دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 1-150 
3. آنالیز ترانسکریپتوم بافت برگ ارقام جو متفاوت در تشکیل زیست توده در مرحله زایشی

صفحه 27-39

محمد رضا غفاری؛ نیکولاس فون ویرن؛ کلاوس هامبک؛ فلیپ فرانکن


5. بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

صفحه 57-68

علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی