بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاک نیت، حسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • پیراسته، ماهم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ساری
 • پیراسته بروجنی، فاطمه [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • پیرایش، سعیده [1] دکتری بیماری‌شناسی گیاهی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع‌ طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • پرویزی آلمانی، مسعود [1] استادیار گروه به‌نژادی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، اهواز
 • پسندیده ارجمند، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • پسندیده ارجمند، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • پسندیده ارجمند، مریم [1] کارشناس‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • پیکاری، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • پیکرستان، بابک [1] مربی، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • پناهی فکور، یاسر [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زیست شناسی سیستم ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • پوررحیم، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
 • پورعابد، احسان [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زیست شناسی سیستم ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • پورعابد، احسان [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ت

 • تاری نژاد، علیرضا [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
 • ترابی، سپیده [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، گروه اصلاح نباتات، تهران، ایران
 • ترنگ، علیرضا [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • تقوایی، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • توحیدفر، مسعود [1] ABRII
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار بخش کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال‌ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج.
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم زیستی و زیست‌فناوری دانشگاه شهید بهشتی; پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • توحیدفر، مسعود [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم زیستی و زیست‌فناوری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم زیستی و زیست فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • تورچی، محمود [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • توکلی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه کرمانشاه

ث

 • ثابت جهرمی، مهدی [1] کارشناس بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

ج

 • جزایری، امید [1] استادیار گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جعفری، حسین [1] عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • جعفری، مجید [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، مجتمع عالی سراوان، سراوان، ایران
 • جعفری، محیات [1] کارشناس‌ارشد آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‏فناوری، تهران.
 • جعفری، محیات [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • جعفربای، جبارالت [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان
 • جعفرخانی کرمانی، مریم [1] استادیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • جمال امیدی، معصومه [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • جمشیدنیا، مریم [1] دانشجوی دکتری گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • جنت دوست، مرجان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده زیست‌فناوری دانشگاه ارومیه،
 • جنت دوست، مرجان [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده زیست‌فناوری دانشگاه ارومیه
 • جنت‌دوست، مرجان [1] دانشگاه ارومیه
 • جهانبخش، سدابه [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ح

 • حاتمی ملکی، حمید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 • حاتمی ملکی، حمید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
 • حاتمی ملکی، حمید [1] دانشگاه مراغه
 • حاجی برات، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه زیست‌فناوری گیاهی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حاجی برات، زهرا [1] کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • حاجی برات، زهرا [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حاجی برات، زهره [1] دانشجوی دکتری، گروه زیست‌فناوری گیاهی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حاجی برات، زهره [1] کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • حاجی برات، زهره [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حاجی حسینی، رضا [1] استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • حاجی رضایی، محمد رضا [1] موسسه تحقیقات کشاورزی IPK, Gatersleben
 • حالیل اوغلو، کامیل [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آتاتورک ترکیه
 • حبیبی، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • حبشی، علی اکبر [1] پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی
 • حداد، رحیم [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • حداد، رحیم [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین
 • حیدری، پرویز [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
 • حیدری، پرویز [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
 • حیدری، رویا [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشکده فنی و مهندسی- گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
 • حیدری، محمد جواد [1] دانشجوی دکترای کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، تهران
 • حیدری، منظر [1] کارشناس بخش زیست شناسی سامانه ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • حسنی، حسن [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسنی، سید حسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
 • حسینی، سید عبداله [1] دانشجو
 • حسینی، سید مرتضی [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشگاه تهران
 • حسینی، سیده زهرا [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • حسینی، فاطمه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، رشته بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا.
 • حسینی، محسن [1] دانشجو دکتری گروه علوم و زیست‌فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسنیان، سمیرا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حسین‌پور، طهماسب [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد
 • حسینی سالکده، سید قاسم [1] دانشیار بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج،
 • حسینی سالکده، سید قاسم [1] استاد، بخش زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، تهران، ایران
 • حسینی سالکده، سید قاسم [1] دانشیار بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • حسینی سالکده، قاسم [1] استادیار بخش ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • حسینی سالکده، قاسم [1] استادیار، بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • حسینی سالکده، قاسم [1] دانشیار، بخش ژنومیکش، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • حسینی سالکده، قاسم [1] هیئت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج و ریاست بخش ژنومیکس
 • حسینی سالکده، قاسم [1] دانشیار، بخش ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی. کرج
 • حسنی کومله، سید حسن [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • حسنی کومله، سید حسن [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسینی مقدم، حسین [1] استادیار ، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • حسینی مقدم، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • حمزه، حمزه [1] بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

خ

د

 • دادرس، احمدرضا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان،
 • دادمهر، مهدی [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور
 • دانا، مجید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه پیام نور تهران شرق،ایران
 • داورپناه، سید جواد [1] استادیار
 • درشته، آیدا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • دریکوند، رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد،
 • درویش زاده، رضا [1] استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه،
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه.
 • درویش زاده، رضا [2] دانشگاه ارومیه
 • دزفولیان، مهروز [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، البرز، ایران
 • دژستان، سارا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • دژستان، سارا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • دستکار، ابراهیم [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • دلجو، علی [1] دانشگاه بوعلی سینا
 • دهستانی اردکانی، مریم [1] دانشجو دکتری، گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دهستانی کلاگر، علی [1] استادیار، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • دهقانی، حمید [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • دهقان نیری، فاطمه [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

ر

 • رامشینی، حسین [1] استادیار گروه زارعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • ریانی، آزاده [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • ربیعی، بابک [1] استاد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ربیعی، بابک [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • رجبی هشجین، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی‌کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • رحیمی، منیره [2] کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی -دانشگاه پیام نور -استان تهران
 • رحمتی، راضیه [1] دانشجوی دکتری فیریولوژی گیاهی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رحمتی، راضیه [1] گروه فیریولوژی گیاهی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رزبان حقیقی، احمد [1] دانش آموخته دکترای بیولوژی مولکولی و پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز
 • رزمجو، جبرایل [1] دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • رییسی، سارا [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رضایی، عبدالمجید [1] استاد، دانشگاه اصفهان
 • رضایی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران.
 • رضادوست، محمد حسین [1] مربی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رضالو، زهرا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • رضانژاد، فرخنده [1] 3. دانشیار بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • رضوی، خدیجه [1] استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • رضوی، خدیجه [1] استادیار گروه زیست‌فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • رضوی، سید اسماعیل [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضوی، سید مرتضی [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زیست شناسی سیستم ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رعناییان، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • رعناییان، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی‌کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • رنجبر، غلامعلی [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • رنجبر، مجتبی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،
 • رهباریان، راهله [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • رهنما، حسن [1] عضو هیات علمی/پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی ایران
 • روحی بخش، احمد [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • روح پرور، رامین [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رئیسی، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح‌نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ز

س

 • ساسانی، شهریار [1] استادیار بخش زراعت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، کرمانشاه
 • سبحانیان، حمید [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • سید طباطبائی، بدرالدین ابراهیم [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
 • سرکمریان، فرید [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد دامغان، دامغان، خیابان چشمه علی بعد از شهرک گلستان
 • سرهنگی، محسن [1] کارشناسان آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات، کرج
 • سرهنگی، محسن [1] کارشناس آزمایشگاه، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • سرهنگی، محسن [1] کارشناس / موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 • سروستانی، رحیم [1] دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
 • سعیدی، عباس [1] محقق
 • سعیدی، عباس [1] استاد گروه زیست‌فناوری گیاهی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سعیدی، عباس [1] استاد گروه علوم و زیست‌فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سعیدی، عباس [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • سعیدی، عباس [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • سعیدی، عباس [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • سعیدپور، علی [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سفالیان، امید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • سفالیان، امید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سلطانلو، حسن [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانی نجف آبادی، مسعود [1] دانشیار بخش تحقیقات دانههای روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.
 • سلمانیان، علی هاتف [1] دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • سلمانیان، علی هاتف [1] دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست و فناوری
 • سلمانیان، علی هاتف [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‏فناوری، تهران، ایران
 • سلوکی، محمود [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • سلوکی، محمود [1] گروه اصلاح و بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سمیعی، کامران [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، کنگاور، ایران
 • سمیعی، کامران [1] استادیار، گروه کشاورزی، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی ، کنگاور، ایران
 • سمیع زاده، حبیب الله [1] استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله [1] استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب اله [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سنجری، سپیده [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] 1) پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار بخش بیوتکنولوژی‌گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران،
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار گروه زیست فراورده‌های گیاهی، پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران
 • سنجریان، فروغ [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی‌ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران
 • سهرابی، سید سجاد [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • سهرابی، سید سجاد [1] محقق، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • سهرابی، سید محسن [1] محقق، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران
 • سهرابی، سید محسن [1] محقق، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • سهیلی مقدم، بیتا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • سونوالد، اوو [1] استاد، دانشگاه ارلانگن نورنبرگ آلمان
 • سوهانی، محمد مهدی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سوهانی، محمد مهدی [2] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سوهانی، محمد مهدی [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سوهانی، محمد مهدی [1] دانشگاه گیلان

