با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

3 دکتری بیماری‌شناسی گیاهی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع‌ طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

دستیابی به اطلاعات مولکولی و ژنتیکی توانسته است بسیاری از چالش‌های علوم زیستی را در جنبه‌های مختلف حل کند. روش‌های کاربردی بسیاری جهت استخراج DNA از بافت‌های جانوری و گیاهی و سایر موجودات زنده شناسایی و معرفی شده است.، در بسیاری مطالعات ژنتیکی در جوامع میکروبی، اغلب نیاز به استخراج مستقیم DNA از خاک است. در این تحقیق پس از مطالعه دقیق روش‌های مختلف پیشنهادی، سه روش (شیمیایی- آنزیمی)، (شیمیایی- مکانیکی) و (شیمیایی- آنزیمی- مکانیکی)، جهت استخراج DNA ازجامعه میکروبی خاک، جداگانه طرح و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تا مناسب‌ترین روش، شناسایی و معرفی شود. مقایسه بین روش‌های مختلف در شرایط برابر و 5 تکرار برای هر روش، در محصول DNA اختلاف مشخصی را از میانگین غلظت32/2 تا 1/6 نانوگرم بر میکرولیتر DNA رقیق شده، نشان داد و همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه نانودراپ و الکتروفورز و بررسی نسبت DNA به پروتئین در محصول استخراج DNA، روش (شیمیایی- آنزیمی-مکانیکی) با کارایی بهتر در غلظت بیشتر، حذف هیومیک‌اسید، پروتئین و سایر آلودگی‌ها به سایر روش‌ها برتری داشت. در این تحقیق همچنین ردیابی مولکولی بیمارگر‌ها به عنوان یکی از کاربردهای مهم استخراج مطرح و فرم اختصاصی Fusarium oxysporum f. sp lycopersici و Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici عامل پژمردگی آوندی در گوجهفرنگی از جامعه میکروبی خاک به وسیله تکنیک‌های مولکولی با آغازگر اختصاصی uni شناسایی شد. نتایج ردیابی مولکولی، حضور فرم‌های اختصاصی این بیمارگر را در نمونه خاک S1 با 5 تکرار تائید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Direct extraction and purification of soil microbial total DNA and molecular detection of soil-borne pathogen Fusarium oxysporum causal agent of tomato vascular wilt

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ebrahimi 1
  • Shiva Alahyar Parsa 2
  • Saeedeh Piraish 3

1 Associate Professor, Department of Agricultural Biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 M.Sc. of Biotechnology, Department of Agricultural Biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 . Ph.D. of Plant Pathology, Department of Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Molecular analysis is often required in many genome extracted from various tissues. In much molecular analysis of genetic studies of microbial communities, often require direct extraction of DNA from soil. In this study, after careful study of the various methods proposed three methods (chemical enzyme), (chemi-mechanical) and (chemical mechanical enzymatic), in order to extract DNA from soil, a separate project was studied to most identify different methods of extraction. The comparison between the same conditions, a significant difference in the DNA product of the average concentration of 2/32 to 6/1 ng per µl DNA was diluted and also on the basis of information obtained from Nanodrop and electrophoresis device and review of the DNA extracted protein product DNA, methods (chemical, mechanical, enzymatic) better performance at higher concentrations, remove humic acid proteins and other contaminants was superior to other methods. The molecular detection of pathogens that extraction is important applications; the aim of this study is molecular detection of pathogen Fusarium oxysporum f. sp lycopersici and Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici of soil microbial community by molecular techniques to identify the special primer evaluated. Molecular detection results showed that there is tomato Fusarium infection in soil samples S1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extraction of DNA
  • Soil
  • Nanodrop
  • molecular track
  • Fusarium oxysporum f.sp lycopersici

Ahmadikhah A (2012) Genetic Engineering. Gorgan University of Agriculture Sciences & Natural resources, Iran.

Darvishnia M, Dehghani A (2015) Diseases of vegetable crops in Iran and their integrated Management, Lorestan University, Iran.

Ebrahimi MA, Tohifar M, Ahmadinik I (2014) Principles of Genetic Engineering. Payame Noor University, Iran.

Burgmann H, Pesaro M, Widmer F, Zeyer J (2001) A strategy for optimizing quality and quantity of DNA extracted from soil. J. Microbial. Methods 45: 7-20.

Courtois S, Frostegard AS, Goransson P (2001) Quantification of bacterial subgroups in soil: comparison of DNA extracted directly from soil or from cells previously released by density gradient centrifugation. Environ. Microbiol. 7:431- 439.

De Lipthay JR, Enzinger C, Johnsen  K, Aamaand J, Sorensen SJ (2004) Impact of DNA extraction method on bacterial community composition measured by denaturing gradient gel electrophoresis. Soil Biol. Biochem. 36: 1607-1614.

Hart ML, Meyer A, Johnson PJ, Ericsson AC (2015) Comparative evaluation of DNA extraction methods from feces of multiple host species for downstream next-generation sequencing. PLoS ONE 10(11): e0143334. doi:10.1371/journal.pone.0143334.

Hirano Y, Arie T (2006) PCR-based differentiation of Fusarium oxysporum ff. sp. lycopersici and radicis-lycopersici and races of F. oxysporum f. sp. lycopersici. J. Gen. Plant Path. 72: 273-283.

Islam MR, Trivedi P, Palaniappan P, Reddy MST (2009) Evaluating the effect of fertilizer application on soil microbial community structure in rice based cropping system using fatty acid methyl esters (FAME) analysis World J. Microbiol. Biotechnol. 25: 1115-1117.

Knietsch A, Waschkowitz T, Bowien S, Henne A, Daniel R (2003) Metagenomics of complex microbial consortia derived from different soils as sources for novel genes conferring formation of carbonyls from short-chain polyols on Escherichia coli. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 5: 46-56.

Liesack W, Weyland H, Stackebrandt E (1991) Potential risks of gene amplification by PCR as determined by 16s rDNA analysis of a mixed–culture of strict barophilic bacteria: Microb. Ecol. 21: 191-198.

Luna GM, Dell Anno A, Danaovaro R (2006) DNA extraction procedure: a critical issue for bacterial assessment in marine sediments. Environ. Microbiol. 8: 308-320.

Luo H, Qi H, Xue K, Zhang H (2003) A preliminary application of PCR–DGGE to study microbial diversity in soil. Acta Ecologica Sini. 23: 1570-1575.

Robe P, Nalin R, Capellano C, Vogel TM (2003) Extraction of DNA from soil. Eur. J. Soil Biol. 39: 183-190.

Roose-Amsaleg CL, Garnier-Sillam E, Harry M (2001) Extraction and purification of microbial DNA from soil and sediment samples. Appl. Soil Ecol. 18: 47-60.

Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T (1989) Molecular cloning: a laboratory manual. 2ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.

Torsvik V, Ovreas L (2002) Microbial diversity and function in soil: from genes to ecosystems. Curr. Opin. Microbiol. 5: 240-245.

Yeates C, Gilling MR, Davision AD, Altavilla N, Veal DA (1998) Methods for microbial DNA extraction from soil for PCR amplification. Biol. Proc. Online 1: 40-47.

Zhou JZ, Mary AB, James MT (1996) DNA recovery from soils of diverse composition. Appl. Environ. Microbiol. 62: 316-322.

Zhang R, Cao H, Cui Z, Li S, Fan, B. 2003. Extraction and purification of soil microbial total DNA. Acta Microbiol. Sini . 43: 276-282.