با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه زیست فناوری گیاهی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،شتی

3 گروه تحقیقات سبزیجات، موسسه اصلاح بذر و گیاه (‏SPII‏)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (‏AREEO‏)، کرج، ‏ایران.‏Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran,

4 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

عملکرد سیب‌زمینی به عنوان یکی از منابع مهم در تأمین مواد اولیه غذایی و صنعتی در ایران و جهان، تحت تأثیر پاتوژن‌های مختلف می‌باشد. از بین این پاتوژن‌ها، PVY،PVX و نماتد جزء اصلی‌ترین عوامل کاهش عملکرد هستند. مکانیسم مولکولی زمینه‌ساز مقاومت بیماری در سیب‌زمینی تا حد زیادی ناشناخته باقی‌مانده است. در این مطالعه، آنالیز پروفایل‌های بیان ژن از مجموعه داده‌های GEO سه آلودگی پاتوژن در سیب‌زمینی انجام شد و صفات مورفولوژیکی تحت چهار تنش مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 501 ژن مشترک با بیان متفاوت‌(DEGs) در دو آزمایش بر روی سیب زمینی بررسی شد. تجزیه و تحلیل غنی‌سازی عملکردی نشان داد کهDEGs بیش‌تر در چرخه نیتروژن و متابولیکی اولیه، اتصال GTP و اتصال GTPase نقش دارند که پس از تلقیح با پاتوژن‌های مختلف به طور مداوم تنظیم می‌شوند. بر اساس آنالیز صفات مورفولوژی تحت چهار تنش، PVY و برهم‌کنش PVX/PVY اختلاف معنی‌داری را با سایر تنش‌ها (PVX و نماتد) بر روی این صفات بر جای گذاشت. از داده‌های ریزآرایه مربوط به سیب‌زمینی استخراج شده از پایگاه داده GEO برای تجزیه و تحلیل شبکه هم‌بیان ژن وزن‌دار (WGCNA) استفاده شد. بر اساس نتایج شبکه 2 گروه (ماژول) ژنی به دست آمد که پروفایل بیان آن‌ها در پاسخ به چهار تنش فوق‌الذکر همبستگی بالایی با یک‌دیگر داشتند. نتایج این آزمایش بینش‌ ارزشمندی را در مورد مسیرها و ژن‌های تحت‌ تاثیر ویروس‌های PVY، PVX، PVX/PVY و نماتد سیب‌زمینی ارائه می‌دهد که ممکن است شناسایی ژن‌های مقاومت به بیماری‌های متعدد در سیب‌زمینی را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examination and analysis of genes responsive to pathogens in potato

نویسندگان [English]

  • Abbas Saidi 1
  • Zahra Hajibrat 2
  • Ahmad Mosuapour Gorji 3
  • Rahim Ahmadvand 4

1 Department of Plant Biology & Biotechnology, Faculty of Life science and biotechnology, Shahid ‎Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 2Department of Vegetable Research, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, ‎Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

4 Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

چکیده [English]