ش

 • شادمهر، آتنا [1] دانشجوی دکتری، گروه زارعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران
 • شاکری، سمیرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اصلاح‌نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهین کلیبر، بهزاد [1] کارشناس‌ارشد بیوتکنولوژی‌کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شبر، زهرا سادات [1] 2. استادیار گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شبر، زهرا سادات [1] استادیار بخش زیست شناسی سیستم‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • شبر، زهرا سادات [1] استادیار بخش زیست شناسی سیستم‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • شبر، زهرا سادات [1] استادیار گروه زیست شناسی سیستم ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران
 • شبر، زهرا سادات [1] استادیار گروه زیست شناسی سیستم ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شبر، زهرا سادات [1] عضو هیات علمی بخش فیزیولوژی مولکولی و سرپرست بخش بیوانفورماتیک
 • شبّر، زهراسادات [1] استادیار گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • شبّر، زهراسادات [1] استادیار گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شیخ زاده، محمدجواد [1] مربی، بخش دانشکده علوم پایه و فنی‌مهندسی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • شیری، یعثوب [1] مربی پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل، زابل
 • شیران، بهروز [1] دانشگاه شهرکرد
 • شیرزادیان، رضا [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شیرزادیان خرم آباد، رضا [2] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شیرزادیان خرم آباد، رضا [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شریفی، پیمان [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، رشت، ایران
 • شریفی، سعادت [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • شیروانی، هومن [1] دانشگاه پیام نور
 • شکاری، فرید [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • شکوهی فر، فرهاد [1] استادیار پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شکوهی فر، فرهاد [1] استادیار پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شهباری، سمیرا [1] عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی هسته ای
 • شهبازی، سمیرا [1] استادیار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج،
 • شهبازی، سمیرا [1] استادیار گروه کشاورزی‌هسته ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی،کرج،
 • شهبازی، سمیرا [1] عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی هسته ای
 • شهبازی، سمیرا [1] پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج، ایران
 • شهبازی، مریم [1] استادیار بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج.
 • شهبازی، مریم [1] استادیار گروه فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شهبازی، مریم [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
 • شهریاری، فرج‌الله [1] استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • شهرکی، ملیحه [1] دانشجوی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • شوشی دزفولی، احمدعلی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

ص

 • صابرتنها، بتول [1] کارشناسی‌ارشد، گروه اصلاح‌نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • صادقی، اکرم [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • صادقی، اکرم [1] بخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • صادقی، زهرا [1] دانشجوی دکتری ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صادقی، مریم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صادق زاده، بهزاد [1] استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه؛ ایران
 • صالحی جوزانی، غلامرضا [1] استاد، بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)
 • صالحی جوزانی، غلامرضا [1] بخش تحقیقات ییوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، صندوق پستی: 31535-1897 ،
 • صالحی جوزانی، غلامرضا [1] معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • صبوری، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس،
 • صبوری، حسین [1] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران.
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] دانشبار ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • صبوری رباط، الهام [1] گروه اصلاح و بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • صحرانورد آذرتمر، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه.
 • صداقتی، علی اصغر [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • صدقی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صفایی، ناصر [1] عضو هیات علمی
 • صفایی، ناصر [1] دانشیار بخش بیماریشناسی گیاهی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
 • صفایی، ناصر [1] عضو هیات علمی گروه بیماری شناسی‌گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • صفایی، ناصر [1] دانشیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • صفایی، ناصر [1] دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • صفری، هوشمند [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • صفری، هوشمند [1] 3. دکترای اصلاح نباتات بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • صفرپور، حسین [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • صفرزاده، مهدیه [1] کارشناس‌ارشد، بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج،
 • صفرنژاد، محمدرضا [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران کرج
 • صمدی خوزانی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

ض

ط

 • طایفه-افشاری، بهاره [1] محقق
 • طالبی، بهناز [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی‌کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،
 • طالبی، رضا [1] استادیار، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج.
 • طالبی، رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • طالبی، مجید [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • طاهری، مهدی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • طلیعی، فاختک [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس
 • طلعت، فرشید [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • طوسی، صهبا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ع

 • عابدی، امین [1] دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عابدی، امین [1] دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عابدی، امین عابدی [1] دانش‌آموخته دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عبادی، علی اکبر [1] عضو هیات علمی/ موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت
 • عبادی، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
 • عباسی، علیرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،
 • عباسی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عباسی، علیرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عباسی، علیرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عباسی، علیرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • عباسپور، ناصر [1] دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • عبدخانی، سارا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوی کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل،
 • عربی باف، مهناز [1] کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • عروجلو، مهناز [1] کارشناس بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • عزیزی، الهام [1] دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • عزیزی، حیدر [1] دانشجوی دکتری اصلاح‌نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت..
 • عزیزی، حیدر [1] دانشگاه گیلان
 • عزیزی نیا، شیوا [1] استادیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • عسکری، حامد [1] کارشناس‌ارشد صنایع غذایی، همکار گروه کشاورزی‌هسته¬ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج
 • عسکری، حامد [1] پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج، ایران
 • عسکری، حامد [1] کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی، همکار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج
 • عسکری، حسین [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • عسکری، حسین [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • عسگری، میشانه [1] دانشجو دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان
 • عشقی، روهام [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • عشقی، روهام [1] دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نباتات
 • عطایی، رضا [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • عطایی، قاسم [1] استادیار، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران
 • عطایی کچویی، سعید [1] بخش کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 • عظیمی، محمدرضا [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران
 • عظیمی، محمد رضا [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان.
 • علیرضایی، مسعود [1] دانشیار ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • علی زاده، عزیزاله [1] عضو هیات علمی گروه بیماری شناسی‌گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • علی زاده، میثم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران
 • علیزاده، بهرام [1] دانشیار بخش دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران
 • علیزاده، زهره [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • علیزاده، عزیزاله [1] گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • علیمیرزائی، مریم [1] کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان
 • عمرانی، علی [1] دانشجوی دوره دکترای اصلاح نباتات، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عنایتی شریعت پناهی، مهران [1] استادیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • عنایتی شریعت پناهی، مهران [1] دانشیار بخش کشت بافت و سلول پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران
 • عنایتی شریعت پناهی، مهران [1] دانشیار و رئیس بخش کشت بافت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)
 • عنایتی شریعت پناهی، مهران [2] عضو هیات علمی و رییس بخش کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی

غ

 • غفاری، محمدرضا [1] استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غفاری، محمدرضا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • غفاری، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری، موسسه بیوشیمی و بیوتکنولوژی، دانشگاه هاله ویتنبرگ، هاله، آلمان.
 • غفاری، محمد رضا [1] استادیار، بخش زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غفاری، محمد رضا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غفاری، مهدی [1] موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غلامی، مهران [1] مربی پژوهشی (دانشجوی دکتری تخصصی اصلاح نباتات)، مرکز تحقیقات چای کشور، لاهیجان
 • غلامحسینی، مجید [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غلام‌نژاد، جلال [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران (دانشجوی سابق دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس)

ف

 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • فاخری، براتعلی [1] استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فاخری، براتعلی [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فارسی، محمد [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،
 • فارسی، مریم [1] کارشناس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • فاضلی نسب، بهمن [1] مربی، گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه دانشگاه زابل
 • فاطمی، سهیلا [1] کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • فاطمی اردستانی، سیده فرزانه [1] کارشناس‌ارشد اصلاح‌نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • فتاحی مقدم، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فتحی اجیرلو، سحر [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه پیام نور، تهران
 • فتوت، رضا [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان.
 • فتوت، رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • فتوت، رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • فتوت، رضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • فتوت، رضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • فتوکیان، محمدحسین [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فتوکیان، محمد حسین [1] رییس پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد
 • فرانکن، فلیپ [1] استاد، بخش ریزازدیادی، موسسه گیاهان زینتی و سبزی صیفی، ایرفورت، آلمان
 • فرجی، سحر [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اصلاح‌نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • فرخی، ناصر [1] استادیار، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • فریدونی، لیدا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
 • فرزادفر، شیرین [1] استادیار، بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.
 • فرشادفر، عزت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • فرشادفر، عزت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • فرشادفر، محسن [1] گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
 • فرشاد فر، عزت الله [1] استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
 • فلاحی، حسین [1] هیات علمی/دانشگاه رازی کرمانشاه
 • فلاحی، حسین [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فلاحی، حسین [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • فلاح زیارانی، معصومه [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم زیستی و زیست‌فناوری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فلاح زیارانی، معصومه [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فلک رو، کوروش [1] محقق، مرکز تحقیقات چای کشور، لاهیجان.
 • فول، لارس [1] استادیار، دانشگاه ارلانگن نورنبرگ آلمان
 • فولادوند، محمود [1] استادیار گروه به‌نژادی، موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی خوزستان
 • فون ویرن، نیکولاس [1] استاد، بخش تغذیه ملکولی، دانشگاه هاله ویتنبرگ، هاله، آلمان

