با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران.

2 استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استاد، آزمایشگاه اکولوژی عملکردی، مدرسه عالی ملی زراعت تولوز، انستیتو ناسیونال پلی‌تکنیک، تولوز، فرانسه.

چکیده

دانه‌های روغنی بی‌شک از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی هستند که تولید آن‌ها جزو نیازهای زیربنایی برای ایجاد امنیت غذایی هر جامعه محسوب می‌شود. آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus L. گیاهی یکساله، یک‌پایه، دولپه از تیره‌ی مرکبان (Composite) می‌باشد. این جنس دارای گونه‌های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید است که آفتابگردان زراعی جزو گونه‌های دیپلوئید با تعداد کروموزم پایه 17=x می‌باشد. آفتابگردان به‌طورعمده به‌خاطر روغن خوراکی آن کشت می‌شود. تنش‌های محیطی از قبیل خشکی، شوری، دمای غیرمعمول، مسمومیت با فلزات سنگین و تابش فرابنفش از تهدیدات جدی برای رشد، سوخت و ساز و بهره‌وری گیاهان می‌باشند. در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های شگفت‌آور در زمینه‌های زیست‌فناوری، مهندسی ژنتیک و علوم کامپیوتر باعث شده است تا برنامه‌های به‌نژادی از سرعت، دقت و کارایی بسیار بالاتری نسبت به گذشته برخوردار باشند. تکنیک‌های جدید در صورتی که به‌طور مناسب در برنامه‌های به‌نژادی وارد شوند باعث افزایش چشم‌گیر سرعت و دقت این برنامه‌ها شده و می‌توانند هزینه‌ها را به‌میزان فوق‌العاده‌ای کاهش دهند. در این مقاله به‌طور مختصر ضمن اشاره به روش‌های به‌نژادی متداول، به روش‌های نوین و کاربرد آن‌ها در اصلاح آفتابگردان پرداخته می‌شود. در 10 سال اخیر علم ژنومیک اطلاعات ژنتیکی صفات کمّی را توسعه داده و گزینش به‌ کمک نشانگر تبدیل به یک ابزار کاربردی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conventional and molecular breeding of sunflower (Helianthus annuus L.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Nabipour 1
  • Reza Darvishzadeh 2
  • Ahmad Sarrafi 3

1 Assistant Professor, Rice Research Institute of Iran, Mazandaran Branch, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Amol, Iran.

2 Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

3 Professor, Laboratoire Ecologie Fonctionnelle, EcoLab, Dynabio, INP-ENSAT, 18 Chemin de Borde Rouge, BP 32607, 31326 Castanet-Tolosan, France.

چکیده [English]

Oilseeds are undoubtedly one of the most strategic agricultural products; their production is of basic needs for food security in any society. Sunflower with the scientific name of Helianthus annuus L. is an annual, monoecy, dicotyledonous plant that belongs to composite family. This genus consists diploid, tetraploid and hexaploid species, and common sunflower is a diploid species with a base chromosome number of x=17. Sunflower is grown mainly for its edible oil. Environmental stresses such as drought, salinity, unusual temperatures, heavy metal and UV radiation are serious threats to plant growth, metabolism and productivity. In recent years, astonishing advances in biotechnology, genetic engineering, and computer science have made breeding programs much faster, more accurate, and more efficient than ever before. New techniques, if properly incorporated into breeding programs, can dramatically increase the speed and accuracy of these programs and can reduce costs by an extraordinary amount. In this article, while briefly referring to conventional breeding methods, new methods and their application in sunflower breeding are discussed. In the last 10 years, the science of genomic has expanded the genetic information of quantitative traits, and marker assisted selection has become a practical tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disease resistance
  • drought tolerance
  • map based cloning
  • QTL mapping
  • transgenic plants
Abou Al Fadil T, Dechamp-Guillaume G, Darvishzadeh R, Sarrafi, A (2007) Genetic control of partial resistance to ‘collar’ and ‘root’isolates of Phoma macdonaldii in sunflower. Eur J Plant Pathol 117: 341-346.
Ahloowalia BS, Maluszynski M, Nichterlein K (2004) Global impact of mutation-derived varieties. Euphytica 135: 187-204.
Ahmadpour S, Sofalian O, Darvishzadeh R, Abbaspour N (2018) Preliminary evidence of the associations between
    DNA markers and morphological characters in sunflower under natural and salt stress conditions. Zemdirbyste-Agriculture 105 (3): 279-286.
Alibert G, Aslane-Chanabe C, Burrus M (1994) Sunflower tissue and cell-cultures and their use in biotechnology. Plant Physiol Biochem 32: 31-44.
Al-Khatib K, Miller JF (2000) Registration of four genetic stocks of sunflower resistant to imidazolinone herbicides. Crop Sci 40: 869-870.
Allinne, C, Maury P, Sarrafi A, Grieu P (2009) Genetic control of physiological traits associated to low temperature growth in sunflower under early sowing conditions. Plant Sci 177: 349-359.
Amoozadeh M, Darvishzadeh R, Davar R, Abdollahi Mandoulakani B, Haddadi P, Basirnia A (2015) Quantitative trait loci associated with isolate specific and isolate non-specific partial resistance to Sclerotinia sclerotiorum in Sunflower. Journal of Agricultural Science and Technology 17: 213-226.
Arumuganathan K, Earle ED (1991) Nuclear DNA content of some important plant species. Plant Mol Biol Rep 9: 208-218.
Asia Khaton M, Qureshi S, Hssain MK (2000) Effect of salinity on some yield parameters of sunflower. International Journal of Agriculture and Biology 4: 382-384.
