نویسنده = علیرضا عباسی
تعداد مقالات: 5
2. الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 23-31

فاطمه پیراسته بروجنی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا عباسی؛ حسن سلطانلو؛ مجتبی رنجبر؛ سارا رییسی


3. کاهش میزان توکوفرول کل از طریق خاموشی ژن HPT در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از تکنیک RNAi

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 43-52

علیرضا عباسی؛ ناهید رعناییان؛ فریبا ابویی؛ اوو سونوالد؛ لارس فول


4. تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 149-156

ناهید رعناییان؛ علیرضا عباسی؛ حسن زینالی خانقاه


5. انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 39-47

مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان