بررسی جنین زایی میکروسپور در هیبریدهای مختلف گندم نان (Triticum aestivum L) و معرفی پیش تیمار تنشی 2,4-D برای افزایش کارایی جنین زایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 محقق

2 عضو هیات علمی و رییس بخش کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی

3 رییس بخش تحقیقات غلات

چکیده

هدف از این پژوهش بهینه¬سازی القای جنین¬زایی در میکروسپورهای جداشده گندم نان می¬باشد. در این پژوهش از هیبریدهای F1 شامل,M85-6 × 90 ,M85-8 × 90 mv17 × شیرودی، کویر ×mv17 و کویر × بم، استفاده شد. میکروسپورها در محیط A2 با میزان متفاوت قند مالتوز (60 و 90 گرم در لیتر) بسته به ژنوتیپ کشت شدند. نتایج نشان داد که از نظر صفات جنین¬زایی و باززایی بین هیبریدها تفاوت معنی¬دار وجود دارد. اما بین دو میزان قند مالتوز و اثر متقابل آن با ژنوتیپ تفاوت معنی¬داری مشاهده نشد. هیبریدهایM85-6 × 90 ،mv17 × شیرودی وmv17 × کویر بیشترین جنین¬زایی را در میان سایر هیبریدها داشتند. اما در مورد باززایی جنین¬ها، هیبریدهای × mv17 شیرودی و M85-6 × 90 بالاترین میزان باززایی جنین را داشتند. اثر 2,4-D به عنوان تنش جهت القای جنین¬زایی در رقم فلات که یک رقم پاسخ پذیر به کشت میکروسپور می¬باشد، برررسی شد. میکروسپورها در سه غلظت 15، 25 و 35 میلی¬گرم در لیتر 2,4-D به مدت 30 دقیقه تحت تیمار قرار گرفتند، در حالی که از میکروسپورهای بدون اعمال تیمار 2,4-D به عنوان شاهد استفاده شد. نتایج نشان داد که فراوانی جنین¬زایی در میکروسپورهای تحت تنش با2,4-D در مقایسه با میکروسپورهای شاهد برتر می¬باشد. بیشترین جنین¬زایی با اعمال 15 میلی¬گرم در لیتر 2,4-D و بیشترین جنین¬های باززایی شده از غلظت 15 و 25 میلی¬گرم در لیتر آن به دست آمد. طبق نتایج بدست آمده2,4-D به عنوان یک تنش نو در القای جنین¬زایی میکروسپورهای گندم معرفی می¬شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microspore embryogenesis in different hybrids of bread wheat (Triticum aestivum L) and improvement of embryogenesis efficiency via 2,4-D stress pre-treatment

نویسندگان [English]

  • Bahareh Tayefe-Afshari 1
  • Mehran Enayati Shariat Panahi 2
  • Mojtaba Vahab-Zadeh 3
2 Researcher and head of Tisue culture and Gene transformation Dep.
چکیده [English]

The objective of this study was to improve induction of embryogenesis in bread wheat microspores. In this study, some F1 hybrids i.e M85-6 × 90, M85-8 × 90, mv17 × shiroudi, mv17 × kavir and kavir × bam were used. Microspores were cultured in A2 medium containing different amounts of maltose (60¬ & ¬90 ¬g/lit) depending on the genotype used. Analysis of variance for embryogenesis and regenerable embryos showed highly significant difference between hybrids but there was no significant difference between media (A2-60¬ &¬ A2-90) and interaction effects. M85-6 × 90, mv17 × Shiroudi and mv17 × kavir produced the highest ratio of embryogenesis among the hybrids. In regeneration phase, mv17 × Shiroudi and M85-6 × 90 had the highest frequency of regenerable embryos. The effect of 2,4-D as a novel stress for induction of microspores embryogenesis in Falat -known as the most responsive wheat cultivar to microspore culture technology, was investigated. Microspores were subjected to 2,4-D at 3 concentrations including 15, 25, 35 mg/l for 30 minutes while microspores without any stress treatment were used as the control. The embryogenesis of microspores stressed with 2,4-D were better than control. The highest yield of embryogenesis was produced at 15 mg/l 2,4-D. The most regenerated embryos were obtained in 15 & 25 mg/l of 2,4-D. According to the results obtained, 2,4-D is introduced as a new stress for induction of embryogenesis in microspores of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Microspore
  • Embryogenesis
  • Doubled haploid
  • 2
  • 4-D (2
  • 4-di chlorophenoxyacetic acid)