فصلنامه علمی - پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی

ISSN: 2252-0783

 " زیست‌فناوری گیاهان زراعی" با عنوان لاتین “Crop Biotechnology” نشریه‌ای است با اعتبار علمی- ‌‌پژوهشی که توسط دانشگاه پیام نور (صاحب امتیاز) و با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوربه تعداد چهار شماره در سال نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به بیوتکنولوژی گیاهان زراعی را بصورت دو فصلنامه منتشر خواهد کرد. این مجله تخصصی با مجوز شماره 87372/11/3 مورخ 30/05/1390 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از اولین شماره دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و با مجوز شماره 33944/91 مورخ 8/11/91 از هیات نظارت بر مطبوعات امکان نشر دارد. 

هزینه انتشار مقاله (برابر مصوبه هبات امنای دانشگاه پیام تور):

مبلغ یک میلیون ربال برای ارزیابی اولیه مقاله و مبلغ دو میلیون ریال برای ویرایش و انتشار نهایی مقاله

(هرینه ارزیابی اولیه در صورت عدم تایید مقاله عودت داده نخواهد شد)


 partners

 مجله در پایگاه های زیر نمایه شده و قابل مشاهده است

ISC, SID


تماس با ما:   تلفن: 22442041-21 

پست الکترونیک:   cropbiotech@pnu.ac.irاعداد و ارقام در سال 1395

کل مقالات وارده 70
مقالات پذیرفته شده 31
درصد پذیرش 44/28
مقالات پذیرفته نشده 36
مقالات پس گرفته شده 2 


دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند

آخرین شماره دو فصلنامه:

شماره جاری: دوره 9، شماره 27 - شماره پیاپی 1، پاییز 1398، صفحه 1-120 

2. بررسی بیان نسبی ژن‌های مرتبط با تنش ناشی از سمیت آهن در دو واریته از گیاه برنج (Oryza sativa)

صفحه 15-28

10.30473/cb.2019.46657.1775

رسول واحدی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی


5. شناسایی و بررسی بیان برخی میکرو RNAهای مرتبط با تنش خشکی در گیاه جو

صفحه 59-68

10.30473/cb.2019.47353.1777

سجاد زارع؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ حسن پاک نیت


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2252-0783
شاپا الکترونیکی
2322-4819

بانک ها و نمایه نامه ها