Baack EJ, Whitney KD, Rieseberg LH (2005) Hybridization and genome size evolution: Timing and magnitude of nuclear DNA content increases in Helianthus homoploid species. New Phytol 167: 623–630.
Badouin H, Gouzy J, Grassa CJ, Murat F, Staton SE, Cottret L et al. (2017) The sunflower genome provides insights into oil metabolism, flowering and Asterid evolution. Nature 546: 148–152. doi: 10.1038/nature22380
Baumgartner JR, Al-Khatib K, Currie RS (1999) Cross-resistance of imazethapyr-resistant common sunflower H. annuus to selected imidazolinone, sulfonylurea, and triazolopyrimidine herbicides. Weed Tech 13: 606-664.
Berry ST, Leon AJ, Hanfrey CC, Challis P, Burkolz A, Barnes SR, Rufener GK, Lee M, Caligari PDS (1995) Molecular-marker analysis of Helianthus annuus L. 2. Construction of an RFLP map for cultivated sunflower. Theor Appl Genet 9l: 195–199.
Bert PF, Jouan I, de Labrouhe DT, Serre F, Philippon J, Nicolas P, Vear F (2003) Comparative genetic analysis of quantitative traits in sunflower (Helianthus annuus L.) 2. Characterisation of QTL involved in developmental and agronomic traits Theor Appl Genet 107: 181–189.
Bert PF, Jouan I, Tourvieille de Labrouhe D, Serre F, Nicolas P, Vear F (2002) Comparative genetic analysis of quantitative traits in sunflower (Helianthus annuus L.) l. QTL involved in resistance to Sclerotinia sclerotiorum and Diaporthe helianthi. Theor Appl Genet 105: 985–993.
Bervillé A, Bacilieri R, Langar K, Griveau Y, Lacombe S, Serieys H, Léger S, Tersac M, Kaan F (2005) From trait to markers to perform marker assisted selection: Two case studies in sunflower recombinant inbred lines populations for components of resistance to phomopsis (Diaporthe helianthi munt-cvet et al.) and of the high oleic acid content of oil. Zbornik Radova 41: 69-86.
Bonciu E, Iancu P (2010) The water stress resistance to some foreign sunflower hybrids. J Hort Forest Biotech 14: 81-84.
Bonnafous F, Langdale N, Sunrise C, Mangin B (2016) Inclusion of dominance effect in genomic selection model to improve predictive ability for sunflower hybrid performance. In: Proceedings of the 19th International Sunflower Conference, Edirne, 285.
Boot RGA (1990) The significance of size and morphology of root systems for nutrient acquisition and competition. In Causes and consequences of variation in growth rate and productivity of higher plants. Edited by H. Lambers, M.L. Cambridge, H. Lonings, and T.L. Pons. SPB Academic Publishing, The Hague, Netherlands. pp. 299–311.
Bordat A, Marchand G, Langlade NB, Pouilly N, Muños S, Dechamp-Guillaume G, Vincourt P, Bret-Mestries E (2017) Different genetic architectures underlie crop responses to the same pathogen: the {Helianthus annuus * Phoma macdonaldii} interaction case for black stem disease and premature ripening. BMC Plant Biol 17:167. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1186/s12870-017-1116-1
Brothers ME, Miller JF (1999) Core subset for the cultivated sunflower collection. In: Proc 21st Sunflower Res Workshop, 14–15 Jan 1999, Fargo, ND, USA, pp 124–127.
Burke J, Gardner K, Rieseberg L (2002) The potential for gene flow between cultivated and wild sunflower (Helianthus annuus) in the United States. Am J Bot 89: 1550–1552.
Burke JM, Tang S, Knapp SJ, Rieseberg LH (2002) Genetic analysis of sunflower domestication. Genetics 161(3): 1257–1267.
Carter C, Nabipour A, Sarrafi A (2005) Organogenesis of sunflower mutant lines. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 84: 87-97.
Cellier F, Conéjéro G, Breitler JC, Casse F (1998) Molecular and physiological responses to water deficit in drought-tolerant and drought-sensitive lines of sunflower. Plant Physiol 116: 319–328.
Coca MA, Almoguera C, Jordano J (1994) Expression of sunflower low-molecular weight heat-shock proteins during embryogenesis and persistence after germination-localization and possible functional implications. Plant Mol Biol 25: 479–492.
Coca MA, Almoguera C, Thomas TL, Jordano J (1996) Differential regulation of small heat shock protein genes in plants: analysis of water-stress-inducible and developmentally activated sunflower promoter. Plant Mol Biol 31: 863–876.
Connor DJ, Sadras VO (1992) Physiology of yield expression in sunflower. Field Crops Res 30:333-389.
Darvishzadeh R, Poormohammad Kiani S, Huget T, Sarrafi A (2008a) Genetic variation and identification of molecular markers with partial resistance to black stem in gamma-irradiation induced mutants in sunflower. Canadian J Plant Pathol 30:106-114.
Darvishzadeh R, Hewezi T, Gentzbittel L, Sarrafi A (2008b) Differential expression of defence-related genes between compatible and partially compatible sunflower-Phoma macdonaldii interactions. Crop protection 27:740-746.
Darvishzadeh R, Dechamp-Guillaume G, Hewezi T, Sarrafi A (2007a) Genotype-isolate interaction for resistance to black stem in sunflower (Helianthus annuus L.). Plant Pathology 56: 654–660.
Darvishzadeh R, Poormohammad Kiani S, Dechamp-Guillaume G, Gentzbittel L, Sarrafi A (2007b) Quantitative trait loci associated with isolate-specific and isolate-non-specific partial resistance to Phoma macdonaldii isolates in sunflower. Plant Pathology 56: 855-861.
