با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس،

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 کارشناس‌ارشد زراعت و دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح‌نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به‌دلیل اهمیت سیستم آمیزشی در توانایی باروری گیاه به‌منظور فهم اساس ژنتیکی صفات مرتبط با سیستم آمیزشی در برنج، خصوصیات مادگی، پرچم و پوشینه با استفاده از جمعیت 2:3F حاصل از تلاقی ارقام ایرانی غریب × خزر مورد تجزیه قرار گرفت. مکان­های ژنی کنترل‌کننده (QTLs) خصوصیات گل با استفاده از مکان­یابی فاصله­ای مرکب ردیابی شدند و نقشه پیوستگی متشکل از 111 نشانگر ریزماهواره تشکیل شد. صفات درجه خروج کلاله، طول کلاله، عرض کلاله، طول خامه، طول  بساک، طول لما، طول پالئا، ضخامت لما، ضخامت پالئا، عرض لما و عرض پالئا بررسی شدند. تعداد 10، 5 و 23 QTL به‌ترتیب برای صفات مرتبط با مادگی، پرچم و اندازه و شکل پوشینه شناسایی شد. نتایج نشان داد که QTLهای qSYL-1، qSYL-6 و qSTL-2a به‌ترتیب 99/25، 67/30 و 61/24 درصد از تنوع فنوتیپی صفات طول خامه و طول کلاله را تبیین نمودند و به‌عنوان QTL بزرگ‌اثر تشخیص داده شدند. با شناسایی این QTLها، به­نژادگران قادر خواهند بود درک بهتری از ماهیت ژنتیکی صفات مرتبط با قدرت ترکیب‌پذیری ارقام برنج داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genetic mapping of pistil, stamen and glume traits associated with mating system in rice

نویسندگان [English]

  • hossein sabouri 1
  • Atefeh Sabouri 2
  • Mahnaz Katouzi 3

1 Assistant Professor, Department of Plant Production, College of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad, Golestan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

3 M. Sc. in Agronomy and Plant Breeding Student, Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resource, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Due to the importance of mating system in plant fertilization ability, and in order to understand the genetic basis of floral traits associated with mating system in rice including pistil, stamen and glume, these traits were analyzed using a F2:3 population drived from a cross between Iranian cultivar Gharib × Khazar. Quantitative trait loci (QTLs) affecting floral features were detected by Composite interval mapping using a linkage map constructed by using 111 SSR markers. Rate of exerted stigma, stigma length, stigma breadth, style length, anther length, lemma length, palea length, lemma thickness, palea thickness, lemma width and palea width were recorded. As many as 38 QTLs were detected to be associated with 11 traits. A total of 10, 5 and 23 QTLs were detected for trait related to pistil, stamen and size and shape of geumele, respectively. The result obtained revealed that QTLs of qSYL-1, qSYL-6 and qSTL-2a were able to explain 25.99, 30.67 and 24.61% of the total variation of style length and stigma length and distinguished as major effect QTLs. Through the identification of these QTLs, plant breeders would be able to gain more and deeper understanding and insights into the genetic basis of  the traits associated with the combining ability in rice cultivars. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combining ability
  • Linkage map
  • Floral traits
  • QTL mapping
  • rice