با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه زیست شناسی سیستم ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

5 استادیار گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

تنش شوری یکی از مهمترین عوامل محدود‌کننده محیطی در تولید گندم می‌باشد و تحقیقات در راستای ایجاد ارقام متحمل به تنش شوری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. شناسایی ژن‌ها و سازوکارهای دخیل در تحمل به شوری در راستای اصلاح مولکولی این گیاه برای تحمل به شوری ضروری است. در این تحقیق به منظور شناسایی ژن‌های پاسخ-دهنده به تنش شوری در گندم، دو سری داده ریزآرایه مرتبط با تنش شوری گندم از پایگاه داده NCBI مورد آنالیز قرار گرفتند. نتیجه این تجزیه و تحلیل، شناسایی 3096 و 2060 ژن پاسخ‌دهنده به تنش شوری به ترتیب در ریشه و اندام هوایی بود. نتایج هستی‌شناسی (Ontology) ژن-های افتراقی در هر دو بافت نشان داد که این ژن‌ها در بخش فرایندهای زیستی برای پاسخ به محرک‌های شیمیایی، پاسخ به تنش اکسیداتیو، انتقال، تنظیم رونویسی و پردازش متالبولیکی کربوهیدرات‌ها و در بخش عملکرد مولکولی برای فعالیت کاتالیتیکی، فعالیت اتصال و فعالیت اکسیدوردوکتازی دارای فراوانی بالای معنی‌داری بودند. همچنین، به منظور تعیین ژن‌های کلیدی در ایجاد تحمل به شوری، ژن‌های پاسخ‌ دهنده در ریشه تحت آنالیز هاب قرار گرفتند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، نقش ژن‌های تنظیم‌کننده‌ای مانند پروتئین کینازها، پروتئین فسفاتازها و عوامل رونویسی همانند MYB و WRKY در ایجاد تحمل به تنش شوری مورد تاکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of the key salt tolerance involved genes in wheat using microarray data analysis

نویسندگان [English]

  • Nazanin Amirbakhtiar 1
  • Zahra-Sadat Shobbar 2
  • Ahmad Ismaili 3
  • Farhad Nazarian Firouzabadi 4
  • Mohammad reza Ghaffari 5

1 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, IranKhorramabad, Lorestan

2 Assistant Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Department of Systems Biology, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

4 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

5 Assistant Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Department of Systems Biology, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

چکیده [English]

