با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

5 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

عدس یکی از لگوم‌های دانه‌ای مهم از نظر غذایی (به عنوان منبع غنی از پروتئین) و صنعتی (مثل صنعت بیوپلیمر) است و عملکرد پایین این گیاه در ایران نسبت به متوسط جهانی متأثر از تنش‌های محیطی به‌ویژه خشکی است. شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با ژن‌های دخیل در مقاومت به خشکی در ژنوم گیاه می‌تواند به‌نژادگران را در انجام برنامه‌های اصلاحی گیاهان مقاوم به خشکی کمک نماید. در این مطالعه هدف شناسایی نشانگرهای EST-SSR پیوسته با ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش خشکی بود که امید می‌رود که از این اطلاعات به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی در برنامه‌های به‌نژادی بهره برد. جهت اعمال تنش از پلی‌اتیلن‌گلیکول استفاده شد و پس از پایان تنش نمونه‌گیری از بافت برگ انجام شد. سپس RNA کل استخراج و کتابخانه‌های cDNA مورد توالی‌یابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد 10547 (16 درصد) از یونی‌ژن‌ها حداقل یک توالیEST-SSR را دارا بودند و حدود 5/27 درصد از این یونی‌ژن‌ها مستندسازی و در نهایت برای آنها رابطه هستی‌شناسی تعیین شد. بیشترین نشانگرها به ترتیب مربوط به تکرار‌های 1، 3 و 2 نوکلئوتیدی (با فراوانی 03/46، 25/37 و18/15 درصد) بودند. نتایج مستند سازی کارکردی این یونی‌ژن‌ها نشان داد که بیشترین تعداد EST-SSRها به ترتیب به زیر گروه اتصال با 872، زیرگروه فعالیت کاتالیتیکی با 806، فرآیند متابولیکی با 755 و بخش‌های سلول با 651 یونی‌ژن اختصاص داشت. نتایج نشان داد که ژن‌های دارای این نشانگرها در اعمال حیاتی مهمی دخیل هستند و ابزار مناسبی برای مطالعۀ ژن‌های دخیل در تحمل به تنش‌ها از جمله تنش خشکی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of EST-SSR Microsattelite Markers Related to Drought Tolerance in Lentile (lens culinaris)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Hosseini 1
  • Ahmad Ismaili 2
  • Farhad Nazarian Firouzabadi 3
  • Hossein Fallahi 4
  • Abdolhossein Rezaeinejad 5

1 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

3 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

5 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Lentil (Lens culinaris) is one of the important grain legumes in feeding (as protein-reach food) and industry (such as biopolymer industry) and the problem of lower yield of this plant in Iran rather than average global yield is affected by exposure of plant to environmental stresses especially drought. Identification of molecular markers that closely linked to drought resistant genes help to implementation of breeding programs aimed at the production of drought tolerant plants. The gol of this study was identification of EST-SSR markers which closely linked to the genes involved in drought resistance and use of these information in identification of drought resistant genotypes in breeding programs. PEG was used for stress treatment, and after conduction of treatments, leaf samples were collected. Total RNA was extracted and cDNA libraries were sequenced. Results showed that 10546 (16%) of uni-genes contained at least one EST-SSR and about 27.5% of these sequences were annotated. Among different SSR motif-classes, tri-nucleotide repeats (46.03%) were the most abundant followed by mono-nucleotide repeats (37.25%) and di-nucleotide repeats (15.18%). The results of the functional annotation of these sequences, showed that the highest number of EST-SSRs were belonged to subgroups of binding (872), catalytic activity (806), metabolic processes (755), and cell components (651), respectively.The results showed that genes associated with these markers, involved in important biological functions and are an appropriate tool for study the genes involved in tolerance to stresses including drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lentil
  • Marker
  • EST-SSR
  • Drought stress
Alves-Carvalho S, Aubert G, Carrère S, Cruaud C, Brochot AL, Jacquin F, Klein A, Martin C, Boucherot K, Kreplak J (2015) Full‐length de novo assembly of RNA-seq data in pea (Pisum sativum L.) provides a gene expression atlas and gives insights into root nodulation in this species. Plant J. 84: 1-19.
