با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد.

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد.

3 استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

5 دانشیار ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

هیستامین، یک آمین بیوژنیک مهم، توسط بسیاری از ارگانیسم‌ها تولید می‌شود و نقش‌‌های متنوعی در حیات و زندگی جانداران دارد. ذخیره هیستامین در غذا به خصوص در محصولات غذایی کنسرو شده مانند تن ماهی، سلامتی انسان‌ها را تهدید و به بدن فرد آسیب می‌رساند. دی آمین اکسیداز یا هیستامیناز، هیستامین موجود در بدن انسان را تجزیه و از اثرات مضر آن می‌کاهد. در این مطالعه cDNA کدکننده کامل یک آنزیم آمینواکسیداز، از نخود توده بومی گریت جداسازی شد و در پایگاه GenBank به شماره دسترسی Ku058599 ثبت گردید. به‌علاوه این توالی در یک پلاسمید بیانی همسانه سازی شد. cDNA جداسازی شده دارای یک ORF با طول bp2013، پروتئینی با 670 اسید آمینه و وزن مولکولی KDa 7/75 را تولید می‌کند. نتایج آنالیزهای هم ردیفی توالی چندگانه این پروتئین نشان داد که جایگاه‌های فعال و اسید آمینه‌های مهم در هیستامیناز باکتری ای‌کولای، نخود زراعی و نخود بومی گریت بسیار حفاظت شده‌ هستند. بررسی‌های بیوانفورماتیکی نشان داد که هیستامیناز توده بومی گریت با هیستامیناز نخود موجود در پایگاه Genbank (CAA08855) در 4 اسید آمینه با هم اختلاف داشتند. نتایج حاصل از آنالیز فیلوژنتیکی هیستامینازهای موجودات مختلف نشان داد که هیستامیناز نخود توده بومی گریت با هیستامیناز‌های گیاهان و مخصوصا خانواده لگومینوزها با بوت استرپ 99% در یک گروه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation, cloning and bioinformatic analysis of a histaminase encoding gene from chickpea grit landrace (Cicer arietinum L.)

نویسندگان [English]

  • Hadi Karimbeigi 1
  • Farhad Nazarian Firouzabadi 2
  • Saber Golkari 3
  • Ahmad Ismaili 4
  • Masoud Alirezaei 5

1 M.Sc., Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 2. Professor, Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

3 Assistance Professor, Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran

4 Associate Professor of Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorrmabad, Iran

5 Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine Lorestan ,khorramabad، Iran

چکیده [English]

