با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تنوع و واکنش 40 رقم و لاین پیشرفته گندم به تنش شوری و هم چنین بررسی ارتباط 27 نشانگر ریز ماهواره مرتبط با شوری با صفات مرفو-فیزیولوژیک اندازه گیری شده در دو محیط نرمال و تنش شوری در سال 97-1396 انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس در دو محیط نشان داد بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات، اختلاف معنی‌داری وجود داشت که نشان دهنده تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها بود. همچنین بر پایه نتایج تجزیه واریانس مرکب، اثر محیط برای تمام صفات و اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط برای اکثر صفات معنی‌داری به‌دست آمد و مشخص شد که واکنش ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی در برابر تنش شوری متفاوت بود. در هر دو محیط عملکرد دانه و اجزای آن و عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان تنوع را به خود اختصاص دادند. تجزیه خوشه‌ای در محیط تنش شوری بر اساس صفاتی که اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط آن‌ها معنی‌دار شده بود ژنوتیپ‌ها را در 3 گروه متحمل، نیمه متحمل و حساس تقسیم‌بندی نمود. مطالعه ساختار جمعیت به عنوان پیش‌نیازی برای انجام تجزیه ارتباط نشان داد که 2 زیرگروه احتمالی (2=K) در جمعیت مورد مطالعه وجود دارد که نتایج حاصل از رسم بای‌پلات نیز آن را تأیید کرد. نتایج تجزیه ارتباط از طریق مدل خطی مخلوط (MLM) با استفاده از ماتریس ساختار جمعیت انجام شد. بر اساس نتایج مشاهده شده،29 مکان ارتباط معنی‌داری با صفات ارزیابی شده در محیط نرمال داشتند در حالی‌که در محیط تنش شوری این تعداد به 40 مکان افزایش یافت. وجود نشانگرهای مشترک در میان برخی از صفات بررسی شده مانند ارتباط معنی‌دار نشانگر S16-1 با 3 صفت در محیط نرمال و با 5 صفت در محیط شوری می‌تواند ناشی از آثار پلیوتروپی این نشانگرها و احتمالاً پیوستگی مکان‌های ژنومی کنترل‌کننده این صفات باشد. نشانگر S11-4 به عنوان نشانگر مشترک مرتبط با عملکرد بیولوژیک در هر دو شرایط محیطی (نرمال و تنش ) و نشانگرهای S6-3 و S12-1 به‌عنوان نشانگرهای مرتبط با عملکرد دانه در شرایط شوری شناخته شدند. در نهایت با توجه به نتایج کسب شده، در صورت تأیید نتایج در سایر زمینه‌های ژنتیکی می‌توان از این نشانگرها در برنامه‌های اصلاحی بهره‌برداری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenotypic diversity and association analysis for traits related to salt tolerance in wheat

نویسندگان [English]

  • Ashkboos Amini 1
  • Sheida Khadam kheir 2
  • Iraj Bernousi 3

1 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

2 Former M.Sc. Student, Department of Plant Breeding, Urmia University, Urmia, Iran.

3 Associate professor of Urmia university, Uromieh, Iran

چکیده [English]

