دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 1-100 
3. بررسی بیان نسبی برخی از ژن‌های مسیر تنفس نوری در واکنش به تنش خشکی در کلزا (Brassica napus)

صفحه 31-42

مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد محسن زاده گلفزانی