نویسنده = مسعود توحیدفر
تعداد مقالات: 3
1. ویرایش ژنوم در راستای تغییر رنگ گل با استفاده از تکنولوژی کریسپر

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 71-79

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر


2. بررسی بیوانفورماتیکی ژن آسیل کریر پروتئین (ACP) در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها

دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 15-29

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ زهرا امینی فر


3. شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 93-102

بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر