با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

بیماری لکه سوختگی گندم توسط Bipolaris sorokiniana ایجاد شده و در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های گندم مطرح است. اطلاعات درباره ساختار ژنتیکی بیمارگرها از اهمیت فراوانی برای انتخاب استراتژی مناسب در کنترل بیماری برخوردار می باشد. در این تحقیق از نمونه های جمع آوری شده از استان های مازندران و گلستان در مجموع تعداد 46 جدایه با موفقیت جدا، خالص و شناسایی شد. آزمایش‎های بیماری‌زایی نیز نشان داد که عامل بیماری قادر به ایجاد علایم تیپیک لکه سوختگی روی رقم حساس بولانی است. بررسی تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری با استفاده از 17 نشانگر ISSR و RAPD نشان داد که از تعداد 179 باند تکثیر شده 98 باند آن چندشکل بودند. میانگین باندهای تولید شده توسط این نشانگرها 4/10 باند و میانگین باندهای پلی مورف 6/5 با ازای هر نشانگر محاسبه شد. میانگین ارزش PIC برای نشانگرهای مورد استفاده 32/0 بوده که بیشترین PIC مربوط به نشانگر UBC874 از نوع ISSR با ارزش 41/0 و کمترین آن مربوط به نشانگر OPF2 از نوع RAPD با میزان 18/0 محاسبه شد. تجزیه خوشه ای داده های حاصل از الگوهای باندی نشان داد که جمعیت های این قارچ از تنوع بالایی برخوردار می باشند. بر اساس تجزیه bootstrap جمعیت های قارچی مورد مطالعه با فاصله ژنتیکی زیادی 7 گروه متمایز را تشکیل می دهند. تمایز بالای گروه های متعلق به مناطق مختلف جغرافیایی از یکدیگر نشان می‎دهد که تفاوت ژنتیکی بالایی بین جمعیت‌های قارچی در مناطق مختلف وجود دارد که بیانگر سازگاری جمعیت های قارچی در شرایط اقلیمی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation, characterization and genetic diversity analysis of Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen., the causal agent of spot blotch of wheat using molecular markers

نویسندگان [English]