Davar R, Darvishzadeh R, Majd A, Ghosta Y, Sarrafi A (2010) QTL mapping of partial resistance to basal stem rot in sunflower using recombinant inbred line population. Phytopathologia Mediterranea 49: 330-341.
Dicu G, Dumitrescu N, Radu M, State D, Fuia S, Diaconescu O (2009) Improving sunflower for resistance to Orobanche and tribenuron methyl herbicides- sunflower hybrid PF100. Helia 32: 119-126.
Dimitrijevic A and Horn R (2018) Sunflower Hybrid Breeding: From Markers to Genomic Selection. Front. Plant Sci. 8: 2238. doi: 10.3389/fpls.2017.02238
Ding T, Yang Z, Wei X, Yuan F, Yin S, Wang B (2015) Evaluation of salt-tolerant germplasm and screening of the salt-tolerance traits of sweet sorghum in the germination stage. Funct Plant Biol 45(10): 1073-1081. doi: 10.1071/FP18009. PMID: 32291006.
Ebrahimi A, Maury P, Berger M, Calmon A, Grieu P, Sarrafi A (2009) QTL mapping of protein content and seed characteristics under water-stress conditions in sunflower. Genome 52:419–430.
Ebrahimi A, Maury P, Berger M, Poormohammad Kiani S, Nabipour A, Shariati F, Grieu P, Sarrafi A (2008) QTL mapping of seed-quality traits in sunflower recombinant inbred lines under different water regimes. Genome 51: 599–615.
Encheva J, Shindrova P, Penchev E (2008) Developing mutant sunflower lines (Helianthus annuus L.) through induced mutagenesis. Helia 31:61-72.
Encheva J, Tsvetkova F, Ivanov P (2002) Creating genetic variability in sunflower trough the direct organogenesis method, independently and in combination with gamma irradiation. Helia 25: 1-8.
Erbas S, Baydar H (2007) Defoliation Effects on Sunflower (Helianthus annuus L.) Seed Yield and Oil Quality. Turk J Biol 31: 115-118.
Everett NP, Robinson KEP, Mascarenhas D (1987) Genetic engineering of sunflower (Helianthus annuus L.) Bio/Technology 5: 1201–1204.
Fambrini M, Durante C, Cioni G, Geri C, Gioretti L, Michelotti V, Salvini M, Pugliesi C (2006) Characterization of LEAFY COTYLEDON1-LIKE gene in Helianthus annuus and its relationship with zygotic and somatic embryogenesis. Dev Gen Evol 216: 253–264.
Feng J, Liu Z, Cai X, Jan CC (2013) Toward a molecular cytogenetic map for cultivated sunflower (Helianthus annuus L.) by landed BAC/BIBAC clones. G3 (Bethesda, Md.), 3(1):31–40. https://doi.org/10.1534/g3.112.004846
Feng J, Liu Z, Jan CC (2009) Development of a set of chromosome-specific cytogenetic DNA markers in sunflower using BAC-FISH. Proceedings 31st Sunflower Research Workshop, National Sunflower Association, January 13-14, 2009, Fargo, ND. Available: http://www.sunflowernsa.com/research/research-workshop/documents/Feng_BACFISH_09.pdf
Feng J, Vick BA, Lee MK, Zhang HB, Jan CC (2006) Construction of BAC and BIBAC libraries from sunflower and identification of linkage group-specific clones by overgo hybridization. Theor Appl Genet 113: 23–32.
Fereres E, Gimenez C, Fernandez JM (1986) Genetic variability in sunflower cultivars under drought. I. Yield relationships. Aust J Agric Res 37: 573–582.
Fernandez-Martinez J.M., Perez-Vich B. 2009. Sunflower. In: Oil Crops, eds. Johann Vollmann, Istvan Rajcan, 517-533. New York: Springer.
Fick G (1978) Breeding and genetics. In: J Carter (ed) Sunflower Science and Technology. Agronomy 19, ASA, Madison, WI, USA, pp 279–338.
Fick GN (1989) Sunflower. In: G Robbelen, RK Downey, A Ashri (eds) Oil Crops of the World. McGraw-Hill, New York, USA, pp 301–318.
Filippi CV, Zubrzycki JE, Di Rienzo JA et al. (2020) Unveiling the genetic basis of Sclerotinia head rot resistance in sunflower. BMC Plant Biol 20: 322. https://doi.org/10.1186/s12870-020-02529-7
Fitch-Haumann B (1994) Modified oil may be key to sunflower’s future. INFORM 5: 1198–1210.
Flores-Berrios E, Sarrafi A, Fabre F, Alibert G, Gentzbittel L (2000a) Genotypic variation and chromosomal location of QTLs for somatic embryogenesis revealed by epidermal layer culture of recombinant inbred lines in the sunflower (Helianthus annuus L.). Theor Appl Genet 101:1307-1312.
Flores-Berrios E, Gentzbittel L, Kayyal H, Alibert G, Sarrafi A (2000b) AFLP mapping of QTLs for in-vitro organogenesis traits using recombinant inbred lines in sunflower (Helianthus annuus L.). Theor Appl Genet 101:1299-1306.
Flores-Berrios E, Gentzbittel L, Mokrani L, Alibert G, Sarrafi A (2000c). Genetic control of early events in protoplast division and regeneration pathways in sunflower. Theor Appl Genet 101: 606-612.
Gentzbittel L, Mestries E, Mouzeyar S, Mazeyrat F, Badoui S, Vear F, Tourvieille de Labrouhe D, Nicolas P (1999) A composite map of expressed sequences and phenotypic traits of the sunflower (Helianthus annuus L.) genome. Theor Appl Genet 99: 218–234.
