با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

4 دستیار علمی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

5 دانشگاه پیام نور

چکیده

گونه¬های جنس نعناع از خانواده (Lamiaecae) به عنوان گیاهانی با ارزش دارویی و اقتصادی محسوب می¬شوند. به منظور تعیین تنوع ژنتیکی 15 ژنوتیپ متعلق به سه گونه M.longifolia ، M.pulegium و M.Sp. ، از 10 آغازگر ISSR استفاده شد. میانگین درصد چندشکلی تعیین شده در مجموع ژنوتیپ¬های مورد بررسی شده 70/94 بود. آغازگرIS11 ، IS9 با دارا بودن بهترین پارامتر¬های نشانگری به عنوان بهترین آغازگرها جهت بررسی تنوع ژنتیکی در این تحقیق معرفی شدند. پایین بودن میزان تشابه براساس ضریب تشابه جاکارد (17/0 تا 56/0) نشان از بالا بودن تنوع در ژنوتیپ¬های مورد مطالعه داشت. نتایج تجزیه خوشه¬ای براساس ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA، ژنوتیپ¬های مورد بررسی را در 3 گروه که تجزیه به مختصات اصلی نیز آن را تأئید کرد گروه¬بندی نمود. تجزیه واریانس مولکولی نشان¬ داد تنوع درون گونه¬ای بیشتر (98%) در مقایسه با تنوع بین گونه¬ای (2%) بود. میانگین تنوع ژنتیکی نی (H) و شاخص اطلاعاتی شانون (I) نشان دادند که بیشترین تنوع ژنتیکی در درون گونه¬هایM.longifolia (165/0H= و 46/0=I) و کمترین تنوع ژنتیکی در درون گونه-های M.Sp. (102/0H= و 194/0=I) دیده می¬شود. نتایج این مطالعه نشان داد که به طور کلی در جمعیت¬های وحشی، علاوه بر فاصله جغرافیایی و جریان ژنی بین جمعیت¬ها، شرایط اکولوژیکی نیز تعیین کننده فاصله ژنتیکی می¬باشد. همچنین به دلیل وجود دورگ¬گیری بین گونه¬ای در دوران تکامل نعناع، شباهت بین گونه¬ای بیشتر از از شباهت درون گونه¬ای می-باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Relationships of Some Mint Species Using ISSR Markers

نویسندگان [English]

  • Arash Zinodini 1
  • Mohsen Farshad Far 2
  • Hooshmand Safari 3
  • Farzad Moradi 4
  • Hooman Shirvani 5

چکیده [English]

Mentha species is a genus of family Lamiaecae, and is well known for its great medicinal and economic values. in order to evaluate the genetic variation of 15 genotypes belonging to three species M.longifolia, M.pulegium and M.Sp. ,used were from 10 ISSR primer. The average percent of polymorphism in all accessions was 94.70.The primers of IS11 & IS9 having the best primers parameters were introduced in this study. Low coefficient of similarity based on Jaccard (0.17 - 0.56) have showed a high genetic diversity of Studied genotypes. Cluster analysis based on Jaccard coefficient and UPGMA method classified the genotypes in tree major groups and the PCoA analysis confirmed the results of clustering. Analysis of molecular variance (AMOVA) among and within species showed more intra-specific variation (98.00%) in comparison with inter-species variation (2.00%). Evaluation of genetic diversity within species with an average of Nei’s gen diversity analysis and Shannon’s information index, showed that diversity within species of M.longifolia (H=0.165 , I =0.460) was o more than other populations while genetic diversity within species of M.sp. (H=0.102 , I=0.194) was less than other species. The results showed that the overall addition to geographic distance, gene flow between populations in the wild populations, ecological conditions is determinating genetic distance and genetic diversity. Also because hybridization between species during evolution of mint,is similarity between species than within species similarities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Genetic diversity
  • Mint
  • ISSRR marker
  • AMOVA"