  • Asrin Aghemiri 1
  • Rahim Mehrabi 2
  • Reza Talebi 3

1 M.Sc. Department of Microbilogy, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

The spot blotch disease caused by Bipolaris sorokiniana is one of the most important diseases of wheat worldwide. The knowledge about genetic structure of fungal pathogens is important to design appropriate strategy to control the disease. In this study, a total of 46 samples were isolated, purified and characterized from samples collected from Mazandaran and Golestan provinces. Pathogenicity tests showed that isolates were able to cause typical spot blotch symptoms on Bulani as the susceptible cultivar. Genetic diversity analysis of isolates using 17 ISSR and RAPD markers showed that out of 179 amplified bands, 98 were polymorphic. The average of amplified bands for each marker was 10.4, while the average of polymorphic bands was calculated 5.6 for each marker. The average PIC value was 0.32 ranging from the highest PIC value (0.41) for the ISSR marker, UBC874, to the lowest PIC value (0.18) for the RAPD marker, OPF2. Cluster analysis of banding pattern data showed that populations of this fungus had a high genetic diversity. Based on bootstrap analysis the isolates were differentiated with a high genetic distance to seven distinct groups. Highly distinct clusters belonging to different geographic regions revealed that there were high genetic differences between fungal populations indicating that fungal populations might be adapted to different climate regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Spot blotch
  • Molecular markers
  • Genetic Diversity
  • ISSR and RAPD markers
Alam KB, Banu SP, Shaheed MA (1998) The occurrence and significance of spot blotch disease in Bangladesh. In: Duveiller E, Dubin HJ, Reeves J and McNab A (eds) Proc. Int. Workshop on Helminthosporium Disease of Wheat: Spot Blotch and Tan Spot, CIMMYT, El Batan, Mexico, 9-14 February 1997, pp 63-66.
Arabi MIE, Jawhar M (2007) Molecular and pathogenic variation identified among isolates of Cochliobolus sativus. Aust. Plant Pathol. 36: 17-21.
Chang N, Wu Y (1998) Incidence and current management of spot blotch of wheat in China. In: Helminthosporium Blights of Wheat: Spot Blotch and Tan Spot (Duveiller, E., Dubin, H.J., Reeves, J. and McNab A., eds). Mexico, D.F., Mexico: CIMMYT, pp. 119-133.
de Moura Nascimento EJ, Van Der Sand ST (2008) Restriction analysis of the amplified ribosomal DNA spacers ITS1 and ITS2 of Bipolaris sorokiniana isolates. World J Microbiol. Biotechnol. 24: 647-652. 
de Oliveira AM, Matsumura AT, Prestes AM, Van Der Sand ST (2002) Intraspecific variability of Bipolaris sorokiniana isolates determined by random-amplified polymorphic DNA (RAPD). Genet. Mol. Res. 1: 350-358. 
Edel V, Steinberg C, Avelange L, Laguerre G, Alabouvette C (1995) Comparison of three molecular methods for the characterization of Fusarium oxysporum strains. Phytopathology. 85: 579-585.
Fajolu OL, Wadl PA, Vu AL, Gwinn KD, Scheffler BE, Trigiano RN, Ownley BH (2013) Development and characterization of simple sequence repeats for Bipolaris sorokiniana and cross transferability to related species. Mycologia. 105: 1164-1173.
Fordyce M, Meldrum S (2001) Verification of conventional pathotype screening for Australian isolates of Cochliobolus sativus using molecular fingerprinting. In: Proc of the 10th Australian Barley Technical Symposium, 16-20 September 2001. Canberra, Australia.
Ghazvini H, Tekauz A (2010) Molecular diversity in the barley pathogen Bipolaris sorokiniana (Cochliobolus sativus). Aust. Plant Pathol. 41: 283-293. 
Komijani S, Razavi M, Aminian H (2010) Study on the genetic diversity of Mycosphaerella graminicola cause of Septoria leaf blotch of wheat in Iran using SSR, Scar and rep-PCR markers. Iran. J. Plant. Pathol. 45: 287-300.
Kumar VP, Aggarwal R, Banerjee S, Gupta S, Sharma S, Bashyal BM Jindal M (2013) Basis of resistance in wheat genotypes to Bipolaris sorokiniana causing spot blotch disease. Indian Phytopathol. 66: 150-154.
Kwasna H (1995) Ecology, taxonomy and nomenclature of Helminthosporia history and actual situation. In: Helminthosporia—Metabolites, Biology, Plant Diseases: Bipolaris, Drechslera, Exserohilum (Chelkowski J., ed.). Poznan, Poland: Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Science, pp. 27-60.
Majer D, Mithen R, Lewis BG, Vos P, Oliver RP (1996) The use of AFLP fingerprinting for the detection of variation in fungi. Mycol. Res. 100: 1107-1111.
Mann MB, Spadari CC, Feltrin T, Frazzon APG, Germani JC, Sand ST (2014a) Genetic variability of Bipolaris sorokiniana isolates using URP-PCR. Trop. Plant Pathol. 39: 163-171.
Mann MB, Minotto E, Feltrin T, Milagre LP, Spadari C, Van Der Sand ST (2014b) Genetic diversity among monoconidial and polyconidial isolates of Bipolaris sorokiniana. Curr. Microb. 69: 874-879.
