با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج،

2 مربی گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج،

3 دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران

4 کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی، همکار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج

5 کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، همکار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج

6 مدرس و کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران.

چکیده

قارچ تریکودرما به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک موفق شناخته شده است. گونه های آنتاگونیست تریکودرما قادرند دامنه وسیعی از قارچ های پاتوژن گیاهی را کنترل نمایند. بالاترین میزان تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره (کیتیناز و گلوکاناز) را در بین میکروارگانیسم ها به این جنس تعلق دارد. کیتینازها نقش موثری در فرآیند مایکوپارازیتسم قارچهای بیمارگر گیاهی دارند..لذا پتانسیل بیوکنترلی جدایه هایی که توانایی تولید این آنزیم ها در آنها بیشتر است بالاتر خواهد بود. کاربرد روش های مهندسی ژنتیک و ایجاد موتاسیون مستقیم در ژنوم T. harzianum به منظور افزایش پتانسیل آنتاگونیستی این قارچ از طریق افزایش فعالیت کیتینازها دارای مزیت هایی می باشد. در این مطالعه القای جهش در T. harzianum با دز 250 گری اشعه گاما انجام و سپس فعالیت کیتینازی 20 جدایه حاصل اندازه گیری شد. 15 جدایه، میزان فعالیت بالاتری نسبت به جدایه شاهد داشتند. بر این اساس می توان روش القای موتاسیون در افزایش پتانسیل آنتاگونیستی جدایه های بومی قارچ تریکودرما در ایران را به منظور دست یابی به منابع بیوکنترل موثر و کارا توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancement in chitinase gene of Trichoderma harzianum by induced mutation with gamma radiation

نویسندگان [English]

  • Samira Shahbazi 1
  • Hossein Ahari Mostafavi 2
  • Mohammad Ali Ebrahimi 3
  • Hamed Askari 4
  • Mahyar Mirmajlesi 5
  • Mahsa Karimi 6

1 Assistant Professor, Agricultural, Medical and Industrial Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran.

2 M.Sc. of Plant Pathology- Agricultural, Medical and Industrial Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 M.Sc. of Food Science and Technology, Agricultural, Medical and Industrial Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran

5 M.Sc. of Plant Pathology, Agricultural, Medical and Industrial Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran.

6 Department of Agricultural Biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Trichoderma spp. is considered as promising biological control agents. Antagonistic Trichoderma species control numerous of plant pathogenic fungi. The highest value of degrading enzymes production (chitinases and glucanases) between known micro- organisms belongs to this genus. Hence that chitinases have effective role in myco-parasitism mechanism of plant pathogenic fungi, therefore superior bio-control potential may then be found in isolates which produce a high capacity of these enzymes. Application of genetic engineering and direct mutation in fungal genome in order to increase T. harzianum antagonistic potential via enhancement in chitinase activity has some advantages. In this study, we use 250 Gry gamma irradiation dose to induce mutation in T. harzianum. Then, chitinase activity of 20 mutants have been evaluated and 15 mutants showed higher enzyme activity than wild type isolate. Thus, induced mutation by gamma irradiation in order to improve antagonistic capacity of native iranian Trichoderma spp. to obtain effective and useful bio- control agents is advisable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitinase enzyme
  • induced mutation
  • gamma irradiation
  • Trichoderma spp