ق

ک

 • کاتوزی، مهناز [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • کاتوزی، مهناز [1] کارشناس‌ارشد زراعت و دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح‌نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاظمی، روح اله [1] دانشجوی دکتری، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • کاظمی تبار، سید کمال [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاظمی تبار، سید کمال [1] دانشیار گروه اصلاح‌نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کافی، محسن [1] استاد گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کبیرنتاج، سارا [1] کارشناس‌ارشد بیوتکنولوژی‌کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کردرستمی، مجتبی [1] دانش‌آموخته دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کردنائیج، علاء الدین [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • کریمی، ابراهیم [1] بخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • کریمی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • کریمی، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • کریمی، جابر [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • کریمی، مهسا [1] مدرس و کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران.
 • کرمانی، منصوره [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • کریم بیگی، هادی [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد.
 • کریم زاده، قاسم [1] دانشیار گروه اصلاح ‌نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ص‌پ 336-14115،
 • کروژدهی، بهناز [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران
 • کیکاوسی، کیقباد [1] دکتری تخصصی، آزمایشگاه سیتوژنتیک گروه علوم گیاهی، دانشگاه پونا، هندوستان.
 • کلانتر احمدی، احمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.
 • کمانگر، محمد صدیق [1] کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • کوباز، پریسا [1] استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • کوباز، پریسا [1] استادیار فیزیولوژی گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • کولمن، مارکوس [1] استادیار گروه ژنتیک مولکولی، موسسه ژنتیک گیاهی و تحقیقات گیاهان زراعی لیبنیز (IPK)، آلمان
 • کولمن، مارکوس [1] گروه ژنتیک مولکولی، موسسه ژنتیک گیاهی و تحقیقات گیاهان زراعی لیبنیز (IPK)، آلمان
 • کومار سینگ، راکش [1] مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج

گ

 • گرگوریو، گلن [1] معاون بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج
 • گروسی، قاسمعلی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین
 • گلکاری، صابر [1] استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • گوهری، غلامرضا [1] استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

ل

 • لایندرمایر، کریستین [1] موسسه بیوشیمی بیماری‌های گیاهی، مرکز هلم هولتز مونیخ، مرکز تحقیق آلمان برای سلامت محیطی، نوهربرگ، 85764، آلمان
 • لاهوت، فرزان [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • لطفی، محمود [1] دانشیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • لگزیان، میلاد [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • لهرلسبی، تهمینه [1] استادیار گروه زیست‌فراوردهای گیاهی، پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران

م

 • مازندرانی، ابوالفضل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • مجیدی، اسلام [1] گروه اصلاح نباتات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محسن پور، مطهره [1] ABRII
 • محسن پور، مطهره [1] استادیار بخش کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 • محسن پور، مطهره [1] پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، تهران
 • محسن زاده گلفزانی، محمد [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسن زاده گلفزانی، محمد [2] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسن زاده گلفزانی، محمد [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسنی فرد، احسان [1] دانشجوی دکتری، بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج.
 • محسنی فرد، احسان [1] دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • محسنی فرد، احسان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • محمدی، ابوالقاسم [1] استاد، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، ژیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] استاد گروه اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، سلیمان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ایران
 • محمدی، محسن [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • محمدی، ولی اله [1] دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محمد آلق، شریفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 • محمدیان، رحیم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • محمدیان فارسانی، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • محمدی پورفرد، امین [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • محمدی گل تپه، ابراهیم [1] استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • محمدی گل‌تپه، ابراهیم [1] استاد بخش بیماری شناسی گیاهی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
 • محمدی گنبد، رحمت الله [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • محمدی نژاد، قاسم [1] رییس پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمودی، باقر [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
 • محمودی، پروانه [1] دانشجوی دکتری اصلاح‌نباتات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • محمودی، سید باقر [1] موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندر قند
 • مختاریه، امیر عباس [1] گروه زیست شناسی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • مخلصیان، صبا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • میر، مطهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاوزی دانشگاه پیام نور
 • میرآخورلی، ندا [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،
 • مرادی، رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،
 • مرادی، فرزاد [1] دستیار علمی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 • مرادی، فواد [1] استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • مرادی، فواد [1] بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، صندوق پستی: 31535-1897
 • مرادی دزفولی، پگاه [1] دانشجوی دکترای گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مرتضائی، مریم [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • مرتضائی فر، مریم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • میرجلیلی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مردی، محسن [1] دانشیار، بخش ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی. کرج
 • مردی، محسن [1] استاد، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • مردی، محسن [1] دانشیار بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،کرج.
 • مردی، محسن [1] دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • میردارمنصوری، شهربانو [1] دانشجوی دکتری مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • میر دریکوند، رضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم‌آباد، ایران
 • میر دریکوند، رضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران،
 • میرزایی، خالد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده زمین و زندگی، مرکز تحقیقات تنوع، دانشگاه کاتولیک لوون، ب-1348 بلژیک
 • میرزایی اصل، اصغر [1] دانشگاه بوعلی سینا
 • میرزایی اصل، اصغر [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان
 • مرسلی، حسن [1] کارشناس بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • مرسلی آقاجری، فریبا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • میر شمسی، امین [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
 • میرشمسی کاخکی، امین [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،
 • مرعشی، سید حسن [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • میرکریمی، شهاب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • میر لوحی، آقافخر [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
 • میرمجلسی، سید مهیار [1] کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، همکار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج
 • میرمجلسی، سید مهیار [1] کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، همکار گروه کشاورزی هسته ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج
 • مسعودی، حوریه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس
 • مسعودی، ناهید [1] دانشجوی دکتری بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مشیری، فرشته [1] مربی آموزشی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مصطفوی نیشابوری، فروه سادات [1] دانشگاه کشاورزی گرگان
 • مطلبی آذر، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • مظفری، آتنا [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • معصومی، احمدرضا [1] کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • معصومی، علی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • معصومی، علی [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،
 • معینی، احمد [1] دانشیار، گروه اصلاح‌نباتات و بیوتکنولوژی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • معینی، احمد [1] دانشیار، گروه اصلاح‌نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
 • معینی، احمد [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدة کشاورزی، تهران، ایران.
 • مفاخری، خسرو [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ملاشاهی، مهدی [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • ملکی، حسین [1] کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران،
 • ملکی، مژده [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا.
 • ملک زاده شفارودی، سعید [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ملکی زنجانی، بهرام [1] گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • مهدی نژاد، نفیسه [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • مهری، نسترن [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • مهرابی، رحیم [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات، کرج
 • مهرابی، رحیم [1] استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • مهرابی، رحیم [1] دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و نرویج کشاورزی، کرج
 • مهرابی، علی اشرف [1] دانشیار، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
 • موحدی، زهرا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر
 • موسوی، امیر [1] پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • موسوی، امیر [1] عضو هیات علمی
 • موسوی، امیر [1] عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
 • موسیوند، مریم [1] مربی پژوهشی بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 • مؤمنی، علی [1] معاونت مؤسسه تحقیقات برنج

ن

و

ه

 • هاتف سلمانیان، علی [1] استاد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • هاتف سلمانیان، علی [1] استاد گروه زیست فراوردهای گیاهی، پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران،ایران
 • هاشمی، آمنه سادات [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه زراعت و اصلاح نباتات. مازندران، ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، صندوق پستی 578
 • هاشمی، حمیدرضا [1] کارشناس‌ارشد اصلاح‌نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • هاشمی، سیدحمید رضا [1] دانشجوی دکترای پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، سید حمید رضا [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، مریم [1] رییس بخش تحقیقاتی بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • هاشمی پطرودی، سید حمیدرضا [1] استادیار، پژوهشکده ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • هاشمی پطرودی، سید حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی ژنتیک و بیولوژی، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • هاشمی پطرودی، سید حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی ژنتیک و بیولوژی، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • هامبک، کلاوس [1] استاد، موسسه بیوشیمی و بیوتکنولوژی، دانشگاه هاله ویتنبرگ، هاله، آلمان.
 • هوشیاردل، فرامرز [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • هوشیاردل، فرامرز [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ی