با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای اصلاح نباتات، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

زنگ های ساقه و قهوه ای از خسارت زاترین بیماری های گندم در سراسر جهان می باشند. استفاده از مقاومت ژنتیکی و تولید ارقام مقاوم مطمئن ترین روش کنترل زنگ‌ها به‌شمار می‌رود. شناسایی منابع مقاومت به زنگ و تعیین ژن‌های مقاومت موجود در آن‌ها یکی از ملزومات رسیدن به ارقام مقاوم و ایجاد مقاومت پایدار می‌باشد. برای تعداد قابل توجهی از ژن‌های مقاومت به زنگ ساقه و قهوه‌ای، نشانگرهای مولکولی مرتبط شناخته شده است. در این تحقیق برخی از لاین‌های امیدبخش گندم در دست معرفی چهار اقلیم (گرم و مرطوب شمال، گرم و خشک جنوب، معتدل و سرد) کشور جهت تشخیص حضور ژن‌ها و یا جایگاه‌های ژنی مقاومت گیاهچه‌ای شامل Sr39/Lr35، Sr31/Yr9/Lr26/Pm8/Pm17، Sr24/Lr24 و Sr22 با استفاده از نشانگرهای مولکولی پیوسته با آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‌دست آمده از این تحقیق مشخص شد که جایگاه‌ ژنی Sr39/Lr35 تنها در لاین SEP59 و جایگاه ژنی Sr31/Yr9/Lr26/Pm8/Pm17 در لاین‌های S-84-14 و SEP49 وجود دارد. سایر جایگاه‌های ژنی در هیچ کدام از لاین‌های مورد بررسی شناسایی نشدند. نتایج به ‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که فراوانی حضور این ژن‌ها در لاین‌های امیدبخش گندم پایین بوده و بنابراین بایستی با استفاده از لاین‌های حاوی ژن‌های مقاومت در برنامه‌های اصلاح گندم، فراوانی حضور این ژن‌ها در ارقام اصلاح شده افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of stem and leaf rust resistance genes in some promising wheat lines using molecular markers

نویسندگان [English]

  • Ali Omrani 1
  • Saeid Aharizad 2
  • Ramin Roohparvar 3
  • Manoochehr Khodarahmi 3
  • Mahmoud Toorchi 3

1 PhD student in Plant Breeding. Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, IRAN

2 Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

چکیده [English]