Gentzbittel L, Mouzeyar S, Badoui S, Mestries E, Vear F, Tourvieille de Labrouhe D, Nicolas P (1998) Cloning of molecular markers for disease resistance in sunflower, Helianthus annuus L. Theor Appl Genet 96: 519–525.
Gentzbittel L, Vear F, Zhang YX, Bervillé A, Nicolas P (1995) Development of a consensus linkage RFIP map of cultivated sunflower (Helianthus annuus L.). Theor Appl Genet 90: 1079–1086.
Giriraj K, Hiremath SR, Seetharam A (1990) Induced variability for flowering, seed weight and oil content in parental lines of sunflower hybrid BSH-1. Indian J Genet Plant Breed 50: 1-7.
Guo S, Zuo Y, Zhang Y, Wu C, Su C, Jin W, et al. (2017) Large-scale transcriptome comparison of sunflower genes responsive to Verticillium dahliae. BMS Genomics 18: 42. doi: 10.1186/s12864-016-3386-7
Gupta A (1976) Differential effects of irradiation on ornamental varieties of Helianthus annuus L. with special reference to their cytological behavior. Agron Lusit 37: 189-205.
Haddadi B, Yazdi-samadi B, Naghavi MR, Kalantari A, Maury P, Sarrafi A (2011a) QTL analysis of agronomic traits in recombinant inbred lines of sunflower under partial irrigation. Plant Biotech Rep 5: 135-146.
Haddadi P, Ebrahimi A, Langlade NB, Yazdi-samadi B, Berger M, Calmon A, Naghavi MR, Vincourt P, Sarrafi A (2011b) Genetic dissection of tocopherol and phytosterol in recombinant inbred lines of sunflower through quantitative trait locus analysis and the candidate gene approach. Mol Breed (DOI 10.1007/s11032-011-9585-7 Published on line)
Haddadi P, Yazdi-samadi B, Berger M, Naghavi MR, Calmon A, Sarrafi A (2011c) Genetic variability of seed-quality traits in gamma-induced mutants of sunflower (Heliantus annuus L.) under water-stressed condition. Euphytica 178: 247-259.  
Haddadi P, Yazdi-samadi B, Langlade NB, Naghavi MR, Berger M, Kalantari A, Calmon A, Maury P, Vincourt P, Sarrafi A (2010) Genetic control of protein, oil and fatty acids content under partial drought stress and late sowing conditions in sunflower (Helianthus annuus). African J Biotech 9: 6768-6782.
Hall AJ, Sporsaro MM, Chimenti CA (2010) Stem lodging in sunflower: variations in stem failure moment of force and structure across crop population densities and post-anthesis developmental stages in two genotypes of contrasting susceptibility to lodging. Field Crops Res 116: 46–51. doi: 10.1016/j.fcr.2009.11.008
Hass CG, Tang S, Leonard S, Traber MG, Miller JF, Knapp SJ (2006) Three non-allelic epistatically interacting methyltransferase mutations produce novel tocopherol (vitamin E) profiles in sunflower. Theor Appl Genet 113: 767–782.
Hervé D, Fabre F, Flores-Berrios E, Leroux N, Al-Chaarani G, Sarrafi A (2001) QTL analysis of photosynthesis and water status traits in sunflower (Helianthus annuus L.) under greenhouse conditions. J Exp Bot 52: 1857-1864.
Hewezi T, Alibert G, Kallerhoff J (2004) Genetic transformation of sunflower (Helianthus annuus L.). In: I Curtis (ed) Transgenic Crops of the World. –Essential Protocols. Kluwer Academic Publ, Dordrecht, The Netherlands, pp 435–451.
Hewezi T, Perrault A, Alibert G, Kallerhoff J (2002) Dehydrating immature embryo split apices and rehydrating with Agrobacterium tumefaciens: A new method for genetically transforming recalcitrant sunflower. Plant Mol Biol Rep 20: 335–345.
Horn R, Hamrit S (2010) Gene cloning and characterization. In: Hu J, Seiler G, Kole C (Eds) Genetics, genomics and breeding of sunflower. Science Publishers, NH 03748, USA
Hu J, Yue B, Vick B (2007) Integration of TRAP markers onto a sunflower SSR linkage map constructed from 92 recombinant inbred lines. Helia 30: 25–36.
Hu, J., Seiler, G. and Kole, C. 2010. Genetics, genomics and breeding of sunflower. Routledge, USA, 342 pages.
Huang XQ, Nabipour A, Gentzbittel L, Sarrafi A (2007) Somatic embryogenesis from thin epidermal layers in sunflower. Plant Sci 173: 247-252.
Ivanov A, Stamatov D (1976) Investigations of changes in the biologically active complex of sunflower oil, lard and butter under the influence of gamma rays. Seifen Ole Fette Wachse 102: 145-148.
Jambhulkar SJ, Joshua DC (1999) Induction of plant injury, chimera, chlorophyll and morphological mutations in sunflower using gamma rays. Helia 22: 63-73.
Jan CC, Chandler JM, Wagner SA (1988) Induced tetraploidy and trisomics production of Helianthus annuus L. Genome 30: 647–651.
Jan CC, Vick BA, Miller JF, Kahler AL, Butler ET (1998) construction of an RFLP linkage map for cultivated sunflower. Theor Appl Genet 96:15–22.
Kallerhoff J, Alibert GF (1996) Sunflower and biotechnology: Current situation and outlook. OCL-Oleagineux Corps Gras Lipides 3: 154–158.