Potato is one of the most important sources in the supply of food and industrial raw materials not only in Iran but also in the world which its yield is affected by various pathogens. Among these pathogens, PVY, PVX and nematode are the main factors of yield reduction. The molecular mechanism underlying disease resistance in potato remains largely unknown. In this study, analysis of gene expression profiles from the GEO data of three pathogen infections in potato was performed and morphological traits under four stresses were investigated. For this purpose, 501 common genes with different expression (DEGs) were studied in two experiments. Functional enrichment analysis showed that DEGs are more involved in nitrogen and primary metabolic cycle, GTP binding and GTPase binding, which are continuously up-regulated after inoculation with different pathogens. Based on the analysis of morphological traits under four stresses, PVY and PVX/PVY interaction left a significant difference with other stresses (PVX and nematode) on these traits. Potato microarray data extracted from GEO database were used for weighted gene co-expression network analysis (WGCNA). Based on the results of the network, 2 groups (modules) of genes were obtained whose expression profiles were highly correlated with each other in response to the above-mentioned four stresses. The results of this experiment provide valuable insight into the pathways and genes affected by PVY, PVX, PVX/PVY and potato nematode viruses, which may facilitate to identify genes resistant to many diseases in potato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathogen
  • WGCNA
  • Candidate
  • Module
  • virus
Arias, M. C., Pelletier, S., Hilliou, F., Wattebled, F., Renou, J. P., & D'hulst, C. (2014). From dusk till dawn: the Arabidopsis thaliana sugar starving responsive network. Frontiers in plant science, 5, 482. Balogun, O. S., Xu, L., Teraoka, T., & Hosokawa, D. (2002). Effects of single and double infections with Potato virus X and Tobacco mosaic virus on disease development, plant growth, and virus accumulation in tomato. Fitopatologia Brasileira, 27, 241-248. Bassel, G.W., Lan, H., Glaab, E., Gibbs, D.J., Gerjets, T., Krasnogor, N., Bonner, A.J., Holdsworth, M.J. and Provart, N.J. (2011). Genome-wide network model capturing seed germination reveals coordinated regulation of plant cellular phase transitions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(23), 9709-9714. Beier, M.P., Obara, M., Taniai, A., Sawa, Y., Ishizawa, J., Yoshida, H., Tomita, N., Yamanaka, T., Ishizuka, Y., Kudo, S. & Yoshinari, A., (2018). Lack of ACTPK 1, an STY kinase, enhances ammonium uptake and use, and promotes growth of rice seedlings under sufficient external ammonium. The Plant Journal, 93(6), 992-1006. Bergmann, D. C., Lukowitz, W., & Somerville, C. R. (2004). Stomatal development and pattern controlled by a MAPKK kinase. Science, 304(5676), 1494-1497. Birch, P.R., Bryan, G., Fenton, B., Gilroy, E.M., Hein, I., Jones, J.T., Prashar, A., Taylor, M.A., Torrance, L. & Toth, I.K. (2012). Crops that feed the world 8: potato: are the trends of increased global production sustainable?. Food Security, 4, 477-508. Chairat, K., Tarning, J., White, N. J., & Lindegardh, N. (2013). Pharmacokinetic Properties ofAnti‐Influenza Neuraminidase Inhibitors. The Journal of Clinical Pharmacology, 53(2), 119-139. Devaux, A., Goffart, J.P., Petsakos, A., Kromann, P., Gatto, M., Okello, J., Suarez, V. & Hareau, G., (2020). Global food security, contributions from sustainable potato agri-food systems. The potato crop: Its agricultural, nutritional and social contribution to humankind, 3-35. Edin, E., Gulsher, M., Andersson Franko, M., Englund, J. E., Flöhr, A., Kardell, J., & Viketoft, M. (2019). Temporal Interactions between root-lesion nematodes and the fungus Rhizoctonia solani lead to reduced potato yield. Agronomy, 9(7), 361. Galvez-Valdivieso, G., Delgado-Garcia, E., Diaz-Baena, M., Montaño, O., Quiles, F. A., Pineda, M., & Piedras, P. (2020). Biochemical and molecular characterization of PvNTD2, a nucleotidase highly expressed in nodules from Phaseolus vulgaris. Plants, 9(2), 