Histamine, an important biogenic amine, is produced by many organisms and play a diverse role in living organisms. Many micro-organisms synthesis and stored histamine in food, especially in canned food products, posing health threat to human. Diamine oxidase or histaminase catalysis histamine in healthy individuals and reduces its harmful side effects. In this study, a full-length cDNA encoding an amine oxidase was isolated from a chickpea (Cicer arietinum) landrace (grit), deposited in Genbank database (KU058599) and cloned in a binary expression vector. The cloned cDNA had an ORF with 2013 bp length encoding a protein with 670 amino acids and a molecular mass of 75.7 KDa. Multiple sequence alignments analysis showed that the active site and important amino acids are highly conserved in E.coli, pea and grit histaminases. Bioinformatics analysis revealed differences in 4 amino acids between grit histaminase and that of GenBank deposited Cicer arietinum amine oxidase (CAA08855). Phylogenetic analysis grouped grit histaminase (KU058599) with plant, especially legume histaminases with 99% bootstrapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histaminase
  • Active site
  • Phylogeny
  • Cloning
  • Chickpea
Alirezaei M, Delfan B, Dezfoulian O, Kheradmand A, Divekan H, Rashidipour M, Khonsari A (2014) Hepatoprotective effects of purified oleuropein from olive leaf extract against ethanol-induced damages in the rat. Iranian Journal of Veterinary Research 3: 218-226.
Calinescu C, Mondovi B, Federico R, lspas-szabo P, Mateescu MA (2012) Carboxymethl starch: chitosan monolithi matrices containing diamine oxidase and catalase for intestinal delivery. International Journal of Pharmaceutics 428:48-56.
Chen ZW, Schwartz B, Williams NKLIR, Klinman JP, Mathews FS (2000) Crystal Structure at 2.5 Å Resolution of Zinc-Substituted Copper Amine Oxidase polymorpha Expressed in Escherichia coli. Biochemistry 39: 9709-9717.
Dawkes HC, Phillips SE (2001) Copper amine oxidase: cunning cofactor and controversial copper. Current Opinion in Structural Biology 11:666-673.
Dong X, Ji R, Guo X, Foster SJ, Chen H, Dong C, Liu Y, Hu Q, Liu S (2008) Expressing a gene encoding wheat oxalate oxidase enhances resistance to Sclerotinia sclerotiorum in oilseed rape (Brassica napus). Planta 228: 331-340.
Duff AP, Trambiolo DM, Cohen AE, Ellis PJ, Juda GA, Shepard EM, Langley DB, Dooley DM, Freeman HC, Guss JM (2004) Using xenon as a probe for dioxygen-binding sites in copper amine oxidases. Journal of Molecular Biology 344:599-607.
Elovaara H, Huusko T, Maksimow M, Elima k, Yegutkin GG, Skurnik M, Dobrindt U, Siitonen A, Mcpherson MJ, Salmi M (2015) Primary amine oxidase of Escherichia coli is a metabolic enzyme that can use a human leukocyte molecule as a substrate. Plos one 10:e0142367.
Federico R, Cona A, Caliceti P, Veronese FM (2006) Histaminase PEGylation: preparation and characterization of a new bioconjugate for therapeutic application. Journal of Controlled Release 115: 168-174.
Golovnina K, Glushkov S, Blinov A, Mayorov V, Adkison L, Goncharov N (2007) Molecular phylogeny of the genus Triticum L. Plant Systematics and Evolution 264:195-216.
Hu X, Bidney DL, Yalpani N, Duvick JP, Crasta O, Folkerts O, Lug (2003) Overexpression of a gene encoding hydrogen peroxide-generating oxalate oxidase evokes defense responses in sunflower. Plant Physiology 133: 170-181.
Klema VJ, Wilmot CM (2012) The role of protein crystallography in definine the mechanisms of biogenesis and catalysis in copper amine oxidase. International Journal of Molecular Sciences 13:5375-5405.
Klinman JP, Mu D (1994) Quinoenzymes in biology. Annual review of biochemistry 63:299-43.
Kumar S, Glen S, Koichiro T (2016) "MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 for bigger datasets. Molecular Biology and Evolution 33:1870-1874.
Kumar V, Dooley DM, Freeman HC, Guss JM, Harvey I, Mcguirl MA, Wilce MC, Zubak VM (1996). Crystal structure of a eukaryotic (pea seedling) copper-containing amine oxidase at 2.2 Å resolution. Structure 4: 943-955.
