دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1391 
1. پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

صفحه 1-14

آمنه سادات هاشمی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم حسینی سالکده؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا حاجی رضایی


3. بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

صفحه 27-37

ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار