با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه زیست‌شناسی سیستم‌ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

خانواده‌ی ژنی WRKY رمزکننده گروه بزرگی از عوامل رونویسی هستند که در تنظیم ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش‌های زیستی و غیرزیستی دخیل می‌باشند. برای گردآوری اعضاء این خانواده ژنی در برنج ژاپونیکا (Oryza sativa ssp. Japonica)، جستجوی چندگانه در پایگاه‏های اطلاعاتی مختلف مرتبط انجام شد. به منظور شناسایی اعضای جدید،tblastn بر اساس توالی‏های حفاظت‏شده‏ی خانواده ژنیWRKY برنج در پایگاه اطلاعاتی NCBI و جستجو بر اساس مدل مخفی مارکوف صورت گرفت. همردیف سازی توالی‌های پروتئینی با استفاده از نرم افزار ClustalW و آنالیز درخت فیلوژنتیکی با استفاده از نرم‏افزار MEGA10 انجام گردید. براساس نتایج به‏دست آمده، 165 عضو از خانواده‏ی ژنی WRKY در برنج یافت شد که 63 عضو جدید بودند. توالی‌های موجود بر مبنای تعداد دمین‌های WRKY و ساختار انگشت روی در سه گروه اصلی دسته‌بندی شدند. بر این اساس 21 پروتئین در گروه I، 53 پروتئین با ساختار انگشت روی Cx7Cx23HxC در گروه III و 82 پروتئین با ساختار انگشت روی Cx4-5Cx22-23HxH در گروه II قرار گرفتند. مکان هر ژن روی کروموزوم مشخص شد. گروه‌های مختلف خانواده ژنی WRKY بر روی کروموزوم‌های مختلف برنج توزیع شده‌اند. بیشترین تعداد ژن OsWRKY روی کروموزوم یک (32 عضو) قرار داشتند. به دنبال بررسی‌های تکمیلی و تعیین ژن‌های کاندید امیدبخش دخیل در تحمل به هر یک از تنش‌ها، می توان از آنها در راستای افزایش تحمل به تنش‌های مورد نظر و تامین امنیت غذایی با استفاده از راهکارهای مهندسی ژنتیک یا اصلاح مولکولی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and classification of the WRKY transcription factors family in Japonica rice

نویسندگان [English]

  • Parisa Daryani 1
  • Fatemeh Farzaneh Piralger 1
  • Nasser Zare 1
  • Zahra-Sadat Shobbar 2
  • Rasool Asghari Zakaria 1

1 Department of Plant Production and Genetics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Department of Systems Biology, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

چکیده [English]

WRKY gene family encodes a large group of transcription factors regulating biotic and abiotic stress-responsive genes. In order to identify the WRKY gene family members in rice (Oryza sativa ssp. japonica), multiple searches were done in the related databases. Rice WRKY-conserved sequences were used as the templates for tBLASTN searches in datasets for finding new members. An HMM profile of WRKY domain was also used to find WRKY gene family. Multiple sequence alignment was done using clustalW software, and phylogenetic trees were drawn using MEGA10 software based on a neighbour-joining method with a 1000 repeats bootstrap index. According to the results, 165 members of the WRKY gene family were found in rice, of which 63 were new members. Sequences were divided into three main groups based on the number of WRKY domains and the structure of zinc-finger motifs. Conclusively, there were 21 proteins with two WRKY conserved domains in group I, 53 proteins with one WRKY conserved domain and Cx7Cx23HxC zinc-finger motif in group III and 82 proteins with one WRKY conserved domain and Cx4-5Cx22-23HxH zinc-finger motif in group II. The chromosomal location of OsWRKYs was detected on the rice genome. The different groups were distributed on various chromosomes. The greatest number of OsWRKY genes (32 members) were located on chromosome 1. Following complementary research and identification of promising candidate genes involved in tolerance to each stress, they can be used to increase tolerance to the desired stresses and provide food security using genetic engineering or molecular breeding approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oryza sativa
  • Japonica subspecies
  • Phylogenetic analysis
  • Transcription factors
  • WRKY
Abbruscato P, Nepusz T, Mizzi L, Del Corvo M, Morandini P, Fumasoni I, Michel C, Paccanaro A, Guiderdoni E, Schaffrath U (2012) OsWRKY22, a monocot WRKY gene, plays a role in the resistance response to blast. Molecular plant pathology. 13 (8):828-841.
Berri S, Abbruscato P, Faivre-Rampant O, Brasileiro AC, Fumasoni I, Satoh K, Kikuchi S, Mizzi L, Morandini P, Pè ME (2009) Characterization of WRKY co-regulatory networks in rice and Arabidopsis. BMC plant biology. 9 (1):1-22.
Cattivelli L, Rizza F, Badeck FW, Mazzucotelli E, Mastrangelo AM, Francia E, Marè C, Tondelli A, Stanca AM (2008) Drought tolerance improvement in crop plants: an integrated view from breeding to genomics. Field crops research. 105 (1-2):1-14.
Cowell IG, Skinner A, Hurst HC (1992) Transcriptional repression by a novel member of the bZIP family of transcription factors.  Mol. cell. Biol. 12: 3070-3077.
Cheng H, Liu H, Deng Y, Xiao J, Li X, Wang S (2015) The WRKY45-2 WRKY13 WRKY42 transcriptional regulatory cascade is required for rice resistance to fungal pathogen. Plant Physiology. 167 (3):1087-1099.
Choi N, Im JH, Lee E, Lee J, Choi C, Park SR, Hwang DJ (2020) WRKY10 transcriptional regulatory cascades in rice are involved in basal defense and Xa1-mediated resistance. Journal of experimental botany. 71(12):3735-3748.
Dai X, Wang Y, Zhang WH (2015) OsWRKY74, a WRKY transcription factor, modulates tolerance to phosphate starvation in rice. Journal of Experimental Botany. 67 (3):947-960.
Eulgem TRP, Robatzek S, Somssich IE (2000) The WRKY superfamily of plant transcription factors. Trends Plant Sci.199-206.
Hwang SH, Kwon SI, Jang JY, Fang IL, Lee H, Choi C, Park S, Ahn I, Bae Sc, Hwang DJ (2016) OsWRKY51, a rice transcription factor, functions as a positive regulator in defense response against Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Plant cell reports. 35 (9):1975-1985
Hwang SH, Yie SW, Hwang DJ (2011) Heterologous expression of OsWRKY6 gene in Arabidopsis activates the expression of defense related genes and enhances resistance to pathogens. Plant Science. 181 (3):316-323.
Jang S, Li HY (2018) Overexpression of OsAP2 and OsWRKY24 in Arabidopsis results in reduction of plant size. Plant Biotechnology. 18.0508 a.
Jimmy JL, Babu S (2019) Variations in the structure and evolution of Rice WRKY genes in Indica and japonica genotypes and their co-expression network in mediating disease resistance. Evolutionary Bioinformatics. 15:1176934319857720.
Jing S, Zhou X, Song Y, Yu D (2009) Heterologous expression of OsWRKY23 gene enhances pathogen defense and dark-induced leaf senescence in Arabidopsis. Plant Growth Regulation. 58 (2):181-190.
Kim T, Kang K, Kim S-H, An G, Paek NC (2019) OsWRKY5 promotes rice leaf senescence via senescence-associated NAC and abscisic acid biosynthesis pathway. International journal of molecular sciences. 20 (18):4437.
Lee H, Cha J, Choi C, Choi N, Ji H-S, Park SR, Lee S, Hwang DJ (2018) Rice WRKY11 plays a role in pathogen defense and drought tolerance. Rice 11 (1):1-12.
Li GZ, Wang ZQ, Yokosho K, Ding B, Fan W, Gong QQ, Li GX, Wu YR, Yang JL, Ma JF (2018) Transcription factor WRKY22 promotes aluminum tolerance via activation of OsFRDL4 expression and enhancement of citrate secretion in rice (Oryza sativa). New Phytologist . 219 (1):149-162.
Li R, Zhang J, Li J, Zhou G, Wang Q, Bian W, Erb M, Lou Y (2015) Prioritizing plant defence over growth through WRKY regulation facilitates infestation by non-target herbivores. Elife 4:e04805.
Lilly JJ, Subramanian B (2018) Gene network mediated by WRKY13 to regulate resistance against sheath infecting fungi in rice (Oryza sativa L.). Plant Science. 280:269-282.
Miyamoto T, Takada R, Tobimatsu Y, Suzuki S, Yamamura M, Osakabe K, Osakabe Y, Sakamoto M, Umezawa T (2020) Double knockout of OsWRKY36 and OsWRKY102 boosts lignification with altering culm morphology of rice. Plant Science. 296:110466.
