با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده

در چغندر چندین نوع سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی معرفی شده است. در بین سیستم¬های نرعقیمی شناخته شده، تاکنون سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در تولید ارقام هیبرید تجاری گزارش شده است. کشف این سیستم نرعقیمی در جمعیت¬های زراعی چغندرقند توسط آون، در توسعه ارقام هیبرید نقش به¬سزایی داشته و روند اصلاحی چغندرقند را تغییر داده است. گیاهان ارقام تجاری تولید شده با این سیستم نرعقیمی، بصورت نیمه¬بارور هستند. به¬منظور بررسی تنوع سیتوپلاسمی و نوع سیستم نرعقیمی به¬کار رفته در اصلاح ارقام تجاری کنونی چغندرقند، از نشانگرهای مولکولی ماهوارکی میتوکندیایی و یک نشانگر نرعقیمی PCR-RFLP کلروپلاستی استفاده شد. الگوهای باندی چهار رقم تجاری و دو لاین نرعقیم و نربارور، حضور سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در اصلاح این ارقام تجاری را نشان دادند. تنوع سیتوپلاسمی در بین ارقام تجاری مشاهده نشد. اما تلاقی بین گیاهان رقم تجاری کاملاً نرعقیم با گرده افشان SHR01-P12 و بررسی باروری نتاج حاصل از تلاقی نشان داد که بیش از نیمی از نتاج عقیم هستند. به این ترتیب به¬نظر می¬رسد که عامل ژنتیکی علاوه بر سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در تولید برخی ارقام تجاری نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of male sterility in sugar beet varieties

نویسندگان [English]

  • Atefeh Nasiri 1
  • Asghar Mirzaie asl 1
  • Mohsen Aghaeizadeh 2
  • Ali Deljou 1
  • Bagher Mahmoudi 2

1 Bu-Ali Sina University

2 Sugar beet Seed Institute

چکیده [English]

Several sources of cytoplasmic male sterility (CMS) have been described in beets. Sugar beet cultivars are producing only using the source of Owen CMS. Introducing Owen CMS from cultivated sugar beet, have been important role in development of hybrid cultivars and changed breeding methods in sugar beet. Sugar beet cultivars carring CMS Owen are semi fertile. In order to investigating cytoplasm variation and cytoplasmic male sterility source between cultivars, mitochondrial minisatellite and PCR-RFLP markers were used. Banding profiles of four cultivars and two male strile and fertile lines demonstrated the presence of Owen CMS in breeding process of these cultivars. Cytoplasmic variation was not observed between cultivars, but some progeny of cross between cultivar plants and a pollinator were sterile. It seems, other resource, besides Owen CMS have been used in producing some hybrid cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta vulgaris
  • Minisatellite
  • PCR-RFLP
  • Male Sterility