171. Gorovits, R., & Czosnek, H. (2008). Expression of stress gene networks in tomato lines susceptible and resistant to Tomato yellow leaf curl virus in response to abiotic stresses. Plant Physiology and Biochemistry, 46(4), 482-492. Hameed, A., Iqbal, Z., Asad, S., & Mansoor, S. (2014). Detection of multiple potato viruses in the field suggests synergistic interactions among potato viruses in Pakistan. The plant pathology journal, 30(4), 407. Hajibarat, Z., & Saidi, A. (2023). Filamentation Temperature-Sensitive (FtsH); Key Player in Response to Multiple Environmental Stress Conditions and Developmental Stages in Potato. Journal of Plant Growth Regulation, 42(7), 4223-4239. Hajibarat, Z., Saidi, A., & Hajibarat, Z. (2022). Genome-wide identification of 14-3-3 gene family and characterization of their expression in developmental stages of Solanum tuberosum under multiple biotic and abiotic stress conditions. Functional & Integrative Genomics, 22(6), 1377-1390. Hosseini, M. B., Afshari, R. T., & Salimi, K. (2011). Breaking dormancy of potato minitubers with thiourea. Potato Journal, 38(1), 9-12. Langfelder, P., & Horvath, S. (2008). WGCNA: an R package for weighted correlation network analysis. BMC bioinformatics, 9(1), 1-13. Li, Z., Wang, J., & Wang, J. (2023). Identification of a Comprehensive Gene Co-Expression Network Associated with Autotetraploid Potato (Solanum tuberosum L.) Development Using WGCNA Analysis. Genes, 14(6), 1162. Moschen, S., Marino, J., Nicosia, S., Higgins, J., Alseekh, S., Astigueta, F., ... & Heinz, R. A. (2019). Exploring gene networks in two sunflower lines with contrasting leaf senescence phenotype using a system biology approach. BMC plant biology, 19(1), 1-15. Moshe, A., Pfannstiel, J., Brotman, Y., Kolot, M., Sobol, I., Czosnek, H., & Gorovits, R. (2012). Stress responses to Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) infection of resistant and susceptible tomato plants are different. Metabolomics S1, 6(10.4172), 2153-0769. Nayyar, N., Kaur, I., Malhotra, P., & Bhatnagar, R. K. (2017). Quantitative proteomics of Sf 21 cells during Baculovirus infection reveals progressive host proteome changes and its regulation by viral miRNA. Scientific reports, 7(1), 10902. Omranian, N., Kleessen, S., Tohge, T., Klie, S., Basler, G., Mueller-Roeber, B., Fernie, A.R. and Nikoloski, Z. (2015). Differential metabolic and coexpression networks of plant metabolism. Trends in plant science, 20(5), 266-268. Peng, J., Wang, P., Fang, H., Zheng, J., Zhong, C., Yang, Y., & Yu, W. (2021). Weighted gene co-expression analysis network-based analysis on the candidate pathways and hub genes in eggplant bacterial wilt-resistance: a plant research study. International Journal of Molecular Sciences, 22(24), 13279. Pourrahim, R., Farzadfar, S., Golnaraghi, A. R., & Ahoonmanesh, A. (2007). Incidence and distribution of important viral pathogens in some Iranian potato fields.Plant Disease, 91(5), 609-615. Qin, T. Y., Sun, C., Bi, Z. Z., Liang, W. J., Li, P. C., Zhang, J. L., & Bai, J. P. (2020). Identification of drought-related co-expression modules and hub genes in potato roots based on WGCNA. Acta Agron. Sin, 46(7), 19. Ramachandiran, I., Vijayakumar, A., Ramya, V., & Rajasekharan, R. (2018). Arabidopsis serine/threonine/tyrosine protein kinase phosphorylates oil body proteins that regulate oil content in the seeds. Scientific Reports, 8(1), 1154. Rudrabhatla, P., Reddy, M. M., & Rajasekharan, R. (2006). Genome-wide analysis and experimentation of plant serine/threonine/tyrosine-specific protein kinases. Plant molecular biology, 60, 293-319. Saidi, A., Hajibarat, Z., & Hajibarat, Z. (2020). Identification of responsive genes and analysis of genes with bacterial-inducible cis-regulatory elements in the promoter regions in Oryza sativa L. Acta agriculturae Slovenica, 116(1), 115-123. Saidi, A., & Hajibarat, Z. (2021a). Genome wide identification of StKNOX gene family and characterization of their expression in Solanum tuberosum. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 37, 102160. Saidi, A., & Hajibarat, Z. (2021b). Approaches for developing molecular markers associated with virus resistances in potato (Solanum tuberosum). Journal of Plant Diseases and Protection, 128, 649-662. Schaefer, A.M., Reif, J.S., Guzmán, E.A., Bossart, G.D., Ottuso, P., Snyder, J., Medalie, N., Rosato, R., Han, S., Fair, P.A. and McCarthy, P.J. (2016). Toward the identification, characterization and experimental culture of Lacazia loboi from Atlantic bottlenose dolphin (Tursiops truncatus). Sabouraudia, 54(6), 659-665. Schaefer, R. J., Briskine, R., Springer, N. M., & Myers, C. L. (2014). Discovering functional modules across diverse maize transcriptomes using COB, the co-expression browser. PloS one, 9(6), e99193. Schans, J., & Arntzen, F. K. (1991). Photosynthesis, transpiration and plant growth characters of different potato cultivars at various densities of Globodera pallida. Netherlands Journal of Plant Pathology, 97, 297-310. Schans, J. (1991). Reduction of leaf photosynthesis and transpiration rates of potato plants by second‐stage juveniles of Globodera pallida. Plant, Cell & Environment, 14(7), 707-712. Schenk, S., & Horowitz, J. F. (2007). Acute exercise increases triglyceride synthesis in skeletal muscle and prevents fatty acid–induced insulin resistance. The Journal of clinical investigation, 117(6), 1690-1698. Schulte-Geldermann, E., Gildemacher, P. R., & Struik, P. C. (2012). Improving seed health and seed performance by positive selection in three Kenyan potato varieties. American Journal of Potato Research, 89, 429-437. Serin, E. A., Nijveen, H., Hilhorst, H. W., & Ligterink, W. (2016). Learning from co-expression networks: possibilities and challenges. Frontiers in plant science, 7, 444. Seo, P.J., Park, J.M., Kang, S.K., Kim, S.G., & Park, C.M. (2011). An arabidopsis senescence-associated protein sag29 regulates cell viability under high salinity. Planta, 233,189-200. Takamiya, K., Akamine, M., Shibata, S., Toyoshima, A., Kasamatsu, Y., & Shinohara, A. (2000). Preparation of multitracer by thermal neutron fission of 235U. Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 1(2), 81-82. Tan, J. W., Shinde, H., Tesfamicael, K., Hu, Y., Fruzangohar, M., Tricker, P., ... & Rodríguez López, C. M. (2023). Global transcriptome and gene co-expression network analyses reveal regulatory and non-additive effects of drought and heat stress in grapevine. Frontiers in Plant Science, 14, 1096225. Torii, K. U. (2004). Leucine-rich repeat receptor kinases in plants: structure, function, and signal transduction pathways. Int Rev Cytol, 234, 1-46. Trebitsh, T., Goldschmidt, E. E., & Riov, J. O. S. E. P. H. (1993). Ethylene induces de novo synthesis of chlorophyllase, a chlorophyll degrading enzyme, in Citrus fruit peel. Proceedings of the National Academy of Sciences, 90(20), 9441-9445. Trudgill, D. L., & Cotes, L. M. (1983). Differences in the tolerance of potato cultivars to potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis and G. pallida) in field trials with and without nematicides. Annals of Applied Biology, 102(2), 373-384. Trudgill, D. L., Parrott, D. M., Evans, K., & Widdowson, F. V. (1975). Effects of potato cyst nematodes on potato plants. 4. Effects of fertilizers and heterodera-rostochiensis on yield of 2 susceptible varieties. Nematologica, 21(3), 281-286. Trudgill, D. L. (1980). Effects of Globodera rostochiensis and fertilisers on the mineral nutrient content and yield of potato plants. Nematologica, 26(2), 243-254. Wang, B., Ma, Y., Zhang, Z., Wu, Z., Wu, Y., Wang, Q. & Li, M., (2011). Potato viruses in China. Crop Protection, 30(9), 1117-1123. Wolf, S., Hématy, K., & Höfte, H., (2012). Growth control and cell wall signaling in plants. Annual review of plant biology, 63, 381–407. Yan, L., Lai, X., Wu, Y., Tan, X., Wang, H. & Zhang, Y. (2018). Co-Expression Network-based Analysis associated with potato initial resistance. bioRxiv, 496075. Yin, X., Wang, X., & Komatsu, S. (2018). Phosphoproteomics: protein phosphorylation in regulation of seed germination and plant growth. Current Protein and Peptide Science, 19(4), 401-412. Zhang, B., & Horvath, S. (2005). A general framework for weighted gene co-expression network analysis. Statistical applications in genetics and molecular biology, 4(1).