با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوانفورماتیک
آنالیز in silico ژن 6- فروکتوز ترانسفراز در Triticum aestivum L.

معصومه فلاح زیارانی؛ مهدی صفایی زاده

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/cb.2022.64450.1881

چکیده
  ساکارز: فروکتان 6- فروکتوزیل ترنسفراز آنزیمی است که انتقال گروه فروکتوزیل از ساکارز را به گیرنده‌های مختلف کاتالیز می‌کند. اهمیت این پروتئین به دلیل نقش آن در افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها می‌باشد. به دلیل اهمیت انتقال ساکارز در سلول، این ژن به کمک پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی و نرم‌افزارهای گوناگون بیوانفورماتیک مطالعه گردید ...  بیشتر