با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 seed and plant improvement institute

2 دانشجوی سابق

3 استاد پیام نور

چکیده

در این تحقیق چهارده جمعیت از بخش های Hymenobrychis، Lophobrychis و Onobrychis از جنس Onobrychis، جمع‌آوری شده از مناطق طبیعی ایران، با استفاده از مریستم انتهایی ریشه و اندازه‌گیری تعداد و ابعاد کروموزم‌ها درتقسیم میتوز و فرمول کاریوتیپی هر گونه ارزیابی شدند. تعداد کروموزوم پایه در گونه ها 7=x یا 8=x و نوع کروموزومها نیز از نوع متاسنتریک(m) تا ساب متاسنتریک(sm) بود. بیشترین میانگین طول ژنوم متعلق به گونهO. viciaefolia (157/48 میکرومتر) و کمترین آن متعلق به گونه O. amoana subsp. meshhedensis (409/14 میکرومتر) بود. نتایج تجزیه واریانس ویژگی های کروموزومی نشان داد که بین گونه¬های مورد مطالعه از نظر تمامی صفات در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی دار وجود داشت. بر خلاف سایر گونه ها که در کلاس A استبینز بودند، گونه O. michauxii 2 در کلاس B قرار گرفت و دارای کاریوتیپ نا متقارن تری بود. گونه O. amoena subsp. meshhedensis با داشتن فرمول کاریوتیپی m14، قرار گرفتن در کلاس A1، بیشترین طول نسبی کروموزوم (26/68 میکرومتر) ، کمترین عدم تقارن بین کروموزومی(12/0) و درصد فرم کلی بالا(19/41) به عنوان متقارن ترین گونه بود که نشان دهنده ابتدایی تر بودن این گونه از لحاظ تکاملی می باشد. در تجزیه به مولفه های اصلی، 2مولفه اول بیش از94/97 درصد از تنوع بین داده ها را توجیه نمودند. با توجه به گروه بندی گونه ها بر اساس پارامترهای کروموزومی بیشترین شباهت بین جمعیت های O. schahuensis 1 و O. chorassanica 1 و کمترین قرابت و نزدیکی بین گونه های O. schahuensis 1 و O. viciaefolia بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Karyological survey of some Onobrychis species

نویسندگان [English]

  • Farangis Ghanavati 1
  • Hassan Eskandari 2
  • Gholamreza Bakhshi Khaniki 3

2 Msc former

3 Teacher

چکیده [English]

Fourteen populations of Sections Hymenobrychis, Lophobrychis and Onobrychis of sainfoin were collected from natural habitats across Iran. Number and size of chromosomes as well as karyotypic formula of the populations were measured and studied using their root tip meristemes. The basic chromosome number varied between x=7 and x=8 and their chromosomal types were metacentric and sub-metacentric. According to average of genoms length, the highest belonged to O. viciaefolia (48.157µm) and the lowest to O. amoana subsp. meshhedensis (14.409µm). The results of analysis of variance based on unbalanced completely randomized design showed significant differences among the populations for the most of the studied traits (P<%1). O. michauxii2 classified as asymmetric class of B and others as A. O. amoena subsp. meshhedensis with 14m formula, stand in A class, had the most relative length of shortest chromosome(68.26), lowest intra chromosal asymmetrical(0.12) lowest differences of relative length(5.31) and the highest total form percentage was symmetrical species. Using principal components analysis, the first two components justified %97.94 of total variance. By cutting dendrogram, resulted from cluster analysis based on the karyptipic parameters species, the highest distance was obtained between O. schahuensis 1 and O. viciaefolia and the lowest metric distance value was obtained between populations of O. schahuensis 1 and O. chorassanica 1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karyotype
  • number of chromosome
  • Onobrychis
  • sainfoin