و در برخی موارد جایگزینی مناسب برای تراریختی پایدار به ویژه در غلات، گیاهان درختی و گیاهانی است که باززایی و یا تراریختی آنها با مشکل مواجه است. در این روش در زمانی کوتاه تعداد زیادی از نسخه‌های تراژن وارد سلول گیاهی شده، رونویسی و ترجمه می‌شوند و چون توالی DNA در ژنوم میزبان وارد نمی‌شود، بیان ژن تحت ...  بیشتر