با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

2 دانشیار، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

3 3. دکترای اصلاح نباتات بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی روابط بین ژنوم‌های D، S و U در سه گونه‌ی دیپلوئید از جنس گندم‌نیای وحشی (Aegilops) با ژنوم A در دو گونه‌ی دیپلوئید از جنس گندم (Triricum) با استفاده از 15 آغازگر ISSR می‌باشد. آغازگرهای ISSR توانستند 105 مکان را شناسایی کنند، که 6 مکان یک شکل و 99 مکان چندشکل بودند. میانگین تعداد مکان تولید شده 7 بود و متوسط تعداد مکان چند شکل 60/6 بود. آغازگرهای IS13، IS6 وUBC865 به عنوان آغازگرهای برتر در شناسایی تنوع ژنتیکی در بین جمعیت‌های مورد بررسی معرفی شدند. در بین گونه‌های هر دو جنس تنوع ژنتیکی بالایی بر اساس نشانگر مورد استفاده وجود داشت و سهم بالای واریانس بین گونه‌ای نسبت به واریانس درون گونه‌ای نشان داد که گونه‌ها بر اساس نشانگر مورد بررسی کاملاً تفرق داشتند. نتایج ماتریس تشابه، تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مختصات اصلی نشان داد که دو جنس از هم تفکیک شده‌اند و در گونه‌های جنس گندم‌نیای وحشی گونه Ae. umbellulata (ژنوم U) بیشترین فاصله را با دیگر گونه‌ها داشت و دو گونه Ae. strangulate و Ae. tauschii (ژنوم D) کمترین فاصله را داشتند و در مرحله بعد با گونه Ae. speltoides (ژنوم S) هم گروه شدند. بنابراین ژنوم D فاصله کمتری با ژنوم S نشان داد و ژنوم U بیشترین فاصله را با دو ژنوم دیگر براساس نشانگر مورد بررسی داشت. ژنوم A متعلق به جنس گندم نیز بیشترین فاصله را با سه ژنوم جنس گندم‌نیای وحشی داشت. اما در بین ژنوم‌های متعلق به جنس گندم‌نیای وحشی، ژنوم U دارای فاصله کمتری با ژنوم A بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of relationships of D, S and U genomes of Aegilops genus with A genome of Triticum using ISSR molecular marker

نویسندگان [English]