In order to evaluate variation and reaction of 40 wheat genotypes to salinity tolerance and assess the association of 27 microsatellite markers with salinity tolerance and morpho-physiological traits measured under normal and salt stress conditions, the present study was conducted. The results of analysis of variance in two environments showed significant difference among genotypes for all traits, indicating genetic variation among them. Based on the results of combined analysis of variance, the effect of the environment for all traits and the effect of Genotype × environment on most of the traits was significant and it was determined that the response of the evaluated genotypes to salinity stress was different In two environment, the highest variation was belonged to grain yield and its component and biological yield. Cluster analysis in salinity stress based on traits with significant genotype × environment, classified the genotypes into 3 groups i.e. tolerant moderate and sensitive. Association analysis using 27 microsatellite markers, SSR markers with 11 traits measured in two normal conditions and salinity stress for all genotypes was conducted through a mixed linear model (MLM) The study of population structure as a precondition for communication analysis showed that there are 2 probable subgroups (K = 2) in the population studied, which was confirmed by the results of the plot formula. The decomposition of the association analysis using 27 SSR markers with 11 traits measured in two conditions based on mixed linear model (MLM) was carried out using the population structure matrix. Based on the results, 29 locations had a significant relationship with the evaluated traits in the normal environment, while in the salinity stress environment, this number increased to 40 locations. The existence of common markers among some of the studied traits such as the significant associate between S16-1 and 3 traits in normal conditions and with 5 traits in the salinity medium can be due to the polytrophic effects of these markers and possibly the connectivity of genomic locations controlling these traits. S6-3 and S12-1 markers were identified as markers that associated with grain yield in salinity condition and S11-4 marker was identified as marker that related with biological yield in both environmental Conditions. Finally, given the results obtained, if the results are confirmed in other genetic fields, these markers can be used in corrective programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Linear Model
  • SSR Markers
  • Association Analysis
  • Variation
Aghaali Z, Darvishzadeh R, Goodarzi F (2016) Association analysis of morphological traits in castor (Ricinus communis L.) by using ISSR markers. Iranian J. Rangel. Plant Breed. Genet. Res. 24: 79-91.
Aghaee Sarbarzeh M, Amini A, (2011)Genetic variability for agronomic traits in bread wheat genotype collection of Iran. Seed Plant Improv. J. 27-1(4): 581-599.
Akbarpour OA, Dehghani H, Rousta MJ, Amini A, (2015). Evaluation of some Properties of Iranian wheat genotypes in normal and salt-stressed conditions using Restricted Maximum Likelihood (REML). Iran. J. Crop Res. 46(1): 57-69.
Ali Pour H, Bihamta MR, Mohammadi V, Peyghmbari SA (2017) Evaluation of Genetic Variability of Agronomic Traits in Iranian Wheat Landraces and Cultivars. jcb. 9 (22): 168-177.
Amini A, Amirnia A, Ghazvini H (2015) Evaluation of Salinity Tolerance in Bread Wheat Genotypes under Field Conditions, Seed Plant Improv. J. 31 (1): 95-115.
Ayed-Slama O, Bouhaouel I, Chamekh Z, Trifa Y, Sahli A, Aissa NB, Slim-Amara H, (2018) Genetic variation of salt-stressed durum wheat (Triticum turgidum subsp. durum Desf.) genotypes under field conditions and gynogenetic capacity. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 16(1), 161-167.
Braun HJ, Atlin G, Payne T (2010) Multi-location testing as a tool to identify plant response to global climate change. Climate Change and Crop Production 25: 115-138.
Breseghello F, Sorrells ME (2006) Association mapping of kernel size and milling quality in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Genetics, 172(2), 1165-1177
Buckler ES, Thornsberry JM (2002) Plant molecular diversity and applications to genomics. Curr. Opin. Plant Biol. 5: 107-111.
Canama T, Li X, Holowachukb J,Yu M, Xia J, Mandal R, Krishnamurthy R, Bouatra S, Sinelnikov I, Yu B, Grenkow L, Wishart DS, Steppuhn H, Falk KC, Dumonceaux TJ, Gruber MY (2013) Differential metabolite profiles and salinity tolerance between two genetically related brown-seeded and yellow-seeded Brassica carinata lines. Plant Science, 198: 17-26
Dadras AR, Sabouri H, Nejad GM, Sabouri A, Shoai-Deylami M (2014). Association analysis, genetic diversity and structure analysis of tobacco based on AFLP markers. Molecular biology reports, 41(5), 3317-3329.
Drikvand R, Najafian G, Bihamta MR, Ebrahimi A (2018). Mapping some seed quality traits in bread wheat (Triticum aestivum L.) by association mapping using SSR markers. Journal of Applied Biotechnology Reports, 5(3), 92-99.
Emon RM, Islam MM, Halder J, Fan Y (2015) Genetic diversity and association mapping for salinity tolerance in Bangladeshi rice landraces. The Crop Journal 3: 440-444.
Khorsandi Fand Hasheminezhad Y (2019) Agriculture in saline conditions. National Salinity Center, Ministery of Agriculture-Jahad, Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO).
