با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،

4 مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی مشهد

چکیده

مطالعات سیتوژنتیکی یکی از روش‌های تاکسونومی مدرن می‌باشد که ما را جهت تهیه کاریوتیپ گونه‌ها، شناسایی گونه‌های دیپلوئید، پلی-پلوئید، پدیده‌های هیبریداسیون، شناسایی خصوصیات کروموزومی چون اندازه و شکل کروموزومی، تنوع ژنتیکی، یافتن قرابت خویشاوندی و پیوستگی بین گونه‌ها، جنس‌ها و خانواده‌ها یاری می‌رساند. در این مطالعه 8 توده‌ی مختلف کاسنی که عبارت بودند از توده‌ی کرج، تفت، تفرش، خمین، تالش، سمیرم، ملاثانی و بافت، با استفاده از ویژگی‌های سیتوژنتیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از بررسی‌های کروموزومی مشاهده گردید که تمامی توده‌های مذکور دارای عدد پایه‌ی کروموزومی x=9 و سطح پلوئیدی دیپلوئید (2n=2x=18)، ولی از لحاظ اندازه-های کروموزومی بسیار متنوع (از 97/0 میکرومتر تا 56/5 برای بازوی کوتاه و 02/1 میکرومتر تا 14/7 برای بازوی بلند) می‌باشند و در تمامی کروموزوم‌های موجود هیچ گونه ماهواره ای مشاهده نگردید. در دسته‌بندی توده‌ها به روش تجزیه‌ی کلاستر نیز توده‌های بافت و تالش در یک خوشه، توده‌های تفرش و خمین در خوشه‌ای دیگر و توده‌های تفت، سمیرم و ملاثانی در یک خوشه قرار گرفتند. چون تفاوت و تنوع به لحاظ صفات مورد بررسی دیده شد در برنامه‌های اصلاحی انتظار می‌رود لاینهای مربوط به کلاسها یا خوشه‌های مختلف هتروزیس بیشتری در تلاقی نشان دهند. همچنین بر اساس جدول دوطرفه‌ی استبینز توده‌های تفرش و خمین در کلاس کاریوتیپی 1A و بقیه‌ی توده‌ها در کلاس 2Bقرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cytogenetical study of different ecotypes of Cichorium intybus L.

نویسندگان [English]

  • Sadegh Imani 1
  • Rahele Rahbarian 2
  • Ali Masoumi 3
  • Saeed Khavari Khorasani 4

1 M.Sc. student of Plant Breeding, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran,

4 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center

چکیده [English]

Cytogenetical studies and karyotypes can be used for many purposes such as , to study chromosomal characteristics, identifying diploid and poly ploid species and hybridization process , to study of genetic diversity and finding taxonomic relationships, and to gather information about past evolutionary events. In this study, 8 ecotypes of Cichorium intybus L. Included Karaj, Taft, Khomein, Talesh, Semirom, Mollasani and Baft investigated based on cytogenetic characteristics. Results showed that all the studied ecotypes are diploid (2n=2x=18). But the length of the chromosomes is very diverse (from 0.97 to 5.56 µm for the short arm and from 1.02 to 7.14 µm for the long arm). There was no satellite in all chromosomes. In classifying based on cluster analysis method, Baft and Talesh ecotypes were in a same cluster and Tafresh and khomein ecotypes were in another cluster. Also Taft, Semirom and Mollasani ecotypes were in the third cluster. Because of the differences and diversity of traits, is expected that different clusters show more heterosis in crosses and it can be used in breeding programs. According to stebbins table, Tafresh and khomain ecotypes were in 1A class and other ecotypes were in 2B class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteraceae Family
  • Ploidy Level
  • Karyotype
  • Medicinal Plant
Afshari F, Ebrahimi M, Akbari M, Farajpour M (2013) Cytological investigations and new chromosome number reports in yarrow (Achillea millefolium Linnaeus, 1753) accessions from Iran. Comparative Cytogenetics 7(4): 271–277. doi: 10.3897/CompCytogen.v7i4.6075.##Aksu N, Inceer H, Hiyirlioglu Ayaz S, (2013) Karyotype analysis of six Achillea L. (Asteraceae, Anthemideae) taxa from Turkey, Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetic, DOI:10.1080/00087114.2013.787205.##Bernardes E, Benko-Iseppon A M, Vasconcelos S, Carvalho R, Brasileiro-Vidal A C (2013)  Intra- and interspecific chromosome polymorphisms in cultivated Cichorium L. species (Asteraceae), Genet. and Mol. Biol., 36: 357-363.##Darvish Kajoori F (2009) Introduction to Applied Multivariate Statistical Methods, In: Azad University, Science and Research.##Deryckere D (2013) Development of asymmetric somatic hybridization technology in industrial chicory (Cichorium intybus L.). Dissertation, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium.##Ebrahim F, Pakniyat H, Arzani A, Rahimmalek M (2012) Karyotype analysis and new chromosome number reports in Achillea species, Biology Section Botany DOI: 10.2478/s11756-012-0011-3.##Farsi M, Ghoreishi Al-Hoseini J, Jafari A (2001) Cytogenetic Study of some Achillea Species In Iran, In: Danesh Keshavarzi Mag. 11(4): 17-37.##Fatma Jafri I (2011) EMS induced karyomorphological variations in Cichorium intybus L., Electronic Journal of Plant Breeding, 2(4): 578-582.##Ghanavati F, Eskandari H, Bakhshi Khaniki G (2011) Karyological Survey of some Onobrychis Species, In: Crop Biotech. 1: 85-95.##Hessamzadeh Hejazi S M, Ziaee Nasab M (2009) Color Chromosome Atlas of Legumes Collected In the Natural Resources Gene Bank of Iran, pp 6-28.##Kuhi L, Asghari Zakaria L, Zare N, Sheikh Zadeh Mosaddegh P (2012) Cytogenetic study in three varieties of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.), 12th Genetic Congress of Iran.##Levan A, Fredga K, Sandberg A (1964) Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas, 52: 201–220.##Masoodian Khoozani SH, Zeinali H, Yoosefi M (2011) Karyotipic characteristics of several species of Matricaria L. and Tripleurosperum L. genera, In: Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 19(2) 251-262.##Mozaffarian V (2012) Recognition of Medicinal and Aromatic Plants of Iran, Tehran, pp: 225-228.##Stebbins GL (1971) Chromosomal Evolution in Higher Plants. Edward Arnold, London.##Yoosefzadeh K, Hooshmand S, Zeinali H (2010) Karyological study of four Anthemis species from Iran, In: Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 18(1): 55-62.##Zeinali H, Arzani A, Razmjoo KH, Rezaei M B (2008) Study of cytogenetic in Mentha spicata and M. longifolia, In: Pajouhesh & Sazandegi 78: 34-40.##