Aydogdu A, Kirtil E, Sumnu G, Oztop MH, Aydogdu Y (2018) Utilization of lentil flour as a biopolymer source for the development of edible films. J. Appl. Polym. Sci. 135: 46356.
Bokulich NA, Subramanian S, Faith JJ, Gevers D, Gordon JI, Knight R, Mills DA,  Caporaso JG (2013) Quality-filtering vastly improves diversity estimates from Illumina amplicon sequencing. Nat. Methods. 10(1): 57-59.
Bosamia TC, Mishra GP, Thankappan R, Dobaria JR (2015) Novel and stress relevant EST derived SSR markers developed and validated in peanut. PloS one. 10: e0129127.
Chen H, Wang L, Wang S, Liu C, Blair MW, Cheng X (2015a) Transcriptome sequencing of mung bean (Vigna radiate L.) genes and the identification of EST-SSR markers. PloS one. 10: e0120273.
Chen H, Liu L, Wang L, Wang S, Somta P, Cheng X (2015b) Development and validation of EST-SSR markers from the transcriptome of adzuki bean (Vigna angularis) PloS one. 10: e0131939.
Conesa A, Götz S, García-Gómez JM, Terol J, Talón M, Robles M (2005) Blast2GO: a universal tool for annotation, visualization and analysis in functional genomics research. Bioinformatics. 21: 3674-3676.
Dai Y, Su W, Yang C, Song B, Li Y, Fu Y (2017) Development of Novel Polymorphic EST-SSR Markers in Bailinggu (Pleurotus tuoliensis) for Crossbreeding. Genes. 8 (11) e325.
FAO: Food and Agricultural Organization. )2013(. http://www.fao.org. Accessed 1 Feb 2016.
Fungtammasan A, Ananda G, Hile SE, Su MS-W, Sun C, Harris R, Medvedev P, Eckert K, Makova KD (2015) Accurate typing of short tandem repeats from genome-wide sequencing data and its applications. Genome Res. 25: 736-749.
 Guichoux E, Lagache L, Wagner S, Chaumeil P, Léger P, Lepais O, Lepoittevin C, Malausa T, Revardel E, Salin F (2011) Current trends in microsatellite genotyping. Mol. Ecol. Resour. 11: 591-611.
Gujaria-Verma N, Vail SL, Carrasquilla-Garcia N, Penmetsa RV, Cook DR, Farmer AD, Vandenberg A, Bett KE (2014) Genetic mapping of legume orthologs reveals high conservation of synteny between lentil species and the sequenced genomes of Medicago and chickpea. Front. Plant Sci. 5: 676.
Gupta PK, Varshney RK (2000) The development and use of microsatellite markers for genetic analysis and plant breeding with emphasis on bread wheat. Euphytica. 113: 163-185.
Gupta DS, Cheng P, Sablok G, Thavarajah P, Coyne CJ, Kumar S, Baum M, McGee RJ (2016) Development of a panel of unigene-derived polymorphic EST–SSR markers in lentil using public database information. Crop. J. 4: 425-433.
Hao X, Yang T, Liu R, Hu J, Yao Y, Burlyaeva M, Wang Y, Ren G, Zhang H, Wang D (2017) An RNA Sequencing Transcriptome Analysis of Grasspea (Lathyrus sativus L.) and Development of SSR and KASP Markers. Front. Plant Sci. 01873
Harmon M, Lane T, Staton M, Coggeshall MV, Best T, Chen CC, Liang H, Zembower N, Drautz-Moses DI, Hwee YZ (2017) Development of novel genic microsatellite markers from transcriptome sequencing in sugar maple (Acer saccharum Marsh.) BMC Res. Notes. 10: 369.