Stem and leaf rusts are the most devastating wheat diseases, worldwide. Utilization of genetic resistance and improvement of resistant cultivars are considered as the most reliable approaches to control wheat rusts. Identification of rust resistance sources and the involved resistance genes is one of the requirements for achieving sustainable resistance as well as resistant cultivars. Molecular markers have been identified for a significant number of, stem and leaf rusts resistance genes/loci. In this study, selected pre-released wheat promising lines of four Iranian major climate zones (Hot and humid, Hot and dry, moderate and Cold( were evaluated for the presence of seedling resistance genes or loci linked to the four molecular markers Sr39/Lr35, Sr31/Yr9/Lr26/Pm8/Pm17, Sr24/Lr24 and Sr22. Based on the results Sr39/Lr35 locus was identified only in line SEP59, while Sr31/Yr9/Lr26/Pm8/Pm17 locus in lines S-84-14 and SEP49. Sr24/Lr24 and Sr22 loci were not identified in all lines tested. The results of this study showed a low frequency of the resistance loci in pre-released promising lines and, thus, lines possessing these loci should be incorporated in wheat breeding programs in order to increase their frequency in new cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic resistance
  • Loci
  • Resistance sources and Yield loss
Afshari F, Aghaee M, Jalal Kamali MR, Roohparvar R, Malihipour A, Khodarahmi M, Ebrahimnejad Sh, Aghnum R, Chaichi M, Dadrezaei ST, Dalvand M, Dehghan MA, Zakeri AK, Shahbazi K, Safari SA, Tabatabaei N, Atahoseini M, Nabati E, Hooshyar R, Yasaei M, Nasrollahi M, Mehrabi R, Ghaffary T, Hashemi M, Patpour M, Bayat Z (2015) Surveillance and Pgt race analysis in Iran, 2014. Borlaug Global Rust Initiative, 123pp.
Bakhtiar F, Farshadfar E, Aghaee Sarbarzeh M, Ghazvini H, Afshari F (2015) Study on the presence of yellow and stem rust resistance genes in doubled haploid lines of bread wheat using molecular markers. Crop Biotechnology, 10: 41-56.
Chawla HS (2002) Introduction to plant biotechnology, Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar, India 140pp.
Chen XM (2005) Epidemiology and control of strip rust Puccinia striiformis f. sp.  tritici on wheat. Plant pathology, 27: 314-337.
Dadrezaei ST, Nazari K (2015) Detection of wheat rust resistance genes in some Iranian wheat genotypes by molecular markers. Seed and Plant Improvement Journal, 31: 163-187.
Francia E, Tacconi G, Crosatti C, Barabaschi D, Bulgarelli D, Dall’Aglio E, Valè G (2005) Marker assisted selection in crop plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 82: 317-342.
Jin Y, Singh RP (2006) Resistance to recent eastern African stem rust isolates with virulence to Sr31 in US wheat. Plant Disease, 90: 476-480.
Jin Y, Szabo LJ, Carson M (2010) Century-old mystery of Puccinia striiformis life history solved with the identification of Berberis as an alternate host. Phytopathology, 100: 432-435.
Jin Y, Szabo LJ, Pretorius ZA, Singh RP, Ward R, Fetch T (2008) Detection of virulence to resistance gene Sr24 within race TTKS of Puccinia graminis f. sp. tritici. Plant Disease, 92: 923-926.
Huerta-Espino J, Singh RP, Germán S, McCallum BD, Park RF, Chen WQ, Bhardwaj SC, Goyeau H (2011) Global status of wheat leaf rust caused by Puccinia triticina. Euphytica, 179: 143-160.
Kerber ER, Dyck PL (1973) Inheritance of stem rust resistance transferred from diploid wheat (Triticum monococcum) to tetraploid and hexaploid wheat and chromosome location of the gene involved. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 15: 397-409.
Kerber ER, Dyck PL (1990) Transfer to hexaploid wheat of linked genes for adult-plant leaf rust and seedling stem rust resistance from an amphiploid of Aegilops speltoides X Triticum monococcum. Genome, 33: 530-537.
Khademian B (2012) Identification of wheat stem rust resistance genes in Gilan native genotypes in National Plant Gene Bank of Iran. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran, 140 PP (in Persian).
Khan R, Bariana H, Dholakia B, Naik S, Lagu M, Rathjen A, Bhavani S, Gupta V (2005) Molecular mapping of stem and leaf rust resistance in wheat. Theoretical and Applied Genetics, 111: 846-850.
Kolmer JA (2005) Tracking wheat rust on a continental scale. Current Opinions in Plant Biology, 8: 441-449.
Kolmer JA, Jin Y, Long DL (2007) Wheat leaf and stem rust in the United States. Australian Journal of Agricultural Research, 58: 631-638.
Li TY, Cao YY, Wu XX, Xu XF, Wang WL (2016) Seedling resistance to stem rust and molecular marker analysis of resistance genes in wheat cultivars of Yunnan, China. PLOS ONE, 11: 1-14.
Mago R, Bariana HS, Dundas IS, Spielmeyer W, Lawrence GJ, Pryor AJ, Ellis JG (2005a) Development of PCR markers for the selection of wheat stem rust resistance genes Sr24 and Sr26 in diverse wheat germplasm. Theoretical and Applied Genetics, 111(3): 496-504.