Salt stress is considered as one of the most important constraints in wheat production worldwide, thus for, research toward development of tolerant varieties is of great importance. Discovering genes and molecular mechanisms involved in salt tolerance are the primary steps in molecular breeding for salinity. In this study, taking advantage of the data deposited in NCBI Gene Bank, two salinity-related microarray data sets of bread wheat were analyzed to identify salt responsive genes. Bioinformatics’ analyses indicated that 3096 and 2060 genes were salt responsive genes in root and shoot, respectively. Gene ontology analysis of salt responsive genes showed that these genes were enriched for response to chemical stimulus, response to oxidative stress, transport, regulation of transcription and carbohydrate metabolic process in biological process category in both tissues. Furthermore, the differentially expressed genes in metabolic process category were enriched for catalytic activity, binding and oxidoreductase activity in both tissues. In order to determine the key genes involved in salt tolerance, hub analysis was performed on the salt responsive genes identified in the root. Based on the achieved results, the role of regulatory genes including protein kinases, protein phosphatases and transcription factors such as MYB and WRKY, was highlighted in inducing salt tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triticum aestivum
  • Salt stress
  • Microarray data
  • Hub analysis
Achuo E, Audenaert K, Meziane H, Höfte M (2004) The salicylic acid‐dependent defence pathway is effective against different pathogens in tomato and tobacco. Plant Pathol. 53: 65-72.
Budak H, Kantar M, Yucebilgili Kurtoglu K (2013) Drought tolerance in modern and wild wheat. TSWJ. 16.
Chen WJ, Zhu T (2004) Networks of transcription factors with roles in environmental stress response. Trends Plant Sci. 9:591-596.
Deluc L, Bogs J, Walker AR, Ferrier T, Decendit A, Merillon J-M, Robinson SP, Barrieu F (2008) The transcription factor VvMYB5b contributes to the regulation of anthocyanin and proanthocyanidin biosynthesis in developing grape berries. Plant Physiol. 147:2041-2053.
Docimo T, Coraggio I, De Tommasi N, Leone A (2008) Enhancing phenylpropanoid secondary metabolites in Nicotiana tabacum and Salvia sclarea by overexpression of a rice Myb4 transcription factor. Planta Med. 74:PG87.
Goyal E, Amit SK, Singh RS, Mahato AK, Chand S, Kanika K (2016) Transcriptome profiling of the salt-stress response in Triticum aestivum cv. Kharchia Local. Sci. Rep. 6:27752.
Kerk D, Templeton G, Moorhead GB (2008) Evolutionary radiation pattern of novel protein phosphatases revealed by analysis of protein data from the completely sequenced genomes of humans, green algae, and higher plants. Plant Physiol. 146:351-367.
Ko D, Helariutta, Y. (2017) Shoot–root communication in flowering plants. Curr. Biol. 27(17): R973-R978.
Li S, Fu Q, Huang W, Yu D (2009) Functional analysis of an Arabidopsis transcription factor WRKY25 in heat stress. Plant Cell Rep. 28:683-693.
Mattana M, Biazzi E, Consonni R, Locatelli F, Vannini C, Provera S, Coraggio I (2005) Overexpression of Osmyb4 enhances compatible solute accumulation and increases stress tolerance of Arabidopsis thaliana. Physiol. Plant. 125:212-223.
Mierziak J, Kostyn K, Kulma A (2014) Flavonoids as important molecules of plant interactions with the environment. Molecules. 19:16240-16265.
Mingyu Z, Zhengbin Z, Shouyi C, Jinsong Z, Hongbo S (2012) WRKY transcription factor superfamily: structure, origin and functions. AJB. 11: 8051-8059.
Moore JW, Loake GJ, Spoel SH (2011) Transcription dynamics in plant immunity. Plant Cell. 23: 2809-2820.
Moreno-Risueno MA, Busch W, Benfey PN (2010) Omics meet networks—using systems approaches to infer regulatory networks in plants. Curr. Opin. Plant Biol. 13:126-131.
Munns R, James RA, Läuchli A (2006) Approaches to increasing the salt tolerance of wheat and other cereals. J. Exp. Bot. 57:1025-1043.
Munns R, Tester M (2008) Mechanisms of salinity tolerance. Annu. Rev. Plant Biol. 59:651-681
Nilsson L, Müller R, Nielsen TH (2007) Increased expression of the MYB‐related transcription factor, PHR1, leads to enhanced phosphate uptake in Arabidopsis thaliana. Plant Cell Environ. 30:1499-1512.
PARK MR, YUN KY, Mohanty B, Herath V, Xu F, Wijaya E, Bajic VB, YUN SJ, De Los Reyes BG (2010) Supra‐optimal expression of the cold‐regulated OsMyb4 transcription factor in transgenic rice changes the complexity of transcriptional network with major effects on stress tolerance and panicle development. Plant Cell Environ. 33:2209-2230.
Pasquali G, Biricolti S, Locatelli F, Baldoni E, Mattana M (2008) Osmyb4 expression improves adaptive responses to drought and cold stress in transgenic apples. Plant Cell Rep. 27:1677-1686.
Shinozaki K, Dennis ES (2003) Cell signalling and gene regulation: global analyses of signal transduction and gene expression profiles. Curr. Opin. Plant Biol. 6: 405-409.
Singh A, Giri J, Kapoor S, Tyagi AK, Pandey GK (2010) Protein phosphatase complement in rice: genome-wide identification and transcriptional analysis under abiotic stress conditions and reproductive development. BMC Genom. 11:435.
Singh A, Pandey A, Srivastava AK, Tran L-SP, Pandey GK (2016) Plant protein phosphatases 2C: from genomic diversity to functional multiplicity and importance in stress management. Crit. Rev. Biotechnol. 36:1023-1035.
Singh A, Pandey GK (2012) Protein phosphatases: a genomic outlook to understand their function in plants. J. Plant Biochem Biotechnol. 21:100-107.
Stracke R, Werber M, Weisshaar B (2001) The R2R3-MYB gene family in Arabidopsis thaliana. Curr. Opin. Plant Biol. 4:447-456.
To JP, Kieber JJ (2008) Cytokinin signaling: two-components and more. Trends Plant Sci. 13: 85-92.
Uhrig RG, Labandera A-M, Moorhead GB (2013) Arabidopsis PPP family of serine/threonine protein phosphatases: many targets but few engines. Trends Plant Sci. 18: 505-513.
Urano K, Kurihara Y, Seki M, Shinozaki K (2010) ‘Omics’ analyses of regulatory networks in plant abiotic stress responses. Curr. Opin. Plant Biol. 13:132-138.
Vannini C, Locatelli F, Bracale M, Magnani E, Marsoni M, Osnato M, Mattana M, Baldoni E, Coraggio I (2004) Overexpression of the rice Osmyb4 gene increases chilling and freezing tolerance of Arabidopsis thaliana plants. Plant J. 37:115-127.
Xiong H, Guo H, Xie Y, Zhao L, Gu J, Zhao S, Li J, Liu L (2017) RNAseq analysis reveals pathways and candidate genes associated with salinity tolerance in a spaceflight-induced wheat mutant. Sci. Rep. 7:2731.
Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K (2005) Organization of cis-acting regulatory elements in osmotic-and cold-stress-responsive promoters. Trends Plant Sci. 10: 88-94.
Yan H, Jia H, Chen X, Hao L, An H, Guo X (2014) The cotton WRKY transcription factor GhWRKY17 functions in drought and salt stress in transgenic Nicotiana benthamiana through ABA signaling and the modulation of reactive oxygen species production. Plant Cell Physiol. 55:2060-2076.
Ye Y, Ding Y, Jiang Q, Wang F, Sun J, Zhu C (2017) The role of receptor-like protein kinases (RLKs) in abiotic stress response in plants. Plant Cell Rep. 36:235-242.
Yoo JH, Park CY, Kim JC, Do Heo W, Cheong MS, Park HC, Kim MC, Moon BC, Choi MS, Kang YH (2005) Direct interaction of a divergent CaM isoform and the transcription factor, MYB2, enhances salt tolerance in Arabidopsis. J. Biol. Chem. 280:3697-3706.
Zhou QY, Tian AG, Zou HF, Xie ZM, Lei G, Huang J, Wang CM, Wang HW, Zhang JS, Chen SY (2008) Soybean WRKY‐type transcription factor genes, GmWRKY13, GmWRKY21, and GmWRKY54, confer differential tolerance to abiotic stresses in transgenic Arabidopsis plants. Plant Biotechnol. J. 6:486-503.