Lawrence AK, Mezulis S, Yates CM, Wass MN, Sternberg MJE (2015) The Phyre2 web portal for protein modeling prediction and analysis. Nature Protocols 10:845-858.
Lu M, Zak J, Chen S, Sanchez-Pulido L, Severson DT, Endicott J, Ponting CP, Schofield CJ, Lu X (2014) A code for RanGDP binding in ankyrin repeats defines a nuclear import pathway. Cell 5:1130-1145.
Maintz L, Novak N (2007) Histamine and histamine intolerance. The American Journal of Clinical Nutrition 85:1185- 1196.
Marchler-Bauer A, Bo Y, Han L, He J, Lanczycki CJ, Lu S, Chitsaz F, Derbyshire MK, Geer RC, Gonzales NR, Gwadz M (2016) CDD/SPARCLE: functional classification of proteins via subfamily domain architectures. Nucleic Acids Research 45: D200-D203.
Masini E, Bani D, Marzocca C, Mateescu MAMA, Mannaioni PF, Federico R, Mondovi B (2007) Pea seedling histaminase as a novel therapeutic approach to anaphylactic and inflammatory disorders. The Scientific World Journal 7: 888-902.
Masini E, Pierpaoli S, Marzocca C, Mannaioni PF, Pietrangeli P, Mateescu MA, Zelli M, Federico R, Mondovi B (2003) Protective effects of a plant histaminase in myocardinal ischaemia and reperfusion injury in vivo. Biochemical and Biophysical Research Communications 309: 432-439.
Masini E, Vannacci A, Marzocca C, Mannaioni PF, Befani O, Federico R, Toma A, Mondovi B (2002) A plant histaminase modulates cardiac anaphylactic response in guinea pig. Biochemical and Biophysical Communications 296: 840-846.
Massey V (2000) The chemical and biological versatility of riboflavin in Portland Press Limited Biochemical soclety transactions. Biochem Soc Trans 28:283-296.
Mateescu M, Dumoulin M, Wang X, Nadeau R, Mondovi B (1997) A new physiological role of copper amine oxidases. Journal of Physiology and Pharmacology 48: 110-121.
Mondovi B, Turini P, Befani O, Sabatini S (1983) Purification of bovine plasma amine oxidase. Methods in Enzymology 94: 314-318.
Mondovi B, Wang X, Pietrangeli P, Wang R, Nadeau R, Mateescu M (1997) New aspects on the physiological role of copper amine oxidases. Cur Top Med Chem 2: 31-34.
Nazarian Firouzabadi F, Kok-Jacon GA, Vincken JP, Ji Q, Suurs LC, Visser RG (2007) Fusion proteins comprising the catalytic domain of mutansucrase and a starch-binding domain can alter the morphology of amylose-free potato starch granules during biosynthesis. Transgenic Research 16: 645-656.
Parso ns M, Convery M, Wilmot C, Yadav K, Blakeley V, Corner A, Phillips S, Mcpherson M, Knowles P (1995) Crystal structure of a quinoenzyme copper amine oxidase of Escherichia coli at 2 Å resolution. Structure 3: 1171-1184.
Poonpipatgul S, Wongsaengchantra PY, Udomsopagit S, Yuvaniyama J (2012) Purification and characterization of amine oxidase from Vigna mungo L seedlings. African Journal of Biotechnology 11: 14361-14367.
Rea G, Laurenzi M, Tranqilli E, Dovidio R, Federico R, Angelini R (1998) Developmentally and wound regulated expression of the gene encoding a cell wall copper amine oxidase in chickpea seedlings. FEBS Letters 434: 177-182.
Rea G, de Pinto MC, Tavazza R, Biondi S, Gobbi V, Ferrante P, De Gara L, Federico R, Angelini R, Tavladoraki P (2004) Ectopic expression of maize polyamine oxidase and pea copper amine oxidase in the cell wall of tobacco plants. Plant Physiology 134: 1414-1426.
Sun J, Morita H, Chen G, Noguchi H, Abe I (2012) Molecular cloning and of copper amine oxidase from Huperiza serrate. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 22: 5784-5790.
Veronese FM, Pasut G (2005) PEGylation successful approach to drug delivery. Drug Discovery Today 10: 1451-1485.
Waie B, Rajam MV (2003) Effect of increased polyamine biosynthesis on stress responses in transgenic tobacco by introduction of human S-adenosylmethionine gene. Plant Science 164: 727-734.
Yu CS, Cheng CW, Su WC, Chang KC, Huang SW, Hwang JK (2014) CELLO2GO: A Web Server for Protein Subcellular Localization Prediction with Functional Gene Ontology Annotation. PLoS ONE 9.6: e99368.