Mago R, Brown-Guedira G, Dreisigacker S, Breen J, Jin Y, Singh RP, Appels R, Lagudah ES, Ellis J, Spielmeyer W (2010) An accurate DNA marker assay for stem rust resistance gene. Theoretical and Applied Genetics, 122: 735-744.
Mago R, Miah H, Lawrence GJ, Wellings CR, Spielmeyer W, Bariana HS, McIntosh RA, Pryor AJ, Ellis JG (2005b) High-resolution mapping and mutation analysis separate the rust resistance genes Sr31, Lr26 and Yr9 on the short arm of rye chromosome 1. Theoretical and Applied Genetics, 112(1): 41-50.
Mago R, Zhang P, Bariana HS, Verlin DC, Bansal UK, Ellis JG, Dundas IS (2009) Development of wheat lines carrying stem rust resistance gene Sr39 with reduced Aegilops speltoides chromatin and simple PCR markers for marker-assisted selection. Theoretical and applied genetics, 119(8): 1441-1450.
McIntosh RA, Wellings CR, Park RF (1995) Wheat Rusts: An Atlas of Resistance Genes. Australia: CSIRO. Publications, Victoria, Australia. 200 pp.
McIntosh RA, Yamazaki Y, Devos KM, Dubcovsky J, Rogers J, Appels R (2012) Catalogue of Gene Symbols for Wheat. 2012. Supplement. KOMUGI Integrated Wheat Science Database. Available on line: http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/symbolclasslist.jsp.
Mehrabi R, Sarhangi M, Ala- Hassani E, Ghazvini H, Afshari F (2014) Study on the presence of resistance gene loci to yellow, stem and leaf rust diseases using molecular markers in pre-released wheat lines. Journal of Crop Biotechnology, 7: 49-58.
Mohammadi M, Torkamaneh D, Patpour M (2013) Seedling stage resistance of Iranian bread wheat germplasm to race Ug99 of Puccinia graminis f. sp. tritici. Plant Disease, 97: 387-392.
Nazari K, Mafi M, Yahyaoui A, Singh RP, Park RP (2009) Detection of wheat stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) race TTKSK (Ug99) in Iran. Plant Disease, 93: 317.
Olson EL, Brown-Guedira G, Marshall D, Stack E, Bowden RL, Jin Y, Rouse M, Pumphrey MO (2010) Development of wheat lines having a small introgressed segment carrying stem rust resistance gene Sr22. Crop science, 50(5): 1823-1830.
Patpour M (2013) Study on genetic and virulence diversity of Puccinia graminis f. sp. tritici populations in Iran and stem rust resistance genes in wheat. Ph.D. Thesis, Agricultural Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran, 165pp.
Patpour M, Hovmøller MS, Justesen AF, Newcomb M, Olivera P, Jin Y, Szabo LJ, Hodson D, Shahin AA, Wanyera R, Habarurema I, Wobibi S (2016) Emergence of virulence to SrTmp in the Ug99 Race Group of Wheat Stem Rust, Puccinia graminis f. sp. tritici, in Africa. Plant Disease, 100: 522.
Patpour M, Nazari K, Ogbonnaya F, Alavi SM, Mousavi A (2014a) Detection of resistance sources to Iranian prevalent stem rust races in commercial wheat cultivars. Seed and Plant Improvement Journal, 30: 133-154.
Patpour M, Nazari K, Ogbonnaya F, Alavi SM, Mousavi A (2014b) Phenotypic and molecular characterization of resistance to stem rust in wheat cultivars and advanced breeding lines from Iran and Syria. Crop Breeding Journal, 4: 1-14.
Pretorius ZA, Singh RP, Wagoire WW, Payne TS (2000) Detection of virulence to wheat stem rust resistance gene Sr31 in Puccinia graminis. f. sp. tritici in Uganda. Plant Disease, 48: 203.
Saghai-Maroof MA, Soliman KM, Jorgensen RA, Allard RW (1984) Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: Mendelian inheritance, chromosomal location, and population dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences. U.S.A. 81: 8014-8019.
Singh RP, Hodson DP, Huerta-Espino J, Jin Y, Bhavani S, Njau P, Herrera-Foessel S, Singh PK, Singh S, Govindan V (2011) The emergence of Ug99 races of the stem rust fungus is a threat to world wheat production. Annual Review of Phytopathology, 49: 465-481.
Singh RP, Hodson DP, Jin Y, Huerta-Espino J, Kinyua MG, Wanyera R, Njau P, Ward RW (2006) Current status, likely migration and strategies to mitigate the threat to wheat production from race Ug99 (TTKS) of stem rust pathogen. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 54: 1-13.
Singh RP, Hodson DP, Jin Y, Lagudah ES, Ayliffe MA, Bhavani S, Rouse MN, Pretorius ZA, Szabo LJ, Huerta-Espino J, Basnet BR, Lan C, Hovmøller, MS (2015) Emergence and spread of new races of wheat stem rust fungus: Continued threat to food security and prospects of genetic control. Phytopathology, 105: 872-884.
Smith EL, Schlehuber AM, Young HC, Edwards LH (1968) Registration of agent wheat. Crop Science, 8: 511-512.
Weng Y, Azhaguvel P, Devkota R, Rudd J (2007) PCR-based markers for detection of different sources of 1AL.1RS and 1BL.1RS wheat-rye translocations in wheat background. Plant Breeding, 126: 482-486.