McDonald BA (1997) The population genetics of fungi: Tools and technique. Phytopathology. 87: 448-53.
Mcdonald BA, Linde C (2002) Pathogen population genetics, evolutionary potential, and durable resistance. Annu. Rev. Phytopathol. 40: 349-379.
McDonald BA, MCdermott JM, Goodwin SB, Allard RW (1989) The population biology of host-pathogen interaction. Annu. Rev. Phytopathol. 27: 77-94.
Mehrabi R, Torabi M, Rajabpour M, Karami N, Hosseini A, Ebrahimi A (2014) Molecular identification of Cochliobolus sativus, the causal agent of wheat spot blotch disease, using ITS sequencing and its phylogenetic relationships with other Cochliobolus Species. Seed Plant Improv. J. 30(2): 399-417.
Mehta YR, Riede CR, Campos LAC, Kohli MM (1992) Integrated management of major diseases in Brazil: An example for the Southern cone region of Latin America. Crop Prot. 11: 517-524.
Minotto E, Mann MB, Velez-Martin E, Feltrin T, Milagre LP, Spadari C, Van Der Sand ST (2014) Pathogenicity of monosporic and polysporic Bipolaris sorokiniana isolates to wheat seed and seedling under controlled conditions. Afr. J. Microbiol. Res. 8: 2697-2704.
Mironenko NV, Bulat SA (2001) Genetic structure of Cochliobolus sativus (Bipolaris sorokiniana) populations isolated from different hosts as revealed by UP-PCR (RAPD-like) technique. J. Russ. Phytopathol. Soc. 2: 25–30 
Murray TD, Parry DW, Cattlin ND (1998) In: A color handbook of diseases of small grain cereal crops. Iowa State University Press, Ames, Iowa.
Nagarajan S, Kumar J (1998) Foliar blights of wheat in India: germplasm improvement and future challenges for sustainable, high yielding wheat production. In: Helminthosporium Blights of Wheat: Spot Blotch and Tan Spot (Duveiller, E., Dubin, H.J., Reeves, J. and McNab A., eds). Mexico, D.F., Mexico: CIMMYT, pp. 52-58.
Powell W, Morgante M, Andre C, Hanafey M, Vogel J, Tingey S, Rafalski A (1996) The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Mol. Breed. 2: 225-238. 
Rohlf FJ (1998) NTSYS-pc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Version 2.02. Stony book, New York, 31p.
Ruckstuhl M (1998) Population structure and epidemiology of Bipolaris sorokiniana in the rice–wheat cropping pattern of Nepal. In: Helminthosporium Blights of Wheat: Spot Blotch and Tan Spot (Duveiller, E., Dubin, H.J., Reeves, J. and McNab A., eds). Mexico, D.F., Mexico: CIMMYT, pp. 88-106.
Sharma RC, Duveiller E (2006) Spot blotch continues to cause substantial grain yield reductions under resourcelimited farming conditions. J. Phytopathol. 154: 482-488.
Sharma RC, Duveiller E (2007) Advancement toward new spot blotch resistant wheats in South Asia. Crop Sci. 47: 961-968.
Singh RV, Singh AK, Singh SP (1997) Distribution of pathogens causing foliar blight of wheat in India and neighbouring countries. In: Duveiller E, Dubin HJ, ReevesJ, McNab A (eds) Proc. Int. Workshop Helminthosporium blight of wheat: spot blotch and tan spot. 9-14 February 1997, CIMMYT El Batan, Mexico, DF. pp. 59-62.
Singh RV, Singh AK, Singh SP (1998) Distribution of pathogens causing foliar blights of wheat in India and neighboring countries. In: Helminthosporium Blights of Wheat: Spot Blotch and Tan Spot (Duveiller, E., Dubin, H.J., Reeves, J. and McNab A., eds). Mexico, D.F., Mexico: CIMMYT, pp. 59-62.
Sivanesan A (1987) Graminicolous species of Bipolaris, Curvularia, Drechslera, Exserohilum and their teleomorphs. CABI International Mycological Institute, Mycological paper. 158: 261 pp.
Terekhova VA, Rochev MV (1989) Comparative characterization of mycelial isozymes of Bipolaris sorokiniana Shoem. isolates of different origin. Moscow Univ. Biol. Sci. Bull. 44: 77-81. 
Tinline RD (1961) Cochliobolus sativus. IV. Drug-resistant, color, and nutritionally exacting mutants. Can. J. Bot. 39: 1695-1704.
Tinline RD (1988) Cochliobolus sativus, a pathogen of wide host range. In: Ingram DS, Williams PH (eds) Advances in plant pathology, vol 6. Academic, London, pp 113-122.
Valim-Labres ME, Porto MD, Matsumura ATS (1997) Effects of host resistance on the isozymatic patterns of Bipolaris sorokiniana (Dematiaceae, Moniliales). Braz. J. Genet. 20: 541-545. 
Yap IV, Nelson RJ (1996) Winboot, a program for performing bootstrap analysis of binary data to determine the confidence limits of UPGMA based dendrogram. International Rice Research Institute, Philippines, 32p.
Zhong S, Steffenson BJ (2001) Virulence and molecular diversity in Cochliobolus sativus. Phytopathology. 91: 469-476
Zhong S, Steffenson BJ (2002) Identification and characterization of DNA markers associated with a locus conferring virulence on barley in the plant pathogenic fungus Cochliobolus sativus. Theor. Appl. Genet. 104: 1049-1054.