Hoseini J, Nasiri M, Mahallati (2006) Effect of seed pretreatment on germination of lentil genotypes. Iranian J. Agri. Res. 4 (1): 35-47. (In Persian)
Huang D, Zhang Y, Jin M, Li H, Song Z, Wang Y, Chen J (2014) Characterization and high cross‐species transferability of microsatellite markers from the floral transcriptome of Aspidistra saxicola Asparagaceae). Mol. Ecol. Resour. 14: 569-577.
Anonymus (2012) Iran Agriculture Statistics. from: www.nationmaster.com/country- info/profiles/Iran/Agriculture.
Jia X P, Deng Y M, Sun X B, Liang L J, Ye XQ (2015) Characterization of the global transcriptome using Illumina sequencing and novel microsatellite marker information in seashore paspalum. Genes and Genome. 37: 77-86.
Jiang Y, Li H, Zhang J, Xiang J, Cheng R, Liu G (2018) Whole Genomic EST-SSR Development Based on High-Throughput Transcript Sequencing in Proso Millet (Panicum miliaceum). Int. J. Agric. Biol. 20: 617-620.
Kumar S, Barpete S, Kumar J, Gupta P, Sarker A (2013) Global lentil production: constraints and strategies. SATSA Mukhapatra–Annu. Tech. 17: 1-13.
Li MY, Yang F, Feng X, Li L, Gu Y, Tian J, Wang J, Wang Z, Li A, Chen X, Chen, Zhang Z (2016) SSR development and utilization with Rehmannia glutinosa transcriptome. Int. J. Agric. Biol. 18: 589-600.
Liu Z, Chen T, Ma L, Zhao Z, Zhao PX, Nan Z, Wang Y (2013) Global transcriptome sequencing using the Illumina platform and the development of EST-SSR markers in autotetraploid alfalfa. PloS one. 8: e83549.
Lucas S, Harmon-Smith M, Lail K, (2010) Genome sequencing and analysis of the model grass Brachypodium distachyon. Nat. 463: 763-768.
Luro FL, Costantino G, Terol J, Argout X, Allario T, Wincker P, Talon M, Ollitrault P, Morillon R (2008) Transferability of the EST-SSRs developed on Nules clementine (Citrus clementina Hort ex Tan) to other Citrus species and their effectiveness for genetic mapping. BMC Genomics. 9: 287.
Morgante M, Hanafey M, Powell W (2002) Microsatellites are preferentially associated with nonrepetitive DNA in plant genomes. Nat. Genet. 30 (2): 194-200.
Meyer L, Causse R, Pernin F, Scalone R, Bailly G, Chauvel B, Délye C, Le Corre V (2017) New gSSR and EST-SSR markers reveal high genetic diversity in the invasive plant Ambrosia artemisiifolia L., can be transferred to other invasive Ambrosia species. PloS one. 12: e0176197.
Morillon R (2008) Transferability of the EST-SSRs developed on Nules clementine (Citrus clementina Hort ex Tan) to other Citrus species and their effectiveness for genetic mapping. BMC Genomics. 9: 287.
Mun JH, Kim DJ, Choi HK, Gish J, Debellé F, Mudge J, Denny R, Endré G, Saurat O, Dudez AM (2006) Distribution of microsatellites in the genome of Medicago truncatula: a resource of genetic markers that integrate genetic and physical maps. Genet. 172: 2541-2555.
Muscolo A, Sidari M, Anastasi U, Santonoceto C, Maggio A (2014) Effect of PEG-induced drought stress on seed germination of four lentil genotypes. J. Plant Interact. 9: 354-363.
Pan L, Xia Q, Quan Z, Liu H, Ke W, Ding Y, (2009) Development of novel EST–SSRs from sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn) and their utilization for the genetic diversity analysis of N. nucifera. J. Hered. 101: 71-82.
Panahyan-e-Kivi M, Ebadi A, Tobeh A, Jamaati-e-Somarin S (2009) Evaluation of yield and yield components of lentil genotypes under drought stres. Res. J. Environ. Sci. 3: 456-460.