Kane NC, Gill N, King MG, Bowers JE, Berges H, Gouzy J, Bachlava E, Langlade NB, Lai Z, Stewart M, Burke JM, Vincourt P, Knapp SJ, Rieseberg LH (2011) Progress towards a reference genome for sunflower. Botany 89: 429–437.
Khanna KR, Bapna CS (1978) Gamma ray induced variability and macromutations in sunflower, Helianthus annuus L. New Bot 5: 95-102.
Kinman ML (1970) Letter to Participants. Proc 4th Int Sunflower Conf, Memphis, TN, USA, June 23–25, 1970.
Kolkman JM, Slabaugh MB, Bruniard JM, Berry S, Bushman BS, Olungu C, Maes N, Abratti G, Zambelli A, Miller JF, Leon A, Knapp SJ (2004) Acetohydroxyacid synthase mutations conferring resistance to imidazolinone or sulfonylurea herbicides in sunflower. Theor Appl Genet 109: 1147–1159.
Lacombe S, Abbott AG, Berville A (2002) Repeats of an oleate desaturase region cause silencing of the normal gene explaining the high oleic Perevenets sunflower mutant. Helia 25: 95–104.
Lacombe S, Souyris I, Bervillé AJ (2009) An insertion of oleate desaturase homologous sequence silences via siRNA the functional gene leading to high oleic acid content in sunflower seed oil. Mol Genet Genomics 281: 43-54.
Langar K, Lorieux M, Desmarais E, Griveau Y, Gentzbittel L, Bervillé A (2003) A Combined mapping of DALP and AFLP markers in cultivated sunflower using F9 recombinant inbred line. Theor Appl Genet 106: 1068–1074.
Lawson WR, Goulter KC, Henry RJ, Kong GA, Kochman JK (1998) Marker assisted selection for two rust resistance genes in sunflower. Mol Breed 4: 227-234.
Leclercq P (1966) Une stérilité mâle utilisable pour la production d’hybrides simples de tournesol. Ann Amélior Plant 16: 135–144.
Leclercq P (1969) Une stérilité cytoplasmique chez le tournesol. Ann Amélior Plant 19: 99–106.
Leclercq P (1971) La stérilité mâle cytoplasmique du tournesol 1. Premières études sur la restauration de la fertilité. Ann Amélior Plant 21:45–54.
Leclercq P, Cauderon Y, Dauge M (1970) Sélection pour la résistance au mildiou du tournesol a partir d’hybrides topinambour x tournesol. Ann Amel Plant 20: 363–373.
Leon AJ, Lee M, Andrade FH (2001) Quantitative trait loci for growing degree days to flowering and photoperiod response in sunflower (Helianthus annuus L.). Theor Appl Genet 102: 497–503.
Lexer C, Lai Z, Rieseberg LH (2004) Candidate gene polymorphisms associated with salt tolerance in wild sunflower hybrids: implications for the origin of Helianthus paradoxus, a diploid sunflower hybrid species. New Phytologist 161: 225-233.
Lexer C, Welch ME, Durphy JL, Rieseberg LH (2003) Natural selection for salt tolerance quantitative trait loci (QTLs): Implications for the origin of Helianthus paradoxus, a diploid hybrid species. Mol Ecol 12: 1225-1235.
Li W, Zhang H, Zeng Y, Xiang L, Lei Z, Huang Q, Li T, Shen F, Cheng Q (2020) A Salt Tolerance Evaluation Method for Sunflower (Helianthus annuus L.) at the Seed Germination Stage. Sci Rep 10: 10626. https://doi.org/10.1038/s41598-020-67210-3
Livaja M, Wang Y, Wieckhorst S, Haseneyer G, Seidel M, Hahn V, et al. (2013) BSTA: a targeted approach combines bulked segregant analysis with next-generation sequencing and de novo transcriptome assembly for SNP discovery in sunflower. BMC Genomics 14: 628. doi: 10.1186/1471-2164-14-628
Livaja M, Unterseer S, Erath W, Lehermeier C, Wieseke R, Plieske J, et al. (2016) Diversity analysis and genomic prediction of Sclerotinia resistance in sunflower using a new 25 K SNP genotyping array. Theor Appl Genet 129: 317–329. doi: 10.1007/s00122-015-2629-3
Lyu P, Hou J, Yu H, Shi H (2020) High-density genetic linkage map construction in sunflower (Helianthus annuus L.) using SNP and SSR markers. Current Bioinformatics 15: 8. DOI:10.2174/1574893615666200324134725
Makarenko MS, Usatov AV, Tatarinova TV et al. (2019) Characterization of the mitochondrial genome of the MAX1 type of cytoplasmic male-sterile sunflower. BMC Plant Biol 19: 51 https://doi.org/10.1186/s12870-019-1637-x
Maluszynski M, Nichterlein K, van Zanten L, Ahloowalia BS (2000) Officially released mutant varieties –the FAO/IAEA database. Mutation Breed Rev 12: 1–84.
Mangin B, Bonnafous F, Blanchet N, Boniface MC, Bret-Mestries E, Carrère S, Cottret L, Legrand L, Marage G, Pegot-Espagnet P, Munos S, Pouilly N, Vear F, Vincourt P, Langlade NB (2017) Genomic prediction of sunflower hybrids oil content. Frontiers in Plant Science 8: 1633. DOI=10.3389/fpls.2017.01633
Manoj Kumar A, Sundaresha S, Rohini S. 2011. Transgenic sunflower (Helianthus annuus L.) with enhanced resistance to a fungal pathogen Alternaria helianthin. Transgenic Plants J 5(1): 50-56.
