کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 16
1. اعتبارسنجی مولکولی ژن‌های پاسخگو به تنش شوری و ارزیابی تنوع آللی آنها در موتانت‌های برنج

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 57-69

10.30473/cb.2020.54391.1815

مرتضی اولادی قادیکلائی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدحمید رضا هاشمی


2. مکان یابی QTLهای مرتبط به صفات مرفوفیزیولوژیک در گیاهچه های برنج تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 21-35

10.30473/cb.2020.6737

پروین امانی داز؛ حسین حسینی مقدم؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ سیده معصومه حسینی؛ سمیه سنچولی


4. تنوع ژنتیکی و شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات در گیاهچه‌های برنج تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 9، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 37-49

10.30473/cb.2019.43300.1759

بهاره قاسمی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمدجواد شیخ زاده


5. معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه

دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 65-76

شهربانو میردارمنصوری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ زهراسادات شبّر؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمدرضا غفاری


7. بررسی مقایسه‏ ای ترنسکریپتوم برگ برنج تحت شرایط کنترل و تنش خشکی با استفاده از داده ‏های EST

دوره 6، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-15

منظر حیدری؛ زهرا سادات شبر؛ پریسا کوباز؛ محمد جواد حیدری


9. بررسی بیان ژن کوماریل کوآنزیم‌آ-3-هیدروکسیلاز در انشعابات مختلف ریشه برنج در پاسخ به شوری

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 139-146

احمدرضا معصومی؛ حسین عسکری؛ عباس سعیدی؛ مسعود سلطانی نجف آبادی


10. بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 105-115

احسان محسنی فرد؛ محمد فارسی؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ امین میرشمسی کاخکی؛ مریم شهبازی


11. مکان یابی ژنتیکی خصوصیات مادگی، پرچم و پوشینه مرتبط با سیستم آمیزشی در برنج

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 15-24

حسین صبوری؛ عاطفه صبوری؛ مهناز کاتوزی


12. بررسی مکانیزیم‏های بیوشیمیایی مقاومت به کمبود فسفر در برنج در مسیر گلایکولیز

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-14

سپیده ترابی؛ قاسم حسینی سالکده


13. انگشت نگاری تعدادی از ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر های مولکولیAFLP

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 53-60

میثم علی زاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمد علی ابراهیمی؛ سیدحمید رضا هاشمی


14. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به خشکی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 15-25

رضا امینی نسب؛ محمد علی ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ محسن قدسی


15. نقشه یابی دقیق QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) در برنج

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 49-59

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ عبدالمجید رضایی؛ احمد ارزانی؛ بابک ناخدا؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مؤمنی؛ گلن گرگوریو


16. بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-11

قاسم حسینی سالکده؛ داود نصر آبادی