با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

زیست فناوری گیاهان زراعی

سایت: cropbiotech.pnu.ac.ir

پست الکترونیک نشریه: cropbiotech@pnu.ac.ir

ایمیل سردبیر: ebrahimi_mpni@yahoo.com

ناشر: دانشگاه پیام نور

تلفن: 02122442058


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image