Mestries E, Gentzbittel L, Tourvieille De Labrouhe D, Nicolas P, Vear F (1998) Analyses of quantitative trait loci associated with resistance to Sclerotinia sclerotiorum in sunflowers (Helianthus annuus L.) using molecular markers. Mol Breed 4: 215–226.
Michelotti V, Giorgetti L, Geri C, Cionini G, Pugliesi C, Fambrini M (2007) Expression of the HtKNOT1, a class I KNOX gene, overlaps cell layers and development compartments of differentiating cells in stems and flowers of Helianthus tuberosus. Cell Biol Int 31: 1280–1287.
Mickelbart MV, Hasegawa PM, Bailey-Serres J (2015) Genetic mechanisms of abiotic stress tolerance that translate to crop yield stability. Nat Rev Genet 16: 237–251.
Miller J, Hammond J (1985) Improvement of yield in sunflower utilising reciprocal fullsib selection. Proc 11th Int Sunflower Conf, Mar-del-Plata, Argnetina, pp 715–720.
Miller J, Zimmerman D, Vick B (1987) Genetic control of high oleic acid content in sunflower. Crop Sci 27: 923–926.
Miller, JF, Al-Khatib, K (2002) Registration of imidazolinone herbicide-resistant sunflower maintainer (HA425) and fertility restorer (RHA426 and RHA427) germplasms. Crop Sci 42: 988–989.
Mokrani L, Gentzbittel L, Azanza F, Fitamant G, Al-Chaarani G, Sarrafi A, (2002) Mapping and analysis of quantitative trait loci for grain oil content and agronomic traits using AFLP and SSR in sunflower (Helianthus annuus L.). Theor Appl Genet 106: 149-156.
Muellenborn C, Krause JH, Cerboncini C (2011) Analysis of differential transcript expression reveals time-dependent leaf responses to Sclerotinia sclerotiorum in wild and cultivated sunflower. Plant Mol Biol Rep 29: 597–608. doi: 10.1007/s11105-010-0265-2
Mushke R, Yarra R, Kirti PB (2019) Improved salinity tolerance and growth performance in transgenic sunflower plants via ectopic expression of a wheat antiporter gene (TaNHX2). Mol Biol Rep 46(6): 5941-5953. doi: 10.1007/s11033-019-05028-7.
Nabipour A (2010) Assessment of genetic distance as a predictor of sunflower hybrid performance. 8th European Sunflower Biotechnology Conference (Sunbio 2010) 1-3 March 2010, Antalya, Turkey.
Nabipour A, Yazdi-Samadi B, Zali AA, Sarrafi A (2006) Identification of QTLs associated with agronomic traits in sunflower. J Genet Breed 60: 95-104.
Nabipour, A, Yazdi-Samadi B, Sarrafi A (2004) Genetic control of some morphological mutant in sunflower. J Genet Breed 58: 157-162.
Nehnevajová E, Herzig R, Federer G, Schwitzgubébel JP (2004) Use of mutation techniques to improve metal uptake in sunflower. Poster N° 573.
Nizampatnam NR, Doodhi H, Kalinati Narasimhan Y, Mulpuri S, Viswanathaswamy DK (2009) Expression of sunflower cytoplasmic male sterility-associated open reading frame, orfH522 induces male sterility in transgenic tobacco plants. Planta 229(4): 987-1001. doi: 10.1007/s00425-009-0888-4. Epub 2009 Jan 17. PMID: 19151958.
Oliveira MF, Neto AT, Leite RMVBC, Castiglioni VBR, Arias CAA (2004) Mutation breeding in sunflower for resistance to alternaria leaf spot. Helia 27: 41-50.
Osorio J, Fernandez-Martinez J, Mancha M, Garces R (1995) Mutant sunflowers with high concentration of saturated fatty acids in the oil. Crop Sci 35: 739–742.
Parlevliet JE (1977) Evidence of differential interaction in the polygenic Hordeum vulgare, Puccinia hordei relationship during epidemic development. Phytopathology 67: 776-778.
Peluffo L, Lia V, Troglia C, Maringolo C, Norma P, Escande A, et al. (2010) Metabolic profiles of sunflower genotypes with contrasting response to Sclerotinia sclerotiorum infection. Phytochemistry 71: 70–80. doi: 10.1016/phytochem.2009.09.018
Pérez-Vich B, Akhtouch B, Knapp SJ, Leon AJ, Velasco L, Fernandez-Martinez JM, Berry ST (2004a) Quantitative trait loci for broomrape (Orobanche cumana Wallr.) resistance in sunflower. Theor Appl Genet 109: 92-102.
Pérez-Vich B, Aktouch B, Velasco L, Fernandez-Martinez J, Knapp SJ, Leon AJ, Berry ST (2004b) Mapping QTLs controlling sunflower resistance to broomrape (Orobanchecumana). Proc 16th Int Sunflower Conf, Fargo, ND, USA, vol 2, pp 651–656.
Pérez-Vich B, Fernández-Martinez JM, Grondona M, Knapp SJ, Berry ST (2002) Stearoyl-ACP and oleol-PC desaturase genes cosegregate with quantitative trait loci underlying stearic and high oleic acid mutant phenotypes in sunflower. Theor Appl Genet 104: 338–349.
Picheny V, Trépos R, Casadebaig P (2017) Optimization of black-box models with uncertain climatic inputs– Application to sunflower ideotype design. PLOS ONE 12: e0176815. doi: 10.1371/journal.pone.0176815
Poormohammad Kiani S, Maury P, Nouri L, Ykhlef N, Grieu P, Sarrafi A (2009) QTL analysis of yield-related traits in sunflower under different water treatments. Plant Breed 128: 363-373.
Poormohammad Kiani S, P. Maury, A. Sarrafi and P. Grieu, (2008a). QTL Analysis of Chlorophyll Fluorescence Parameters in Sunflower (Helianthus annuus L.) under Well-Watered and Water-Stressed Conditions. Plant Science, 175(4), 565-573.
Poormohammad Kiani S, Nouri L, Maury P, Darvishzadeh R, Grieu P, Sarrafi A (2008b) Genetic variation and identification of molecular markers associated with osmotic adjustment-related traits in gamma irradiation-induced mutants of sunflower (Helianthus annuus L.). J Genet Breed 62: 67-74.
Poormohammad Kiani S, Grieu P, Maury P, Hewezi T, Gentzbittel L, Sarrafi A (2007a) Genetic variability for physiological traits under drought conditions and differential expression of water stress-associated genes in sunflower (Helianthus annuus L.) Theor Appl Genet 114:193-207.
Poormohammad Kiani S, Talia P, Maury P, Grieu P, Heinz R, Perrault A, Nishinakamasu V, Hopp E, Gentzbittel L, Paniego N, Sarrafi A (2007b) Genetic analysis of plant water status and osmotic adjustment in recombinant inbred lines of sunflower under two water treatments. Plant Sci 172: 773-787.
Price HJ, Hodnett G, Johnston JS (2000) Sunflower (Helianthus annuus) leaves contain compounds that reduce nuclear propidium iodide fluorescence. Ann Bot 86: 929–934.
Putt ED (1997) Early history of sunflower. p. 1–19. In A.A. Schneiter(ed.) Sunflower technology and production. CSSA, Madison, WI, USA.
Quillet MC, Vear F, Branlard G (1992) The use of isoenzyme polymorphism for identification of sunflower (Helianthus annuus) inbred lines. J Genet Breed 46: 295–304.
Rachid Al-Chaarani G, Gentzbittel G, Wedzony M, Sarrafi A (2005) Identification of QTLs for germination and seedling development in sunflower (Helianthus annuus L.) Plant Sci 169: 221-227.
Rachid Al-Charaani G, Roustaee A, Gentzbittel L, Mokrani L, Barrault G, Champ-Guillaume G, Sarrafi A (2002) A QTL analysis of sunflower partial resistance to downy mildew (Plasmopara halstedii) and black stem (Phoma macdonaldii) by the use of recombinant inbred lines (RILs). Theor Appl Genet 104:490-496.
Rachid. Al-Chaarani G, Gentzbittel L, Huang XQ, Sarrafi A (2004) Genotypic variation and identification of QTLs for agronomic traits, using AFLP and SSR markers in RILs of sunflower (Helianthus annuus L.) Theor Appl Genet 109:1353-1360.
Razi H, Assad MT (1999) Comparison of selection criteria in normal and limited irrigation in sunflower. Euphytica 105: 83-90.
Rieseberg LH, Raymond O, Rosenthal DM, Lai Z, Livingstone K, Nakazato T, Durphy JL, Schwarzbach AE, Donovan LA, Lexer C (2003) Major ecological transitions in annual sunflowers facilitated by hybridization. Science 301: 1211-1216.
Robelin M (1967) Action et arrière-action de la secheresse sur la production du tournesol. Ann Agron 18: 579–599.
Robles SR, Lopez SE (1977) Efecto de las irradiaciones gamma 60Co de 10 a 25 krads a la semilla de girasol (Helianthus annuus L.) variedad Tecmon-1. Monterrey, Invest. Inst. Technol. Estud. Super., Div. Cienc. Agropec. Maritimas. pp. 58-60. (Informe, 15).
Roche J, Bouniols A, Barranco T, Mouloungui Z (2004) Variation of fatty content in seeds under scarce water resources for oleic and standard sunflowers. In: Proceedings of the 16th international sunflower conference, Fargo, ND USA, pp. 783-789.
Sankaran S, Khot LR, Espinoza CZ, Jarolmasjed S, Sathuvalli VR, Vandemark GJ, et al. (2015) Low-altitude, high-resolution aerial imaging systems for row and field crop phenotyping: a review. Eur J Agron 70: 112–123. doi: 10.1016/j.eja.2015.07.004
Schouten HJ, Jacobsen E (2007) Are mutations in genetically modified plants dangerous? J Biomed Biotech doi:10.1155/2007/82612.
Schrammeijer B, Sijmons PC, van den Elzen JM, Hoekema A (1990) Meristem transformation of sunflower via Agrobacterium. Plant Cell Rep 9: 55–60.
Schuppert GF, Tang S, Slabaugh MB et al. (2006) The sunflower high-oleic mutant ol carries variable tandem repeats of fad2-1, a seed-specific oleoyl-phosphatidyl choline desaturase. Mol Breeding 17: 241–256. https://doi.org/10.1007/s11032-005-5680-y
Scott A (2001) Private seed company sunflower research. 13th Australian Sunflower Association Conference Proceedings.
Seiler GJ, Brothers ME (1999) Oil concentration and fatty acidcomposition of achenes of Helianthus species (Asteraceae) from Canada. Econ Bot 53: 273–280.
Seiler GJ (1997) Anatomy and morphology of sunflower. p. 67–111. In: AA Schneiter (ed.) Sunflower technology and production. CSSA, Madison, WI.
Serieys H (1991) Agrophysiological consequences of a divergent selection based on foliar dessication in sunflower. In: Physiology-breeding of winter cereals for stressed Mediterranean environments, Montpellier (France), July 3-6 1989, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris (France). - Paris (France): INRA, 1991.- ISBN 2-7380-0306-0. p. 211-224.
