با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج.

چکیده

شناخت تنوع ژنتیکی و طبقه‌بندی ذخایر توارثی (ژرم‌پلاسم) از فعالیت‌های مهم و ضروری در به‌نژادی و مدیریت حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان می‌باشد. در این آزمایش تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ نخود با استفاده از 38 جفت نشانگر ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از استخراج DNA ژنومی و انجام واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز، آغازگرها در مجموع 117 باند چندشکل تولید نمودند که متوسط تعداد باند چندشکل به ازای هر آغازگر 5/3 بود. میانگین PIC برای کل آغازگر 48/0 به دست آمد و بیشترین میزان اطلاعات چندشکلی (PIC) مربوط به آغازگرهای TAA170 با مقدار 77/0 و کمترین مقدار آن مربوط به آغازگر Cstms5 با مقدار 08/0 بود. با محاسبه ضریب تشابه جاکارد، ارزش‌های تشابه بین ژنوتیپ‌ها دامنه‌ای از 47/0 تا 94/0 را داشتند. تجزیه خوشه‌بندی با روش NJ و با استفاده از نرم‌افزار (Splitstree ver 4.13.1) به منظور بررسی روابط ژنتیکی انجام شد. در مجموع این نتایج مطالعه بر روی نخود با آغازگرهای SSR، نشان داد که این آغازگرها در گیاه نخود کارایی بالایی دارند و نشانگرهای مورد استفاده توانستند تمامی ژنوتیپ‌ها را به خوبی از هم جدا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Genetic Diversity of Chickpea Germplasm (Cicer arietinum L.) by Using SSR Molecular Marker

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajibarat 1
  • Abbas Saidi 2
  • Reza Talebi 3
  • Zahra Hajibarat 1

1 M.Sc. Student of Agriculture Biotechnology, Biotechnology Department, Faculty of Energy Engineering and New Technologies, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran,

2 Associate Professor, Biotechnology Department, Faculty of Energy Engineering and New Technologies, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Plant Breeding, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Identification of genetic diversity and classification of genetic resources (germplasm) are of important and essential activities in breeding and management of plant genetic resources. In order to study of genetic diversity of chickpea genotypes, 38 pair’s primers of SSR were used on 18 landrace and 30 improved varieties. After genomic DNA extraction and PCR reaction, primers produced 117 polymorphic bands and the mean of polymorphic band per primer was 3.5. The highest value of polymorphic information content (PIC) belonged to TAA170 primer (0.77) and the lowest value of PIC belonged to Cstms5 primer (0.08).  Mean of PIC for all primers was 0.48. Calculated Jacard similarity coefficient ranged from 0.47 to 0.94 among genotypes. In order to assess genetic relationships, cluster analysis was performed by method NJ with Splitstree (ver 4.13.1) software. Results of this study revealed that SSR molecular markers has a valuable potential for evaluation and discrimination of chickpea genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Polymorphic information content‌
  • Cluster analysis
  • Microsatellite marker
Anonymous (2007) FAOSTAT. The Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.
Choudhary S, Sethy NK, Shokeen B, Bhatia S (2006) Development of sequence-tagged microsatellites site markers for chickpea (Cicer arietinum L.) Mol. Ecol. Notes 6: 93-95.
Choudhary S, Kaur J, Chhuneja P, Sandhu JS, Singh I, Singh S, Sirari A (2013) Assessment of genetic diversity in kabuli chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in relation to seed size using SSR markers, Journal of Food Legumes. 26(1): 2696-2699.
Chowdhury MA, Vandenberg V, Warkentin T (2002) Cultivar identification and genetic relationship among selected breeding lines and cultivars in chickpea (Cicer arietinum L.). Euphytica, 127: 317-325.
Gowda CLL (1981) Natural outcrossing in chickpea. Int. Chickpea Newslett. 5: 6-12
Huttel B, Winter P, Weising K, Coumane W, Weigand F, Kahl G (1999) Sequence-tagged microsatellite markers for chickpea (Cicer arietinum L.) Genome, 42: 210–217.
Iruela M, Rubio J, Cubero JI, Gil J (2002) Phylogenetic analysis in the genus Cicer and cultivated chickpea using RAPD and ISSR markers. Theor. Appl. Genet. 104: 643-651.
Kashi Y, Soller M (1999) Functional roles of microsatellites and minisatellites. In: Goldstein D.B. and Schlötterer C (Eds). Microsatellites: Evolution and Application. 10–23. Oxford University Press, Oxford.
Lichtenzveig J, Scheuring C, Dodge J, Abbo S (2005) Construction of BAC and BIBAC libraries and their applications for generation of SSR markers for genome analysis of chickpea, Cicer arietinum L. Theor. Appl. Genet. 110: 492-510.
Litt M, Luty JA (1989) A hypervariable microsatellite revealed by in vitro amplification of a dinucleotide repeat within the cardiac muscle actin gene. Am. J. Hum. Genet. 44: 397–401.
Liu W, Li S, Zhang A, Liu D (2007) Genetic diversity revealed by RAPD markers in plum collection of China. Acta Horticulturae, 734: 287-294.
Naghavi MR, Mardi M, Ramshini HA, Fazelinasab B (2004) Comparative analysis of the genetic diversity among bread wheat genotypes based on RAPD and SSR markers. Iran. J. Biotech. 2: 195– 202. (In Persian)
Nayak SN, Zhu H, Varghese N, Datta S (2010) Integration of novel SSR and gene-based SNP marker loci in the chickpea genetic map and establishment of new anchor points with Medicago truncatula genome. Theor. Appl. Genet. 120: 1415-1441.
Nevo E. (1978) Genetic variation in natural popula­tions: patterns and theory. Theoretical Population Biology, 13: 121–77.
Nguyen TT, Taylor PWJ, Redden RJ, Ford R (2004) Genetic diversity estimates in Cicer using AFLP analysis. Plant Breed. 123: 173-179.
Omidbakhsh Fard MA (2005) Study of genetic diversity in durum wheat using SSR marker. M.Sc. Thesis. Univ. of Tehran. pp. 91. (In Persian).
Powell W, Morgante M, Andre C, Hanafey M, Vo­gel J, Tingey S, Rafalski A (1996) The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Molecular Breeding, 2: 225–238.
Rao LS, Rani PU, Deshmukh PS, Kumar PA (2006) RAPD and ISSR fingerprinting in   cultivated chickpea (Cicer arietinum L.) and its wild progenitor Cicer reticulatum Ladizinsky. Genet. Res. Crop Evol. 54: 1235-1244.
Ribeiro-Carvalho C, Guedes-Pinto H, Igregas G (2004) High levels of genetic diversity throughout the range of the Portuguese wheat landrace Barbela. Ann. Bot. 94: 699-705.
Röder MS, Korzun V, Wendehake K, Plaschke J, Tixier MH, Leroy P, Ganal MW (1998) A microsatellite map of wheat. Genet. 149: 2007–2023.
Sefera T, Abebie B, Gaur PM, Assefa K (2011) Characterization and genetic diversity analysis of selected chickpea cultivars of nine countries using simple sequence repeat (SSR) markers. Crop Pasture Sci. 62: 177-187.
Sethy NK, Choudhary S, Shokeen B, Bhatia S (2006a) Identification of microsatellite markers from Cicer reticulatum: molecular variation and phylogenetic analysis. Theor. Appl. Genet. 112: 347-357.
Sethy NK, Shokeen B, Edwards KJ, Bhatia S (2006b) Development of microsatellite markers and analysis of intraspecific genetic variability in chickpea (Cicer arietinum L.) Theor. Appl. Genet. 112: 1416-1428.
Singh KB (1997) Chickpea (Cicer arietsinum L.) Field Crops Res. 53: 161-170.
Singh KB, Ocampo B (1997) Exploitation of wild Cicer species for yield improvement in chickpea. Theor. Appl. Genet. 95: 418-423.
Singh R, Singhal V, Randhawa GJ (2008) Molecular analysis of chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars using AFLP and STMS markers. J. Plant Biochem. Biotechnol. 17: 167-171.
Tanya P, Taeprayoon P, Hadkam Y, Srinives P (2011) Genetic diversity among Jatropha and Jatropha-related species based on ISSR markers. Plant. Mol. Biol. Rep. 29: 252–264.
Tilman D, Wedin D (1996) Productivity and sustainability influenced by biodiversity in grassland ecosystem. Nature: 718-720.
Upadhyaya HD, Dwivedi SL, Baum M, Varshney RK (2008) Genetic structure, diversity, and allelic richness in composite collection and reference set in chickpea (Cicer arietinum L.). BMC Plant Biol. 8: 106-112.
Varshney RK, Horres R, Molina C, Nayak S (2007) Extending the Repertoire of Microsatellite Markers for Genetic Linkage Mapping and Germplasm Screening in Chickpea. Available at [http://www.icrisat.org/
     journal/volume5/ hickpea_PigeonPea/ cp5.pdf].