با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه کرمانشاه

2 استادیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بهینه سازی بکارگیری تکنیک موتاسیون در جنین زایی میکروسپورهای کلزا انجام شد. هیبریدهای Hyola 401 و Hyola 420 به عنوان مواد گیاهی و موتاژن شیمیایی EMS (اتیل متان سولفونات) استفاده گردیدند. استوک EMS برای غلظت های 1/0، 2/0 و 3/0 درصد با استفاده از محیط کشت NLN13 تهیه و میکروسپورها در غلظت های مورد نظر و با زمان های 30 ، 60 و 90 دقیقه تیمار شدند. بعد از اعمال تیمار، میکروسپورها در محیط NLN13 کشت و سپس به مدت 14 روز در دمای °C30 قرار داده شدند. نتایج نشان داد که در هر دو هیبرید در غلظت 1/0% موتاژن و زمان 90 دقیقه بیشترین تعداد جنین ها به دست آمد. هر سه غلظت بکار برده شده از EMS و شاهد در مدت زمان 90 دقیقه از نظر جین زایی اختلاف معنی داری با هم داشتند و هر چه غلظت در این زمان افزایش یافت تعداد جنین های بدست آمده کمتر بود. جنین ها پس از انتقال به محیط B5 همراه با اسید جیبرلیک و نگهداری در دمای °C4 و تاریکی به مدت 10 روز به انکوباتور با دمای °C25 منتقل شدند. گیاهچه های رشد کرده به محیط باززایی B5 بدون اسید جیبرلیک انتقال یافتند. در هر دو هیبرید غلظت 3/0% از EMS که در مدت زمان 90 دقیقه اعمال شده بود، دارای بیشترین میزان باززایی کل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of EMS on Microspore Embryogenesis Induction and Haploid Plant Regeneration in Rapeseed (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • Maryam Tavakoli 1
  • Mehran Enayati Shariatpanahi 2

1 M. Sc. Student, Kermanshah University, Kermanshah, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Tissue Culture and Gene Transformation, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran;

چکیده [English]

In this study, an experiment was designed for optimization of mutation application on microspore embryogenesis of canola, regeneration of embryos and producing haploid plants, from Hayola 401 and Hayola 402 hybrids using EMS mutagen treatments. EMS stocks were prepared for 0.1, 0.2 and 0.3 percent using NLN13 culture medium and then microspores were cultured in NLN13 medium. Then, they were stressed by heat shock (30°C for 14 days). The results showed that in both hybrids by 0.1 % mutagen treatment for 90 minutes, the highest numbers of embryos achieved. So in the 90 minutes durations all of three applied concentrations from EMS and the control had significant differences and by increasing the concentration along this duration, fewer embryos were achieved. Afterwards, embryos were transferred to B5 medium containing gibberellic acid and incubated at 25°C and after full growth they were transferred to B5 medium without gibberellic acid. The results in both hybrids showed that the highest numbers of regenerates were produced when EMS (0.3% for 90 min) was applied to isolated microspores. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microspores
  • Mutation
  • EMS
  • Embryogenesis
  • Regeneration