Olsen AN, Ernst HA, Leggio LL, Skriver K (2005) NAC transcription factors: structurally distinct, functionally diverse. Trends in plant science. 10 (2):79-87.
Peng Xx, TANG Xk, ZHOU P, HU Yj, DENG Xb, Yan H, WANG Hh (2011) Isolation and expression patterns of rice WRKY82 transcription factor gene responsive to both biotic and abiotic stresses. Agricultural Sciences in China. 10 (6):893-901.
Peng X, Hu Y, Tang X, Zhou P, Deng X, Wang H, Guo Z (2012) Constitutive expression of rice WRKY30 gene increases the endogenous jasmonic acid accumulation, PR gene expression and resistance to fungal pathogens in rice. Planta. 236 (5):1485-1498.
Peng X, Wang H, Jang JC, Xiao T, He H, Jiang D, Tang X (2016) OsWRKY80-OsWRKY4 module as a positive regulatory circuit in rice resistance against Rhizoctonia solani. Rice. 9 (1):1-14.
Peng Y, Bartley LE, Chen X, Dardick C, Chern M, Ruan R, Canlas PE, Ronald PC (2008) OsWRKY62 is a negative regulator of basal and Xa21-mediated defense against Xanthomonas oryzae pv. oryzae in rice. Molecular plant. 1 (3):446-458.
Pillai SE, Kumar C, Patel HK, Sonti RV (2018) Overexpression of a cell wall damage induced transcription factor, OsWRKY42, leads to enhanced callose deposition and tolerance to salt stress but does not enhance tolerance to bacterial infection. BMC plant biology. 18 (1):1-15.
Qiu Y, Yu D (2009) Over-expression of the stress-induced OsWRKY45 enhances disease resistance and drought tolerance in Arabidopsis. Environmental and experimental botany. 65 (1):35-47.
Raineri J, Wang S, Peleg Z, Blumwald E, Chan RL (2015) The rice transcription factor OsWRKY47 is a positive regulator of the response to water deficit stress. Plant molecular biology. 88 (4):401-413.
Ross CA, Liu Y, Shen QJ (2007) The WRKY gene family in rice (Oryza sativa). Journal of Integrative Plant Biology. 49 (6):827-842.
Rushton PJ, Somssich IE, Ringler P, Shen QJ (2010) WRKY transcription factors. Trends in plant science. 15 (5):247-258.
Shen H, Liu C, Zhang Y, Meng X, Zhou X, Chu C, Wang X (2012) OsWRKY30 is activated by MAP kinases to confer drought tolerance in rice. Plant molecular biology. 80 (3):241-253.
Singhal P, Jan AT, Azam M, Haq QMR (2016) Plant abiotic stress: a prospective strategy of exploiting promoters as alternative to overcome the escalating burden. Frontiers in Life Science. 9 (1):52-63.
Song Y, Chen L, Zhang L, Yu D (2010) Overexpression of OsWRKY72 gene interferes in the abscisic acid signal and auxin transport pathway of Arabidopsis. Journal of biosciences. 35 (3):459-471.
Vinocur B, Altman A (2005) Recent advances in engineering plant tolerance to abiotic stress: achievements and limitations. Current opinion in biotechnology. 16 (2):123-132.
Vo KT, Kim CY, Hoang TV, Lee SK, Shirsekar G, Seo YS, Lee SW, Wang GL, Jeon JS (2018) OsWRKY67 plays a positive role in basal and XA21-mediated resistance in rice. Frontiers in plant science. 8:2220.
Voorrips R (2002) MapChart: software for the graphical presentation of linkage maps and QTLs. Journal of heredity. 93 (1):77-78.
Wang H, Hao J, Chen X, Hao Z, Wang X, Lou Y, Peng Y, Guo Z (2007) Overexpression of rice WRKY89 enhances ultraviolet B tolerance and disease resistance in rice plants. Plant molecular biology. 65 (6):799-815.
Wang H, Meng J, Peng X, Tang X, Zhou P, Xiang J, Deng X (2015) Rice WRKY4 acts as a transcriptional activator mediating defense responses toward Rhizoctonia solani, the causing agent of rice sheath blight. Plant molecular biology. 89 (1):157-171.
Wang P, Xu X, Tang Z, Zhang W, Huang XY, Zhao FJ (2018) OsWRKY28 regulates phosphate and arsenate accumulation, root system architecture and fertility in rice. Frontiers in plant science. 9:1330.
Wu KL, Guo ZJ, Wang HH, Li J (2005) The WRKY family of transcription factors in rice and Arabidopsis and their origins. DNA research. 12 (1):9-26.
Xie Z, Zhang ZL, Zou X, Huang J, Ruas P, Thompson D, Shen QJ (2005) Annotations and functional analyses of the rice WRKY gene superfamily reveal positive and negative regulators of abscisic acid signaling in aleurone cells. Plant physiology. 137 (1):176-189.
Yamamoto T, Yoshida Y, Nakajima K, Tominaga M, Gyohda A, Suzuki H, Okamoto T, Nishimura T, Yokotani N, Minami E (2018) Expression of RSOsPR10 in rice roots is antagonistically regulated by jasmonate/ethylene and salicylic acid via the activator OsERF87 and the repressor OsWRKY76, respectively. Plant direct 2 (3):e00049.
Yokotani N, Sato Y, Tanabe S, Chujo T, Shimizu T, Okada K, Yamane H, Shimono M, Sugano S, Takatsuji H (2013) WRKY76 is a rice transcriptional repressor playing opposite roles in blast disease resistance and cold stress tolerance. Journal of experimental botany 64 (16):5085-5097.
Yoo SJ, Kim SH, Kim MJ, Ryu CM, Kim YC, Cho BH, Yang KY (2014) Involvement of the OsMKK4-OsMPK1 cascade and its downstream transcription factor OsWRKY53 in the wounding response in rice. The plant pathology journal. 30 (2):168.
Zhang J, Peng Y, Guo Z (2008) Constitutive expression of pathogen-inducible OsWRKY31 enhances disease resistance and affects root growth and auxin response in transgenic rice plants. Cell Research. 18 (4): 508-521.
Zhang Y, Wang L (2005) The WRKY transcription factor superfamily: its origin in eukaryotes and expansion in plants. BMC evolutionary biology 5 (1):1-12.
Zhou C, Lin Q, Lan J, Zhang T, Liu X, Miao R, Mou C, Nguyen T, Wang J, Zhang X (2020) WRKY Transcription Factor OsWRKY29 Represses Seed Dormancy in Rice by Weakening Abscisic Acid Response. Frontiers in Plant Science 11:691.