با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار بخش بیوتکنولوژی‌گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران

3 استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

استیل ترانسفرازها آنزیم‌هایی هستند که یک گروه استیل از دهنده استیل CoA به یک مولکول گیرنده مناسب انتقال می‌دهند. واکنش استیل ترانسفرازی در بیوسنتز و همچنین سم‌زدایی از بسیاری متابولیت‌های ثانویه مانند آنتی‌بیوتیک‌ها دخیل است. تریکوتسن‌ها متابولیت‌های ثانویه مهمی هستند که توسط قارچ‌های پاتوژن گیاهی جنس Fusarium از قبیلFusarium sporotrichioides  و Fusarium graminearums  تولید می‌شوند. این قارچ‌ها در ژنوم خود دارای ژن‌های کدکننده استیل ترانسفرازهای موثر بر تریکوتسن‌ها هستند. در این تحقیق‌ها ژن Tri 101 کدکننده استیل ترانسفراز از قارچ  F. sporotrichioides به گیاه توتون انتقال داده شد و تأثیر آن در سم‌زدایی از تریکوتسن شناخته شده دی‌اکسی‌نیوالنول، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، در بررسی ریشه گیاهان تراریخت برخلاف ریشه گیاهان غیرتراریخت در محیط حاوی دی‌اکسی‌نیوالنول به رشد طبیعی خود ادامه دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Tobacco Transformation by FsTri101 Gene Encoding Acetyltransferase from Fusarium sporotrichioides and Study of Its Effect in Detoxification of Deoxynivalenol Trichothecene

نویسندگان [English]

  • Mahsa Banaee 1
  • Forogh Sanjarian 2
  • Gholam Reza Bakhshi Khaniki 3

1 M.Sc. of Agricultural Biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran;

2 Assistant Professor, Department of Plant Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran

3 Department of Agricultural Biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Acetyl transferases are enzymes responsible for enzymatic transfer of an acetyl group to suitable receptor molecule by using acetyl CoA as donor. Acetyltransferase reaction is involved in biosynthesis pathway of some important secondary metabolites such as antibiotics, as well as in their detoxification. Trichothecenes are significant secondary metabolites produced by the plant fungal phatogens Fusarium ssp. Such as F. sporotrichioides and F. graminearums. These fungi possess specific genes in their genomes encodeinge acetyl transferase enzymes are affecting trichothecene. In this study, the gene encoding acetyltransferase from the fungus F. sporotrichioides, TRI 101, was cloned and transferred into tobacco plant as model plants and the effect of the enzyme on the detoxification of deoxynivalenol (DON), a well known trichthecene, was investigated. In addition it was shown that, in comparison whit the roots of wild type plants, transgenic roots grew normally in the deoxynivalenol-contained medium. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • detoxification
  • Fusarium Head Blight
  • Fusarium sporotrichioides
  • Transgenic plants
  • Trichothecene