Ghaedrahmati M, Mardi M, Naghavi MR, Majidi Heravan E, Nakhoda B, Azadi A, Kazemi M (2014). Mapping QTLs associated with salt tolerance related traits in wheat (Triticum aestivum L.). JAST, 16(6), 1413-1428.
Ganjkhanlo A, Mohammadi SA, Moghaddam M, Ghasemi–golezani k, Shakiba MR, Yosefi A (2012) Genetic Diversity in Barley as Revealed by Microsatellite Markers and Association Analysis of These Markers by Traits Related to Freezing Tolerance. J. Plant. Seed Breed. 1: 101-114.
Ghaffari Azar A, Darvishzadeh R, Aghaali Z, Kahrizi D, Darvishi B (2019) Assessment of genetic diversity and grouping of maize lines (Zea mays L.) using ISSR markers. Journal of Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biology) 32(2): 194-204.
Genc Y, Oldach K, Verbly AP, Lott G, Hassan M, Tester M, Wallwork H, and McDonald GK (2010) Sodium exclusion QTL associated with improved seedling growth in bread wheat under salinity stress. Theoretical and Applied Genetics, 121(5): 877-94.
Gholizadeh A, Dehghani H, Amini A, Akbarpour O (2018) Identification of salinity tolerant genotypes and study on relationships between yield and its components in bread wheat. Cereal Research 8: 321-332
Holland JB (2007). Genetic architecture of complex traits in plants. Current opinion in plant biology, 10(2), 156-161
Kraakman ATW, Martínez F, Mussiraliev B, Van Eeuwijk FA, Niks RE (2006) Linkage disequilibrium mapping of morphological, resistance and other agronomically relevant traits in modern spring barley cultivars. Mol. Breed. 171: 41‐58.
Kumar V, Singh A, Mithra ASV, Krishnamurthy SL, Swarup K, Jain PJ, Tiwari KK, Kumar P, Rao AR, Sharma SK, Khurana JP, Singh NK, Mohapatra T (2015) Genome-wide association mapping of salinity tolerance in rice (Oryza sativa). DNA Res. 22: 133-145
Li X, Wei Y, Moore KJ, Michaud R, Viands DR, Hansen JL, & Brummer EC (2011) Association mapping of biomass yield and stem composition in a tetraploid alfalfa breeding population. The Plant Genome, 4(1), 24-35.
Jun TH, Van K, Kim MY, Lee SH, Walker DR (2008) Association analysis using SSR markers to find QTL for seed protein content in soybean. Euphytica, 162(2), 179-19
Mahmoodi E, Mohammadi S, Saba J, Hamze H, Rezaei M (2014) Evaluation of relationship among traits in wheat genotypes under terminal water stress conditions. Cereal Res. 4:1-11
Meszaros K, Ildiko K, Csaba K, Judit B, Laszlo L, and Zoltan B (2007) Efficiency of different marker systems for genotype fingerprinting and for genetic diversity studies in barley (Hordeum vulgare L.). South African Journal of Botany, 73: 43-48.
Moghaieb RE, Abdel-Hadi AA, Talaat NB (2011) Molecular markers associated with salt tolerance in Egyptian wheat's. African Journal of Biotechnology 10(79): 18092-18103.
Mahdinejad N, Omidi M, Jalalkamali MR, Naghavi MR, Fakheri B A (2014). QTL analysis of some phenological and morphological traits in Babax and Seri M82 recombinant inbred line population of wheat during salinity stress.
Raiesi T, Sabouri A(2015) validation and association analysis of microsattelite markers raleted to drought and salinity tolerance in aerobic and Iranian rice under osmotic stress. Crop Biotech.10: 57-72.
Rezaei M, Sabouri H, Gholizadeh A, Mohammadi-Gonbad R (2018) Allelic variation, Association Analysis and haplotype diversity for microsatellite markers related to acidic soil tolerance genes in barely. Crop Biothec. 22: 27–3925
Roy SJ, Tucker EJ and Tester M (2011) Genetic analysis of abiotic stress tolerance in crops. Current Opinion in Plant biology, 14: 232-239.
Saberi M H, Arazmjoo E, Amini A, (2017) Assessment of Diversity and Identifying of Effective Traits on Grain Yield of bread wheat Promised Lines under Salt Stress Conditions. jcb. 8 (20): 40-31
Saghai-Maroof MA, Soliman K, Jorgensen RA, and Allard RW (1984) Ribosomal DNA spacer-lenth polymorphism in barely: Mendelian inheritance, chromosomal location and population dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 81: 8014-8018.
Salehi M, Arzani A (2011). Effect of salinity stress on morpho-physiological traits of triticale lines. Iranian Journal of Crop Sciences, 13(4), 697-711.
Sardouie-Nasab S, Mohammadi-Nejad Gh, Nakhoda, B (2013) Assessing genetic diversity of promising wheat (Triticum aestivum L.) lines using microsatellite markers linked with salinity tolerance. Journal of Plant Molecular Breeding 1(2): 28-39.
Shahzad A, Ahmad M, Iqbal M, Ahmed I, and Ali  GM (2012) Evaluation of wheat landrace genotypes for salinity tolerance at vegetative stage by using morphological and molecular markers. Genetic Molecular Research, 11 (1): 679-692.
Shokrpour M, Mohammadi SA, Moghaddam M, Ziai SA, Javanshir A (2008) Analysis of morphologic association, phytochemical and AFLP markers in milk thistle (Silybum marianum L.). Iranian J. med. aromat. Plants. 24: 278-292.
Singh AK, Chaurasia S, Kumar S, Singh R, Kumari J, Yadav MC, Jacob SR (2018). Identification, analysis and development of salt responsive
Singh SP, and Diwivedi VK (2002) Character association and path analysis in wheat (Triticum aestivum L.). Agricultural Science Digest, 22: 225-547.
Tuberosa R, Gill BS, Quarrie SA (2002). Cereal genomics: ushering in a brave new world. Plant Molecular Biology, 48(5-6), 445-449.
Turki N, Shehzad T, Harrabi M, Okuno K (2015). Detection of QTLs associated with salinity tolerance in durum wheat based on association analysis. Euphytica, 201(1), 29-41.
Zhao JL, Wang HW, Zhang XC, Du XY, Li AF, Kong LR (2015). Association analysis of grain traits with SSR markers between Aegilops tauschii and hexaploid wheat (Triticum aestivum L.). J. Integr. Agric, 14, 1936-1948.