با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

اهداف:

مجله زیست فناوری گیاهان زراعی از محققان گرامی برای ارائه ایده ها و دیدگاه های جدید که می تواند مجموعه دانش موجود را در حوزه های زیر گسترش دهد، استقبال می کند. زمینه های مورد علاقه شامل موضوعات زیر است، اما محدود به موارد زیر نیست:

 

چشم انداز:

حوزه‌های فعالیت تخصصی نشریه زیست فناوری گیاهان زراعی

اصلاح نباتات مولکولی

ایمنی زیستی

بیوانفورماتیک

بیوتکنولوژی بیماری های گیاهی

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

بیوتکنولوژی میکروبی در گیاهان زراعی

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده

پروتئومیکس

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

ژنومیکس

سیتو‍ژنتیک

فیزیولوژی مولکولی

کشاورزی مولکولی

کشاورزی هسته ای

کشت بافت و ریزازدیادی

نانوبیوتکنولوژی کشاورزی