با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
بررسی تنوع و ویژگی های ژنتیکی تعدادی از توده برنج رقم هاشمی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره

آیدا درشته؛ علیرضا ترنگ

دوره 9، شماره 26 ، مرداد 1398، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/cb.2019.45192.1773

چکیده
  برنج مهم‌ترین منبع غذایی بیش از نیمی از جمعیت جهان است. برنج هاشمی در حال حاضر در استان گیلان بیشترین میزان سطح زیر کشت را داشته و از لحاظ کیفیت پخت و مشتری پسندی بهتر از سایر ارقام می باشد. در این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در 20 توده محلی برنج هاشمی به‌همراه ارقام شاهد گوهر و هاشمی (معرفی‌شده توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور)، ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
مطالعه فیلوژنتیکی و ساختاری پلی‌آمین اکسیدازهای گیاهی

محسن حسینی؛ عباس سعیدی

دوره 9، شماره 26 ، مرداد 1398، صفحه 19-36

https://doi.org/10.30473/cb.2019.42780.1753

چکیده
  محتوای پلی‌آمین‌های درون سلولی نه تنها توسط بیوسنتز و انتقال بلکه توسط کاتابولیسم آن‌ها به وسیله پلی‌آمین اکسیدازهای (PAO) وابسته به فلاوین آدنین دی‌نوکلئوتید (FAD) تنظیم می‌شود. نتایج حاصل از مطالعات مختلف در مورد پروتئین‌‌های PAO در فرایندهای مختلف نموی و پاسخ به تنش‌های محیطی تأیید کننده اهمیت این پروتئین در زندگی گیاهی می‌باشد، ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
تنوع ژنتیکی و شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات در گیاهچه‌های برنج تحت شرایط نرمال و تنش شوری

بهاره قاسمی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمدجواد شیخ زاده

دوره 9، شماره 26 ، مرداد 1398، صفحه 37-49

https://doi.org/10.30473/cb.2019.43300.1759

چکیده
  تنوع ژنتیکی به‌منظور اصلاح گیاهان زراعی و ارتقای سطح مدیریت منابع ژنتیکی از اهمیت زیادی در برنامه‌های اصلاحی برخوردار است. به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی 102 ژنوتیپ مختلف برنج بر اساس صفات گیاهچه‌ای و آزمایش‌های مولکولی، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. صفاتی نظیر طول ساقه‌، طول ریشه، طول بزرگ‌ترین برگ، عرض بزرگ‌ترین ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
بررسی همخوانی گروه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج آپلند و لولند با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و شاخص‌های تحمل به تنش خشکی

امید سفالیان؛ فاطمه اجری؛ عاطفه صبوری؛ علی اصغری؛ سمیرا حسنیان

دوره 9، شماره 26 ، مرداد 1398، صفحه 51-64

https://doi.org/10.30473/cb.2019.42460.1748

چکیده
  یکی از روش‌هایی که می‌تواند میزان اعتبار نشانگرهای شناسایی شده را ارزیابی کند، بررسی هم‌خوانی گروه بندی افراد برپایه نشانگر‌های مولکولی و داده‌های فنوتیپی به‌دست‌آمده از آزمایش در شرایط عادی و تنش خشکی است. این پژوهش به منظور بررسی وجود ارتباط احتمالی بین نشانگر‌ SSR و شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های مورد نظر و همچنین ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
تحریک پاسخ‌های دفاعی گیاه Phaseolus vulgaris به Rhizoctonia solani با استفاده از قارچ‌کش بیولوژیک

زهرا رضالو؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسکری

دوره 9، شماره 26 ، مرداد 1398، صفحه 65-79

https://doi.org/10.30473/cb.2019.42738.1752

چکیده
  بیماری مرگ گیاهچه یکی از بیماری‌های عمده Phaseolus vulgaris در نقاط مختلف کشور است. به‌دلیل خاک‌زاد بودن عوامل مرگ گیاهچه، استفاده از سموم شیمیایی نتیجه رضایت‌بخشی به بار نمی‌آورد، به همین جهت در سال‌های اخیر توجه زیادی به مهار زیستی به‌خصوص با استفاده از قارچ‌ تریکودرما شده است. یکی از مکانیسم‌های تریکودرما، تحریک سیستم دفاعی گیاه ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
مکان‌یابی QTL های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نورآئین؛ معروف خلیلی

دوره 9، شماره 26 ، مرداد 1398، صفحه 81-91

https://doi.org/10.30473/cb.2019.5900

چکیده
  به‌منظور مکان‌یابی QTL‌های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله، 148لاین اینبرد نوترکیب گندم همراه با والدین YecoraRojo و No. 49 در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب و مهاباد در شرایط نرمال و تنش کم‌آبی انتهای فصل طی دو سال زراعی 1394 و 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نقشه پیوستگی مورد استفاده شامل 177 ...  بیشتر