Parsa M, Baghery A (2008) Legumes. Mashhad Univers. Jahad Press. (in Persian)
Putman AI, Carbone I, (2014) Challenges in analysis and interpretation of microsatellite data for population genetic studies. Ecol. Evol. 4: 4399-4428.
Qiu LJ, Yang C, Tian B, Yang JB, Liu AZ (2010) Exploiting EST databases for the development and characterization of EST-SSR markers in castor bean (Ricinus communis L.). BMC Plant Biol. 10: 278.  
Reda A. (2015) Lentil (Lens culinaris Medikus) Current status and future prospect of production in Ethiopia. Adv. Plants Agric. Res. 2(2): 1-9.
Sabaghpour S H, Seyedi F, Mahmoodi AA, Safikhani M, Pezeshkpour P, Rostemi B (2013) Kimiya, A New High Yielding Lentil Cultivar for Moderate Cold and Semi Warm Climate of Iran. Seed and Plant Improvment J. 29 (9): 397-399. (in Persian).
Sarker A, Erskine W (2006) Recent progress in the ancient lentil. J. Agric. Sci. 144: 19-29.
Sathyanarayana N, Pittala RK, Tripathi PK, Chopra R, Singh HR, Belamkar V, Bhardwaj PK, Doyle JJ, Egan AN (2017) Transcriptomic resources for the medicinal legume Mucuna pruriens: de novo transcriptome assembly, annotation, identification and validation of EST-SSR markers. BMC Genomics. 18: 409.
Shafiee M, Mardi M, Fattahi Moghaddam MR, Zamani Z (2014) Study of genetic relationship in some Citrus species using EST-SSRs developed by transcriptome sequencing of clementine  Modern Genet. J. 9:3 (38): 289-298. (in persian)
Singh D, Singh CK, Taunk J, Tomar RSS, Chaturvedi AK, Gaikwad K, Pal M (2017) Transcriptome analysis of lentil (Lens culinaris Medikus) in response to seedling drought stress. BMC Genomics. 18: 206.
Siva N, Johnson CR, Duckett S, Jesch ED Thavarajah P (2017) Can lentil (Lens culinaris Medikus) reduce the risk of obesity? J. Funct. Foods. 38: 706-715.
Sudheesh S, Verma P, Forster JW, Cogan NOI, Kaur S (2016) Generation and characterisation of a reference transcriptome for lentil (Lens culinaris Medik.). Int. J. Mol. Sci. 17(11): 1887.
Tian DQ, Pan XY, Yu YM, Wang WY, Zhang F, Ge YY, Shen XL, Shen FQ, Liu XJ (2013) De novo characterization of the Anthurium transcriptome and analysis of its digital gene expression under cold stress. BMC Genomics. 14(1): 827.
Wei W, Qi X, Wang L, Zhang Y, Hua W, Li D, Lv H, Zhang X. (2011) Characterization of the sesame (Sesamum indicum L.) global transcriptome using Illumina paired-end sequencing and development of EST-SSR markers. BMC Genomics. 12: 451.
Yates SA, Swain MT, Hegarty MJ, Chernukin I, Lowe M, Allison GG, Ruttink T, Abberton, MT, Jenkins G, Skot L (2014) De novo assembly of red clover transcriptome based on RNA-Seq data provides insight into drought response, gene discovery and marker identification. BMC Genomics. 15: 453.
Zhang L, Yuan D, Yu S, Li Z, Cao Y, Miao Z, Qian H, Tang K (2004) Preference of simple sequence repeats in coding and non-coding regions of Arabidopsis thaliana. Bioinformatics. 20: 1081-1086.
Zheng X, Pan C, Diao Y, You Y, Yang C, Hu Z (2013) Development of microsatellite markers by transcriptome sequencing in two species of Amorphophallus (Araceae) BMC Genomics. 14: 490.
Zhou Q, Luo D, Ma L, Xie W, Wang Y, Wang Y, Liu Z, (2016) Development and cross-species transferability of EST-SSR markers in Siberian wildrye (Elymus sibiricus L.) using Illumina sequencing. Sci. Rep. 6: 20549.