دوره و شماره: دوره 10، شماره 30 - شماره پیاپی 1، تابستان 1399، صفحه 1-160 
5. اعتبارسنجی مولکولی ژن‌های پاسخگو به تنش شوری و ارزیابی تنوع آللی آنها در موتانت‌های برنج

صفحه 57-69

10.30473/cb.2020.54391.1815

مرتضی اولادی قادیکلائی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدحمید رضا هاشمی