  • Lida Feridooni 1
  • Ali Ashraf Mehrabi 2
  • Hooshmand Safari 3

1 Former M.Sc. Student, Plant Breeding, College of Agriculture, Ilam University, Iran,

2 Associate Professor, Plant Breeding, College of Agriculture, Ilam University, Iran

3 Ph.D. Department of Forests and Rangelands, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the relationships between D, S, and U genomes in three diploid species of Aegilops genus with genome A in two diploid species of Triticum genus, using 15 ISSR primers. The ISSR primers were able to identify 105 locations, that the number of 6 locations were monomorphic and 99 locations were polymorph. The mean number of generated location was 7.00 and the average number of polymorphic location was 6.60. The primers of IS13, IS6 and UBC865 were introduced as superior primers for determining of genetic variation in the studying populations. There was a high genetic diversity based on the used marker among the species of two genera and the high contribution of variance to interspecies than intraspecific showed that the species were completely differentiating according to the studied marker. The results of similarity matrix, cluster analysis and principal coordinate analysis were showed that the two species were separated from together and in the species of Aegilops genus, Ae. umbellulata (U genome) had the most distance with other species, Ae. strangulate and Ae. tauschii (D genome) had the lowest distance and falling in one group with Ae. speltoides (S genome) in the next stage. Therefore, the D genome showed a lower distance with the S genome and the U genome had the greatest distance with two other genomes based on studied markers. The A genome (Triticum genome) had the most distance with three Aegilops genome. But the U genome among genomes belonging to the Aegilops genus had a lower distance than A genome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aegilops
  • ISSR Marker
  • Phylogenetic
  • Genomic reletionship
Aghaei MJ, Naghavi MR, Taleei AR, Omidi M, Mozafari J (2007) A study of chromosome homology between three Iranian Aegilops species with D genome and bread wheat (T. aestivum). Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 15 (2): 95-112.
Aghaei MJ, Pendinen G, Chernov VE, Bozorgipur F (2002) Cross breedability between some Aegilops Species and Bread Wheat. Irnaian Journal of Agriculture Science 33 (3): 367-374.
Aliyev RT, Abbasov MA, Mammadov AC (2007) Genetic identification of diploid and tetraploid Wheat species with RAPD markers. Turk. J. Biol. 31: 173-180.
Aryanegad P, Farshadfar E, Safari H, Shirvani H (2013) Application of ISSR molecular markers in genetic diversity of three Trifolium species. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 3 (12): 78-84.
Baum BR, Edwards T, Johnson DA (2009) Phylogenetic relationships among diploid Aegilops species inferred from 5S rDNA units. Molecular Phylogenetics and Evolution 53: 34-44.
Borem A, Fritch-neto R (2014) Biotechnologye and plant breeding. Academic Press is an imprint of Elsevier Pp19-45.
Cabi E (2010) Taxonomic revision of the tribe Triticeae Dumortier (Poaceae) in Turkey. Doctor of Philosophy in Biological Sciences Thesis, Middle East Technical University,Turkey. 387 p.
Cenkci S, Yildiz M, Konuk M, Eren Y (2008) Rapd analyses of some wild Triticum L. and Aegilops L. species and Wheat cultivars in Turkey. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50 (1): 35–42.
Cox TS, Wu J, Wang Sh, Cai J, Zhong Q, Fu B (2017) Comparing two approaches for introgression of germplasm from Aegilops tauschii into common wheat. Crop Journal 5: 355–362
Dizkirici A, Kansu C, Onde S, Birsin B, Özgen M, Kaya Z (2013) Phylogenetic relationships among Triticum L. and Aegilops L. species as genome progenitors of bread wheat based on sequence diversity in trnT-F region of chloroplast DNA. Genetic Resources and Crop Evolution 60: 2227-2240.
Doyle JJ, Doyle JL (1987) A rapd DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochem bull. 19: 11-15.
Hosseini F, Aghaei MJ, Vaezi Sh, Khosroshahli M (2013) Karyotypic diversity in Aegilops umbellulata collection of Iran. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 21 (1): 140-149.
Kazutoshi O, Kaoru E, Bayarsukh N, Hisashi Y (1998) Genetic diversity of central Asian and north Caucasian Aegilops species as revealed by RAPD markers. Genetic Resources and Crop Evolution 4: 389-394.
Khoramifard T, Mehrabi AA, Arminian A, Fazeli A (2017) Genetic diversity structure of Aegilops crassa accessions revealed by genomic ISSR markers. ranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 25 (1): 111-122.
Mohammadi S, Mehrabi AA, Arminian A, Fazeli A (2014) Genetic diversity structure of Aegilops cylindricala accessions revealed by genomic ISSR markers. Journal of Plant Genetic Research,1 (1): 13-26.
Mohammadi SA, Prasanna BM (2003) Analysis of genetic diversity in crop plants salient statistical tools and considerations. Crop Science 43: 1235-1248.
Naghavi MR, Gharayazi B, Hosseini Salkadeh Gh (2002) Molecular Markers. 3th edition, Tehran university, Tehran, Iran, 334 P.
Panajiotidis S, Athanasiadis N, Symeonidis L, Karataglis S (2000) Pollen morphology in relation to the taxonomy and phylogeny of some native Greek Aegilops species polypoids sharing a common genome (C) and their diploid donors. Grana 39: 126-132.
Petersen G, Seberg O, Yde M, Berthelsen K (2006) Phylogenetic relationships of Triticum and Aegilops and evidence for the origin of the A, B, and Dgenomes of common wheat (Triticum aestivum). Molecular Phylogenetics and Evolution 39: 70–82.
Poczai P, Varga I, Bell NE, Hyvonen J (2012) Genomics Meets Biodiversity: Advances in Molecular Marker Development and Their Applications in Plant Genetic Diversity Assessment, The Molecular Basis of Plant Genetic Diversity, Prof. Mahmut Caliskan (Ed.), ISBN: 978-953-51-0157-4, InTech, 374 P.
Pour-Aboughadareh A, Ahmadi J, Mehrabi AA, Moghaddam M, Etminan A (2017) Evaluation of Agro-Morphological Diversity in Wild Relatives of Wheat Collected in Iran. J. Agr. Sci. Tech. 19: 943-956.
Pradeep R, Sahara N, Sidiip EA (2002) Inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphism and its applicaton in plant breeding. Euphytica 128: 9-17.
Ranjbar M, Naghavi MR, Zali AA, Aghaei MJ, Pirsayedi SM, MardiM (2008). Genetic variation of Aegilops crassa Iran samples using SSR markers. Modern Genetics. 3(1): 29-38.
Ranjbar M, Naghavi MR, Zali AA, Aghaei MJ, Zarifi E (2010) Identification of Aegilopscrassa cytotypes from Iran and determination of distinguishable morphological characters among them. Iranian journal of Field Crop Science 41 (2): 225-234.
Safari H, Shirvani H, Jafari AA, Mahdavi S (2014) The study of genetic variation for Lolium perenne using ISSR molecular markers. International Journal of Biosciences 4 (1): 75-81.
Sallares R, BrownTA (2004) Phylogenetic analysis of complete 59 external transcribed spacers of the 18S ribosomal RNA genes of diploid Aegilops and related species (Triticeae, Poaceae). Genetic Resources and Crop Evolution 51: 701–712.
Zinodini A, Farshadfar M, Safari H, Moradi F, Shirvani H (2013) Study of genetic relationships of some Mint species using ISSR markers. Crop Biotech. 5: 11-21.