Serieys H (1999) Progress report of the working group “Identification, Study and Utilisation in Breeding Programs of New CMS Sources (1996–1999)”. IX FAOTechnical Consultation of the ECRN on Sunflower. Dobrich, Bulgaria, July 27–30,1999. Helia 22: 71–116.
Sizova LI (1976a) Effect of postirradiation storage of seeds on structural chromosome mutations in chlorophyll mutants of sunflower (Helianthus annuus L.). Genetika 12: 12- 17.
Sizova LI (1976b) Effect of seed aging on structural chromosome mutations induced by gamma-irradiation in chlorophyll mutants of sunflower. Genetika 12: 24-30.
Soldatov KI (1976) Chemical mutagenesis in sunflower breeding. In: Proceedings of the 7th International Sunflower Conference, Krasnodar, USSR 27 June–3 July 1976.
Soleimani Gezeljeh A, Darvishzadeh R, Ebrahimi A and Bihamta MR (2018) Identification of SSR and retrotransposon-based molecular markers linked to morphological characters in oily sunflower (Helianthus annuus L.) under natural and water-limited states. Journal of Genetics https://doi.org/10.1007/s12041-018-0901-4.
Stamatov D, Ivanov A (1976) Investigations of the changes of infrared and ultraviolet spectral characteristics and the formation of geometric and position isomers in sunflower oil, lard and butter under the influence of gamma rays. Seifen Ole Fette Wachse 102: 261-264.
Talukder ZI, Seiler GJ, Song Q, Ma G, Qi L (2016) SNP discovery and QTL mapping of Sclerotinia basal stalk rot resistance in sunflower using genotyping-by sequencing. Plant Genome 9: 1–16. doi: 10.3835/plantgenome2016.03.0035
Tan S, Evans RR, Dahmer ML, Singh BK, Shaner DL (2005) Imidazolinone-tolerant crops: history, current status and future Source. Pest Manag Sci 61: 246–257.
Tang S, Yu JK, Slabaugh MB, Shintani DK, Knapp SJ (2002) Simple sequence repeat map of the sunflower genome. Theor Appl Genet 105: 1124–1136.
Temme AA, Kerr KL, Masalia RR, Burke JM, Donovan LA (2020) Key traits and genes associate with salinity tolerance independent from vigor in cultivated sunflower. Plant Physiol 184(2): 865–880. https://doi.org/10.1104/pp.20.00873
Timme RE, Simpson BB, Linder CR (2007) High-resolution phylogeny for Helianthus (Asteraceae) using the 18S–26S ribosomal DNA external transcribed spacer. Am J Bot 94: 1837–1852.
Triboi AM, Messaoud J, Debaeke P, Lecoeur J, Vear F (2004) Heredity of sunflower leaf characters useable as yield predictors. Proc 16th Int Sunflower Conf, Fargo, ND, USA, vol 2, pp 517–524.
Valle EM, Gonzalez DH, Gago G, Chan RL (1997) Isolation and expression pattern of hahr1, a homeobox-containing cDNA from Helianthus annuus. Gene 196: 61–68.
Vear F (2004) Breeding for durable resistance to the main diseases of sunflower. Proc16th Int Sunflower Conf, Fargo, ND, USA, Aug 29 to Sept 3, 2004, vol 1, pp 15–28.
Vear F (2010) Classic genetics and breeding. In: Hu J, Seiler G, Kole C (Eds) Genetics, Genomics and Breeding of Sunflower. Science Publishers 2010, Pages 51–77.
Vear F, Bony H, Joubert G, Tourvieille de Labrouhe D, Pauchet I, Pinochet X (2003) 30 years of sunflower breeding in France. Oléagineux, Corps Gras, Lipides 10: 66–73.
Vear F, Miller JM (1992) Sunflower. In: OECD (ed) Traditional Crop Breeding Practices: A Historical Review to Serve as a Baseline for Assessinbg the Role of Modern Biotechnology, pp 97–114.
Vear F, Serre F, Walser P, Bony H, Joubert G, Tourvieille de Labrouhe D (2000) Pedigree selection for sunflower capitulum resistance to Sclerotinia sclerotiorum. Proc 15th IntSunflower Conf, Jun 12–16, 2000, Toulouse, France, pp K42–K47.
Vick BA, Miller JF (1996) Utilization of mutagens for fatty acid alteration in sunflower. Pages 11-17 In: Proc. Sunflower Res. Workshop, 18th, National Sunflower Association, Bismarck, ND.
Vranceanu AV, Stoenescu FM (1982) Achievements and prospects of sunflower genetics, breeding and induced mutation utilization. In: IAEA. Improvement of oil seed and industrial crops by induced mutations. Vienna, International Atomic Energy Agency.
Whelan EDP (1979) Interspecific hybrids between Helianthus petiolaris Nutt. and H. annuus L.: effect of backcrossing on meiosis. Euphytica 28: 297–308.
Whelan EDP (1982) Trisomic progeny from interspecific hybrids between Helianthus maximiliani and H. annuus. Can J Genet Cytol 24: 375–384.
Yu B, Shang S (2017) Multi-year mapping of maize and sunflower in Hetao irrigation district of China with high spatial and temporal resolution vegetation index series. Remote Sens 9: 855. doi: 10.3390/rs9080855
Yu JK, Tang S, Slabaugh MB, Heesacker A, Cole G, Herring M, Soper J, Han F, Chu WC, Webb DM, Thompson L, Edwards KJ, Berry S, Leon AJ, Olungu C, Maes N, Knapp SJ (2003) Towards a saturated molecular genetic linkage map for cultivated sunflower. Crop Sci. 43: 367–387.