دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 1-120 
3. شناسایی و تحلیل فیلوژنتیکی و بیانی چپرون‌های هیستونی کلاس NAP در ذرت (Zea mays)

صفحه 27-40

امین عابدی عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی


5. کنترل ژنتیکی گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)

صفحه 57-72

اصغر میرزایی اصل؛ میشانه عسگری؛ مریم علیمیرزائی


7. ریزازدیادی Rosa canina با استفاده از مریستم جانبی

صفحه 93-102

ابراهیم بیرامی زاده؛ رقیه زارعی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی